ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

狐狸

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -狐狸-, *狐狸*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狐狸[hú li, ㄏㄨˊ ㄌㄧ˙, ] fox; fig. sly and treacherous person, #11,436 [Add to Longdo]
狐狸[hú li jīng, ㄏㄨˊ ㄌㄧ˙ ㄐㄧㄥ, ] fox-spirit; vixen; witch; enchantress, #38,032 [Add to Longdo]
狐狸[hú li zuò, ㄏㄨˊ ㄌㄧ˙ ㄗㄨㄛˋ, ] Vulpecula (constellation), #442,992 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
狐狸[こり, kori] (n) foxes and badgers; sly fellow [Add to Longdo]
狐狸妖怪[こりようかい, koriyoukai] (n) foxes and badgers (which used to be believed to bewitch humans) and all sorts of bogies; a sly fellow who does evil by stealth [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If he catches a fox, it's an elephant.[CN] - 如果捉到狐狸, 他就说是捉到大象 For Whom the Bell Tolls (1943)
- A trap for foxes.[CN] - 捉狐狸陷阱 For Whom the Bell Tolls (1943)
Not that breed of cat.[CN] 那个老狐狸不会 3 Godfathers (1948)
- Sorry Darling.[JA] ホビット かての"アナル男爵"には到底及びませんが・・・ Sub By 狐狸案小人 The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
- This one here. What is that, a fox piece? - Stanley![CN] 还有这个 这是什么,狐狸毛的 A Streetcar Named Desire (1951)
Jenny had forgotten her fox fur.[CN] 詹妮忘记了她的狐狸毛皮 Quai des Orfèvres (1947)
In this case you have no sympathy for the fox?[CN] 这样说来 你对奸诈的狐狸毫不同情 Casablanca (1942)
Or a possum? I'd love to have a baby fox or a baby panther.[CN] 我希望养一只小狐狸或小猫熊 The Yearling (1946)
Knows the country like a fox, and the people to help you.[CN] 对这地方熟悉得像只狐狸,还有能帮你的人 For Whom the Bell Tolls (1943)
My fox fur![CN] 我的狐狸皮! Quai des Orfèvres (1947)
I got myself five foxes and a lion while you were away at the village.[CN] 你不在这里时 我打到了5只狐狸 1只狮子 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
If a Gypsy catches rabbits, he says it's foxes.[CN] 如果吉普赛人捉到兔子,他就说是捉到狐狸 For Whom the Bell Tolls (1943)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top