ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-apparently-

AH0 P EH1 R AH0 N T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: apparently, *apparently*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apparently(adv) ชัดเจน, See also: ชัดแจ้ง, Syn. obviously, evidently

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Apparently(adv) อย่างที่เห็น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
apparentlyA gift of cheese cake is apparently good to soothe discord.
apparentlyAn apparently small event may lead to a great result.
apparentlyApparently an old friend of mine is going to a university in Osaka in Spring.
apparentlyApparently my anti-virus software is not up to snuff.
apparentlyApparently that shabby flat is vacant.
apparentlyApparently "the iPhone sounds the death knell for the Internet."
apparentlyApparently the iPod nano has good sound.
apparentlyApparently there's a cancellation charge of 30 percent.
apparentlyApparently they aren't given, but loaned.
apparentlyApparently, they're trying to patch up their marriage.
apparentlyBy the by, this ability to will fire into existence is apparently called pyrokinesisis.
apparentlyCars that, when new, cost 3,000,000 yen are apparently now worth 300,000, so I think I'll use mine a little longer.

CMU English Pronouncing Dictionary
APPARENTLY AH0 P EH1 R AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apparently (a) ˈəpˈærəntliː (@1 p a1 r @ n t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apparently \Ap*par"ent*ly\, adv.
   1. Visibly. [Obs.] --Hobbes.
    [1913 Webster]
 
   2. Plainly; clearly; manifestly; evidently.
    [1913 Webster]
 
       If he should scorn me so apparently. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Seemingly; in appearance; as, a man may be apparently
    friendly, yet malicious in heart.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apparently
   adv 1: from appearances alone; "irrigation often produces bumper
       crops from apparently desert land"; "the child is
       seemingly healthy but the doctor is concerned"; "had been
       ostensibly frank as to his purpose while really
       concealing it"-Thomas Hardy; "on the face of it the
       problem seems minor" [syn: {apparently}, {seemingly},
       {ostensibly}, {on the face of it}]
   2: unmistakably (`plain' is often used informally for
     `plainly'); "the answer is obviously wrong"; "she was in bed
     and evidently in great pain"; "he was manifestly too
     important to leave off the guest list"; "it is all patently
     nonsense"; "she has apparently been living here for some
     time"; "I thought he owned the property, but apparently not";
     "You are plainly wrong"; "he is plain stubborn" [syn:
     {obviously}, {evidently}, {manifestly}, {patently},
     {apparently}, {plainly}, {plain}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top