Search result for

-bosom-

(33 entries)
(2.6843 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bosom, *bosom*
Possible hiragana form: -ぼそん-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bosom[N] หน้าอก, See also: อก, อกเสิ้อ, ถัน, Syn. breast, chest
bosom[ADJ] ใกล้ชิด, Syn. intimate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bosom(บูซ'เซิม) n. หน้าอก,อก,อกเสื้อ,เต้านมสตรี,สันอก,สถานที่อบอุ่นใจและน่าอยู่,น้ำใจ,ส่วนภายใน adj. เกี่ยวกับหน้าอก, (เพื่อน) สนิท,ลับ vt. สงวนไว้ในหัวใจด้วยความรัก,ถนอมรัก

English-Thai: Nontri Dictionary
bosom(adj) ใกล้ชิด,สนิท
bosom(n) อก,เต้านม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A woman's bosoms must always be covered except for breastfeedingหน้าอกของผู้หญิง เป็นสิ่งที่ต้องปกปิดไว้ ยกเว้นเวลาให้นมลูกเท่านั้น Portrait of a Beauty (2008)
Under a thin coat the love filling her tender bosom,ภายใต้อาภรณ์ซีดจางนั้น หัวใจอันอ่อนไหวถูกเติมเต็มด้วยรัก Portrait of a Beauty (2008)
I didn't even have to show any of them my bosoms.แม่ยังไม่ต้องโชว์อะไรๆเลยด้วยซ้ำ Acafellas (2009)
Tommy Conroy and I ain't exactly bosom buddies.ทอมมี คอนรอย และผมเราไม่ได้เป็น เพื่อนสนิทกันสักเท่าไร Slight of Hand (2010)
And all the clouds that lour'd upon our house in the deep bosom of the ocean buried.จะไม่คุยเรื่องนี้อีกแล้ว หัวข้อนี้จบไปแล้ว แต่วิธีเขาแตกต่างไปนะ... The King's Speech (2010)
You spent months gathering them to your bosom.You've spent months gathering them to your bosomCaged Heat (2010)
You just left in the director's bosom, didn't you?คุณออกไปพร้อมกับเจ้านายคุณไม่ใช่เหรอ? Episode #1.2 (2010)
Let me to thy bosom flyให้ข้าบินไปสู่อ้อมอกเจ้า The Rite (2011)
I was bedazzled by her sweet bosom.ข้าต้องมนต์หน้าอกที่แสนสวยของนาง Your Highness (2011)
That should display enough of your bosom to attract a new mate, or a hungry infant.แสดงให้เห็นหน้าอกของเธอดี เหมาะสำหรับดึงดูดความสนใจผู้ชายหรือไม่ก็เด็กหิวนม The Toast Derivation (2011)
How do you feel about concealing a recording device in the cleavage of your ample bosom?เธอจะว่าไหมถ้าเราเอาเทปอัดเสียง แอบใส่ไปในร่องอกเธอ The Wildebeest Implementation (2011)
I don't want anything in my ample bosom.ฉันไม่อยากให้อะไรมาอยู่ในร่องอกฉันทั้งนั้น The Wildebeest Implementation (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bosomFashion in the eighteenth century emphasized the bosom.
bosomHe and I are bosom friends.
bosomHe was happy in the bosom of his family.
bosomI will keep it in my bosom.
bosomShe held the child to her bosom.
bosomShe kept her sorrow in her bosom.
bosomShe kept the secret in her bosom.
bosomThe fact has come home to my bosom.
bosomThe mother hugged the child to her bosom.

CMU English Pronouncing Dictionary
BOSOM    B UH1 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bosom    (n) (b u1 z @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Busenfreund {m}bosom friend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bosom \Bos"om\ (b[oo^]z"[u^]m; 277), n. [AS. b[=o]sm; akin to D.
   bozem, Fries. b[=o]sm, OHG. puosum, G. busen, and prob. E.
   bough.]
   1. The breast of a human being; the part, between the arms,
    to which anything is pressed when embraced by them.
    [1913 Webster]
 
       You must prepare your bosom for his knife. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically: The breasts of a woman; as, an ample bosom.
    [PJC]
 
   3. The breast, considered as the seat of the passions,
    affections, and operations of the mind; consciousness;
    secret thoughts.
    [1913 Webster]
 
       Tut, I am in their bosoms, and I know
       Wherefore they do it.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       If I covered my transgressions as Adam, by hiding my
       iniquity in my bosom.         --Job xxxi.
                          33.
    [1913 Webster]
 
   4. Embrace; loving or affectionate inclosure; fold.
    [1913 Webster]
 
       Within the bosom of that church.   --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   5. Any thing or place resembling the breast; a supporting
    surface; an inner recess; the interior; as, the bosom of
    the earth. "The bosom of the ocean." --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. The part of the dress worn upon the breast; an article, or
    a portion of an article, of dress to be worn upon the
    breast; as, the bosom of a shirt; a linen bosom.
    [1913 Webster]
 
       He put his hand into his bosom: and when he took it
       out, behold, his hand was leprous as snow. --Ex. iv.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   7. Inclination; desire. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. A depression round the eye of a millstone. --Knight.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bosom \bos"om\, a.
   1. Of or pertaining to the bosom.
    [1913 Webster]
 
   2. Intimate; confidential; familiar; trusted; cherished;
    beloved; as, a bosom friend.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bosom \bos"om\, v. t. [imp. & p. p. {Bosomed} (-[u^]md); p. pr.
   & vb. n. {Bosoming}.]
   1. To inclose or carry in the bosom; to keep with care; to
    take to heart; to cherish.
    [1913 Webster]
 
       Bosom up my counsel,
       You'll find it wholesome.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To conceal; to hide from view; to embosom.
    [1913 Webster]
 
       To happy convents bosomed deep in vines. --Pope.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bosom
   n 1: the chest considered as the place where secret thoughts are
      kept; "his bosom was bursting with the secret"
   2: a person's breast or chest
   3: cloth that covers the chest or breasts
   4: a close affectionate and protective acceptance; "his willing
     embrace of new ideas"; "in the bosom of the family" [syn:
     {embrace}, {bosom}]
   5: the locus of feelings and intuitions; "in your heart you know
     it is true"; "her story would melt your bosom" [syn: {heart},
     {bosom}]
   6: either of two soft fleshy milk-secreting glandular organs on
     the chest of a woman [syn: {breast}, {bosom}, {knocker},
     {boob}, {tit}, {titty}]
   v 1: hide in one's bosom; "She bosomed his letters"
   2: squeeze (someone) tightly in your arms, usually with
     fondness; "Hug me, please"; "They embraced"; "He hugged her
     close to him" [syn: {embrace}, {hug}, {bosom}, {squeeze}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top