Search result for

switching

(68 entries)
(0.0083 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -switching-, *switching*, switch
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bank switchingการสลับชิปไปมาหมายถึง การสลับไปมาของการใช้ชิปในหน่วยความจำเดิมที่ติดมากับเครื่อง กับหน่วยความจำที่เพิ่มภายหลัง ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งทำให้รู้สึกเสมือนว่า หน่วยความจำทั้งสองนั้นเป็นหน่วยความจำเดียวกัน เช่น บริษัทไอบีเอ็มผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ออกมาขายในตลาดโดยมีหน่วยความจำติดมาภายในตัวเครื่องเพียง 640 เคไบต์ แต่เรานำไปเพิ่มหน่วยความจำเป็นถึง 16 เมกกะไบต์ การที่จะทำให้หน่วยความจำเดิมกับหน่วยความจำที่เพิ่มมาใหม่ทำงานสลับกันไปมาได้ ก็จะต้องอาศัยการสลับชิปไปมานี้ อย่างไรก็ตาม หากเราเป็นเพียงผู้ใช้เครื่อง (user) ก็ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เท่าไรนัก เป็นหน้าที่ของช่างฝ่ายเทคนิคที่จะต้องติดตั้งหรือจัดการทำให้
circuit switchingการสลับวงจรในด้านการสื่อสารข้อมูล (data communications) หมายถึงเทคนิคในการสื่อสารข้อมูลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เมื่อมีการเชื่อมต่อกันแล้วจะติดต่อกันได้ตลอดเวลา ผู้อื่นจะแทรกเข้ามาไม่ได้เลย จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะปลดวงจรออก ตัวอย่างง่าย ๆ เช่น การติดต่อทางสายโทรศัพท์ เมื่อเริ่มพูดกันได้แล้ว คนอื่นจะต่อสายแทรกเข้ามาไม่ได้ จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะวางหูลง (ปลดวงจร) ดู packet switching เปรียบเทียบ
packet switchingการสลับกลุ่มข้อมูลในเรื่องการสื่อสารข้อมูล (data communications) หมายถึงเทคนิคในการแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม (packet) แต่ละกลุ่มจะมีความยาวเท่ากัน (ปกติ 100บิต) ข้อมูลจะหาทิศทางเดินไปได้เอง โดยที่สายหนึ่ง ๆ จะสามารถใช้กันได้หลายคน เมื่อถึงที่ปลายทางข้อมูลก็จะกลับไปรวมกันเองดู circuit switching เปรียบเทียบ
packet switching networkข่ายงานแบบสลับกลุ่มข้อมูลใช้ตัวย่อว่า PSN (อ่านว่า พีเอสเอ็น) หมายถึง วิธีส่งข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง โดยการแบ่งสายข้อมูลเป็นกลุ่ม (packet) แล้วส่งไปยังปลายทาง ฉะนั้น กลุ่มข้อมูลอาจจะไปในทิศทางต่าง ๆ กันได้ และไม่จำเป็นต้องถึงปลายทางตามลำดับที่ส่งออก เครื่องปลายทาง (terminal) จะทำหน้าที่รวบรวมกลุ่มข้อมูล แล้วจัดกลับเป็นสายข้อมูลเอง
task switchingการสลับภารกิจหมายถึง การสลับงานที่จะให้คอมพิวเตอร์ทำ ในกรณีที่คอมพิวเตอร์สามารถทำได้หลายงานในคราวเดียวกัน เช่น สามารถทำงานตามโปรแกรมได้มากกว่าหนึ่งโปรแกรมในเวลาเดียวกันอย่างนี้เป็นต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
switching๑. การสลับ๒. การสลับสาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
switching๑. การสลับ๒. การสลับสาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Switchingการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของอีกกองทุนรวมหนึ่งที่อยู่ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือเสียค่าธรรมเนียมในอัตราที่ถูกกว่าการขายคืนหน่วยลงทุน [ตลาดทุน]
Switching circuitsวงจรสลับสาย [TU Subject Heading]
Switching mode power supplyแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Switching power suppliesแหล่งจ่ายกำลังแบบสวิตซ์ [TU Subject Heading]
Switching systemsระบบชุมสาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Switching on the light.เปิดไฟ Dying Changes Everything (2008)
- Switching to SAR.-สลับไปใช้ดาวเทียม Body of Lies (2008)
- Switching over to SAR.-สลับไปที่ดาวเทียมSAR Body of Lies (2008)
No switching, no treating. Let's turn that upside-down, okay?ห้ามเปลี่ยน, ห้ามแลก เลิกทำหน้ายุ่งได้แล้ว, โอเค? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
When Dillinger bought that coat, he must have been at Berman's switching cars.ตอนที่ดิลลิ่งเจอร์ซื้อเสื้อโค้ท เขาคงกำลังไปรับรถจากเบอร์แมน Public Enemies (2009)
Switching the canisters was easy.ก็แค่สลับถังง่ายจะตายไป Law Abiding Citizen (2009)
He's switching up.สองคัน 1999 ซีวิค When the Levee Breaks (2009)
OK, WELL, THEY MANAGED TO SPEAK TO THE BARTENDER. ACCORDING TO HER, THERE WAS A GUY THERE BEFORE THE FIRE. HE DIDN'T SPEAK TO ANYBODY AND HE KEPT SWITCHING SEATS.โอเค เดี๋ยวนะ เธอรู้จักเจ้าของร้านกับตาขี้เหล้านั่น House on Fire (2009)
We're switching off primary power units.เรากำลังปิดระบบพลังงานหลัก Jedi Crash (2009)
Yeah, well, they keep switching my shifts around.ใช่, เขาเปลี่ยนเวรฉันไปเรื่อยๆ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
He's been switching plates.เขาเปลี่ยนป้ายทะเบียนด้วย Roadkill (2009)
Oh, this sucks I'm switching back to Real Sex.นี่ห่วยแตก ฉันจะเปลี่ยนกลับไปดูเรียล เซ็กซ์ The Adhesive Duck Deficiency (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
switchingAnastrophe, by switching around words, has the effect of emphasizing text.
switchingDo me a favor by switching off that radio.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ย่านสับเปลี่ยนรถ[n. exp.] (yān sapplīen rot) EN: railroad switching yard   

CMU English Pronouncing Dictionary
SWITCHING    S W IH1 CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
switching    (v) (s w i1 ch i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schaltelement {n}switching element [Add to Longdo]
Schaltereinsatz {m}switching element [Add to Longdo]
Schaltfahne {f}switching plate; switching flag [Add to Longdo]
Schaltgerät {n}switching device [Add to Longdo]
Schaltklappe {f}switching cover; switching flap [Add to Longdo]
Schaltleistung {f}switching capacity [Add to Longdo]
Schaltstoßspannung {f}switching impulse voltage [Add to Longdo]
Schaltverstärker {m}switching amplifier [Add to Longdo]
Schaltverzögerung {f}switching delay [Add to Longdo]
Schaltvorgang {m}switching operation [Add to Longdo]
Schaltzustand {m}switching state; state of operation [Add to Longdo]
Vermittlungsrechner {m}switching computer [Add to Longdo]
Vermittlungstechnik {f}switching technology [Add to Longdo]
Vermittlungszentrale {f} | automatische Vermittlungszentrale {f}switching center | automatic switching center [Add to Longdo]
anknipsendswitching on [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS [Add to Longdo]
コードページ切り替え[コードページきりかえ, ko-dope-ji kirikae] (n) {comp} code page switching [Add to Longdo]
コンテキストスイッチ[, kontekisutosuicchi] (n) {comp} context switching [Add to Longdo]
コンテクスト切り換え[コンテクストきりかえ, kontekusuto kirikae] (n) {comp} context switching [Add to Longdo]
スイッチマトリクス[, suicchimatorikusu] (n) {comp} switch matrix; switching matrix [Add to Longdo]
スイッチング[, suicchingu] (n) switching [Add to Longdo]
スイッチングステージ[, suicchingusute-ji] (n) {comp} switching stage [Add to Longdo]
スイッチングテーブル[, suicchingute-buru] (n) {comp} switching table [Add to Longdo]
スイッチングハブ[, suicchinguhabu] (n) {comp} switching hub [Add to Longdo]
スイッチングルータ[, suicchinguru-ta] (n) {comp} switching router [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交换技术[jiāo huàn jì shù, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] switching technology [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コードページ切り替え[コードページきりかえ, ko-dope-ji kirikae] code page switching [Add to Longdo]
コンテクスト切り換え[コンテクストきりかえ, kontekusuto kirikae] context switching [Add to Longdo]
スイッチマトリクス[すいっちまとりくす, suicchimatorikusu] switch matrix, switching matrix [Add to Longdo]
スイッチングステージ[すいっちんぐすてーじ, suicchingusute-ji] switching stage [Add to Longdo]
スイッチングテーブル[すいっちんぐてーぶる, suicchingute-buru] switching table [Add to Longdo]
スイッチングハブ[すいっちんぐはぶ, suicchinguhabu] switching hub [Add to Longdo]
スイッチング関数[すいっちんぐかんすう, suicchingukansuu] switching function [Add to Longdo]
スイッチング遅延[スイッチングちえん, suicchingu chien] switching delay [Add to Longdo]
スイッチング能力[スイッチングのうりょく, suicchingu nouryoku] switching capacity [Add to Longdo]
スイッチング変数[すいっちんぐへんすう, suicchinguhensuu] switching variable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Switch \Switch\, v. t. [imp. & p. p. {Switched}; p. pr. & vb. n.
   {Switching}.]
   1. To strike with a switch or small flexible rod; to whip.
    --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. To swing or whisk; as, to switch a cane.
    [1913 Webster]
 
   3. To trim, as, a hedge. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   4. To turn from one railway track to another; to transfer by
    a switch; -- generally with off, from, etc.; as, to switch
    off a train; to switch a car from one track to another.
    [1913 Webster]
 
   5. (Eccl.) To shift to another circuit.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Switching \Switch"ing\,
   a. & n. from {Switch}, v.
   [1913 Webster]
 
   {Switching engine}, a locomotive for switching cars from one
    track to another, and making up trains; -- called also
    {switch engine}. [U.S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 switching
   n 1: the act of changing one thing or position for another; "his
      switch on abortion cost him the election" [syn: {switch},
      {switching}, {shift}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top