Search result for

-badger-

(32 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: badger, *badger*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
badger[N] สัตวสี่เท้ามีขนสีเทา และหัวมีลายเส้นสีขาวตัดกับขนสีเทา, Syn. hedgehog
badger[VT] รบกวน, See also: ทำให้รำคาญ, Syn. pester

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
badger(แบค'เจอะ) {badgered,badgering,badgers} n. สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง vt. รบกวนอยู่เรื่อย,ทำให้รำคาญ, Syn. harass,nag

English-Thai: Nontri Dictionary
badger(n) สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง
badger(vt) ยั่วเย้า,รบกวน,ทำให้รำคาญ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You think people would know a badger when they saw one.เฮอะ นึกว่าคนจะรู้จักแบดเจอร์ ทันทีที่เห็นซะอีก The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Some of you may have forgotten, but we badgers remember well, that Narnia was never right except when a Son of Adam was king.พวกแกส่วนใหญ่คงลืมไปแล้ว, แต่เจ้าแบดเจอร์จำมันได้ดี, ว่า นาเนียไม่เคยอยู่เป็นระเบียบ. นอกจาก ตอนที่ บุตรของอดัมเป็นพระราชา. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
I watch the skies, for it is mine to watch as it is yours to remember, badger.ข้ามองไปบนท้องฟ้า, เพราะว่านั่น เป็นงานของข้า เหมือนกับแบดเจอร์ เป็นผู้ที่จำได้ไม่ลืม The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
I appreciate what you're saying and all, but with Combo gone and Badger laying low out in Cali...ฉันรู้สึกซึ้งใจในสิ่งที่นายพูดและทั้งหมด แต่คอมโบ้มันตายไปแล้ว และไอ้แบดเจอร์ยังไม่ได้ออกจากคุก... Mandala (2009)
The whole crew was representing. Even Badger came all the way from Fresno.เพื่อนฝูงทุกคนอยู่กับพร้อมหน้า แม้กระทั่งไอ้เเบดเจอร์มันก็ยังอุตส่าห์เดินทางมาจากคุกเฟรสโน Mandala (2009)
God, Badger!พระเจ้า แบดเจอร์ Bit by a Dead Bee (2009)
Badger's cousin took it to his garage. It's safe.ญาติของแบดเจอร์ ลากมันไปเก็บที่อู่ของเขา มันปลอดภัย Bit by a Dead Bee (2009)
Look, I already called Badger, all right? I called everyone.เอาล่ะๆ แล้วแบบนี้ล่ะ Down (2009)
Your cousin Badger, remember? What the hell you doing here?ซ่อมให้อย่างดี ห้องน้ำก็ซ่อมให้ บอกที่นายติดหนี้เก่าฉันอีก 500 ดอลลาร์ Down (2009)
Badger, what is this?แบดเจอร์ นี่มันคืออะไร Breakage (2009)
If I know you, leave a message. - Hey, it's Badger, man.ใช่ ปืนผม โอเคไหม ปืนของผม Negro Y Azul (2009)
Badger hasn't kicked in his full amount.เเบดเจอร์เขายังไม่ได้จ่ายเงิน ส่วนของเขามาครบ Better Call Saul (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
badgerA child who has first learned to talk will badger his parents with "whys" and "whats".
badgerA man of weak will is the target of criticism; even his friends would badger him into correcting his defects.
badgerEven a rabbit, if badgered into a corner, will fight back.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบดเจอร์[n.] (baētjoē) EN: badger   FR: blaireau [m]
หมูหริ่ง[n.] (mūring) EN: badger   FR: blaireau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BADGER    B AE1 JH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
badger    (v) (b a1 jh @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dachshetze {f}badger baiting [Add to Longdo]
Dachs {m} [zool.] | Dachse {pl}badger | badgers [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huān, ㄏㄨㄢ, ] badger [Add to Longdo]
[huán, ㄏㄨㄢˊ, ] badger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Badger \Badg"er\, n. [Of uncertain origin; perh. fr. an old verb
   badge to lay up provisions to sell again.]
   An itinerant licensed dealer in commodities used for food; a
   hawker; a huckster; -- formerly applied especially to one who
   bought grain in one place and sold it in another. [Now
   dialectic, Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Badger \Badg"er\, n. [OE. bageard, prob. fr. badge + -ard, in
   reference to the white mark on its forehead. See {Badge},n.]
   1. A carnivorous quadruped of the genus {Meles} or of an
    allied genus. It is a burrowing animal, with short, thick
    legs, and long claws on the fore feet. One species ({Meles
    meles} or {Meles vulgaris}), called also {brock}, inhabits
    the north of Europe and Asia; another species ({Taxidea
    taxus} or {Taxidea Americana} or {Taxidea Labradorica})
    inhabits the northern parts of North America. See
    {Teledu}.
    [1913 Webster]
 
   2. A brush made of badgers' hair, used by artists.
    [1913 Webster]
 
   {Badger dog}. (Zool.) See {Dachshund}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Badger \Badg"er\, v. t. [imp. & p. p. {Badgered}; p. pr. & vb.
   n. {Badgering}.] [For sense 1, see 2d {Badger}; for 2, see
   1st {Badger}.]
   1. To tease or annoy, as a badger when baited; to worry or
    irritate persistently.
    [1913 Webster]
 
   2. To beat down; to cheapen; to barter; to bargain.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Badger
   n 1: a native or resident of Wisconsin [syn: {Wisconsinite},
      {Badger}]
   2: sturdy carnivorous burrowing mammal with strong claws; widely
     distributed in the northern hemisphere
   v 1: annoy persistently; "The children teased the boy because of
      his stammer" [syn: {tease}, {badger}, {pester}, {bug},
      {beleaguer}]
   2: persuade through constant efforts

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top