ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

visibly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -visibly-, *visibly*, visib
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-English: EDICT Dictionary
腹ボテ;腹ぼて[はらぼて(腹ぼて);はらボテ(腹ボテ), harabote ( hara bote ); hara bote ( hara bote )] (n) showing (i.e. being visibly pregnant); someone who is visibly pregnant [Add to Longdo]
[しょく, shoku] (n) (1) { Buddh } (See 五蘊) rupa (form); (2) visible objects (i.e. color and form) #475 [Add to Longdo]
現れる(P);現われる(P);表れる(P);表われる;顕われる[あらわれる, arawareru] (v1, vi) (1) to appear; to come in sight; to become visible; to come out; to embody; to materialize; to materialise; (2) to be expressed (e.g. emotions); to become apparent (e.g. trends, effects); (P) #4,801 [Add to Longdo]
見通し(P);見透し;見通(io)[みとおし, mitooshi] (n) (1) unobstructed view; perspective; visibility; vista; (2) forecast; outlook; prospect; prediction; (3) insight; foresight; (P) #6,672 [Add to Longdo]
彼方[かなた(P);あなた, kanata (P); anata] (pn, adj-no) (1) (uk) (See 何方・どちら・1, 此方・こちら・1, 其方・1) that way (direction distant from both speaker and listener); over there; yonder; (2) that one (something physically distant from both speaker and listener, or something not visible but known by both speaker and listener); that; (pn) (3) (あちら is pol.) that person (someone physically distant from both speaker and listener, or someone not present but known by both speaker and listener); (4) there (place distant from both speaker and listener); over there; foreign country (esp. a Western nation); (P) #9,485 [Add to Longdo]
可視[かし, kashi] (n, adj-no) visibility #13,142 [Add to Longdo]
あぶり出し;炙り出し;焙り出し[あぶりだし, aburidashi] (n, adj-no) invisible writing revealed by applying heat; writing done in invisible ink [Add to Longdo]
お目にかかる;お目に掛かる;御目にかかる;御目に掛かる[おめにかかる, omenikakaru] (exp, v5r) (1) (hum) (See 会う, 目にかかる) to meet (someone of higher status); (2) (arch) to be recognized (esp. by someone of higher status); to be visible; to be seen; to be noticed [Add to Longdo]
インビジブル[inbijiburu] (adj-na) invisible [Add to Longdo]
インビジブルリスク[inbijibururisuku] (n) invisible risk [Add to Longdo]
ネイキッドバイク[neikiddobaiku] (n) style of motorcycle having the engine exposed and visible [Add to Longdo]
ビジブローカー[bijiburo-ka-] (n) { comp } VisiBroker [Add to Longdo]
メコ筋[メコすじ;メコスジ, meko suji ; mekosuji] (n) (uk) (sl) camel toe (i.e. female genitals visible through tight clothing) [Add to Longdo]
隠れ蓑;隠れみの[かくれみの, kakuremino] (n) (1) cover; front (e.g. for illegal activities); magic cloak of invisibility; (2) (uk) Dendropanax trifidus (species of flowering plant) [Add to Longdo]
隠形[おんぎょう;いんぎょう, ongyou ; ingyou] (n) invisibility (through magic) [Add to Longdo]
横パイ[よこパイ, yoko pai] (n) (sl) (See オッパイ・1) sideboob; (visible) side of a woman's breast [Add to Longdo]
下パイ[したパイ, shita pai] (n) (sl) (See オッパイ・1) underboob; bottom of a woman's breasts (visible when wearing a short top) [Add to Longdo]
可視化[かしか, kashika] (n, vs) (1) visualization (data, results, etc.); visualisation; (2) making something visible (that was previously unseen) [Add to Longdo]
可視光線[かしこうせん, kashikousen] (n, adj-no) visible ray [Add to Longdo]
可分[かぶん, kabun] (n) divisible; separable [Add to Longdo]
可分性[かぶんせい, kabunsei] (n) divisibility [Add to Longdo]
掛け接;掛け接ぎ;掛接ぎ;掛け矧ぎ;掛矧ぎ[かけはぎ, kakehagi] (n) invisible mending (of clothes) [Add to Longdo]
割り切れない[わりきれない, warikirenai] (adj-i) indivisible; unconvincing; incomprehensible; unaccounted for [Add to Longdo]
割り切れる;割切れる[わりきれる, warikireru] (v1, vi) to be divisible (by); to be divided without residue [Add to Longdo]
丸見え[まるみえ, marumie] (n) completely visible [Add to Longdo]
居もしない[いもしない, imoshinai] (adj-i) (1) (uk) (emphatic form of 居ない) invisible; unseen; (2) vague; mysterious; (3) imaginary [Add to Longdo]
鏡花水月[きょうかすいげつ, kyoukasuigetsu] (n) flowers reflected on a mirror and the moon reflected on the water's surface; something that is visible but having no substance; the subtle and profound beauty of poems that cannot be described in words [Add to Longdo]
見えざる手[みえざるて, miezarute] (n) invisible hand [Add to Longdo]
見える化[みえるか, mieruka] (n, vs) visualization; rendering visible (e.g. a problem); digitization [Add to Longdo]
現然[げんぜん, genzen] (adj-t, adv-to) clearly visible [Add to Longdo]
差す[さす, sasu] (v5s, vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す, 魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s, vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf, v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P) [Add to Longdo]
三白眼[さんぱくがん, sanpakugan] (n) sanpaku eyes (eyes with visible white between the iris and the lower eyelid) [Add to Longdo]
残月[ざんげつ, zangetsu] (n) moon visible in the morning [Add to Longdo]
視程[してい, shitei] (n) visibility [Add to Longdo]
視度[しど, shido] (n) visibility [Add to Longdo]
視認性[しにんせい, shininsei] (n) visibility [Add to Longdo]
視話法[しわほう, shiwahou] (n) visible speech [Add to Longdo]
出目[でめ, deme] (n, adj-no) (1) protruding eyes; (2) number of pips visible after a throw of the dice [Add to Longdo]
声はすれども姿は見えず[こえはすれどもすがたはみえず, koehasuredomosugatahamiezu] (exp) (id) It's audible but invisible [Add to Longdo]
潜在失業[せんざいしつぎょう, senzaishitsugyou] (n, adj-no) invisible unemployment [Add to Longdo]
息白し[いきしろし, ikishiroshi] (n) visible breath (i.e. when it's cold); frosty breath; white breath [Add to Longdo]
透き通す;透通す;透き徹す;透徹す(io)[すきとおす, sukitoosu] (v5s) to be visible through; to be seen through; to shine through [Add to Longdo]
透視度[とうしど, toushido] (n) horizontal transparency; clearness (of water); visibility (esp. for scuba diving) [Add to Longdo]
透明人間[とうめいにんげん, toumeiningen] (n) invisible man [Add to Longdo]
認知度[にんちど, ninchido] (n) degree of recognition; level of familiarity; visibility (product) [Add to Longdo]
非可分[ひかぶん, hikabun] (n, adj-na, adj-no) (stronger than 不可分) non-separability; indivisibility [Add to Longdo]
不可視[ふかし, fukashi] (n, adj-no) invisibility [Add to Longdo]
不可視フィルタ[ふかしフィルタ, fukashi firuta] (n) { comp } invisibility filter [Add to Longdo]
不可視光線[ふかしこうせん, fukashikousen] (n) invisible ray [Add to Longdo]
不可分[ふかぶん, fukabun] (adj-no, adj-na, n) atomic; indivisibility; (P) [Add to Longdo]
不分割[ふぶんかつ, fubunkatsu] (n) indivisibility [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They said he was so angry that the vein in his forehead was visibly throbbing. Apparently, dog shows are this guy's whole life.พวกเขาบอกว่าเขาโกรธมากๆ เห็นได้ชัดว่า สุนัขนี่เป็น ทุกอย่างในชีวิตของผู้ชายคนนี้เลย An Embarrassment of Bitches (2012)
She can even make herself invisible.เธอยังสามารถทำให้ตัวเองมอง ไม่เห็น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
What's essential is invisible to the eye.สิ่งที่จำเป็นนั้นมองไม่เห็นด้วยตา The Little Prince (1974)
You must make the injustice visible.เราต้องทำให้ความอยุติธรรม เป็นที่ประจักษ์ Gandhi (1982)
That summer at home, I had become the Invisible Boy.ฤดูร้อนนั้น ที่บ้าน ผมกลายเป็นเด็กที่เหมือนไม่มีตัวตน Stand by Me (1986)
But you are about to cross an invisible border into mainland China.แต่คุณกำลังจะข้ามพรมแดนที่มองไม่เห็นเข้ามาในจีนแผ่นดินใหญ่ Bloodsport (1988)
there's this invisible line, and, uh... ..even if... even if you're attracted to someone...เปล่า ฉันไม่ได้บอก เอาลูกบอลมา อย่างนี้ก็โกงนี่ Big (1988)
Wonder Woman? Wonder Woman flew an invisible jet....ขับเครื่องบินเจ๊ทล่องหน Punchline (1988)
Thirty days and a wake-up. We damn near invisible.โธ่เอ๊ยเผลอแผล็บๆ ก็ 30 วันแล้ว Casualties of War (1989)
An invisible gang at work?แก๊งที่มองไม่เห็นที่ทำงานหรือไม่ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
But you must never stop practicing the art of ninja the art of invisibility.แต่คุณต้องไม่เคยหยุดการฝึกศิลปะของนินจา ... ... ศิลปะการล่องหน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
A source of literal, visible delight... but necessary.แหล่งของความสุข ที่จับต้องได้ แต่จำเป็นต้องมี Wuthering Heights (1992)
Invisible but everywhereมันไม่สามารถจับต้องได้ แต่มีอยู่ในทุกที่ The Nightmare Before Christmas (1993)
No visible cause, no sign of battery or sexual assault. All we have is this.(เสียงผู้ชาย) พวกเราคาดว่าตายมาแล้ว ประมาณ 8-12 ชั่วโมง Deep Throat (1993)
Two. I hate to show my skin. I'd like to be invisible.สองชั้น ฉันไม่ชอบโชว์ผิว Wild Reeds (1994)
Like he had on an invisible coat that would shield him from this place.เหมือนอย่างที่เขามีในเสื้อโค้ทที่มองไม่เห็นที่จะปกป้องเขาจากสถานที่แห่งนี้ The Shawshank Redemption (1994)
By seeing beyond what is visible to the eye.การได้เห็นเหนือสิ่งที่เห็นด้วยตาเปล่า Don Juan DeMarco (1994)
Too visible.โจ่งแจ้งเกินไป Heat (1995)
I'm indivisible. I'm... - Whoa!ฉันไม่พลาด ฉันจะซัดไม่เลือกหน้า ฉัน... James and the Giant Peach (1996)
Integers only divisible by themselves and 1.ตัวเลขที่สำคัญ จำนวนเต็มเท่านั้นหาร ด้วยตัวเองและ 1 Contact (1997)
- One of only two man-made structures visible from space. -เทียบระดับกำแพงเมืองจีน สิ่งก่อสร้างที่เห็นจากห้วงอวกาศ The Truman Show (1998)
If, and only if, both sides of the numerator is divisible by the inverse of the square root of the two unassigned variables.และจากที่เราเห็นคือโจทย์ข้อนี้ เป็นแบบอินเวอร์ชั่นสแควร์รูทของ 2 ที่ไซน์ไม่เท่ากัน Rushmore (1998)
Tyler and I just made it visible.(เสียงถุย) บรรยาย: Fight Club (1999)
It was like following an invisible man.คุณมาเมื่อพฤหัสที่แล้ว Fight Club (1999)
- Characters in comics... are often attributed special powers- invisibility, X-ray vision, things of that sort.ตัวละครในการ์ตูนมักมีพลังพิเศษ ล่องหน... ตาเอ็กซ์เรย์... Unbreakable (2000)
Dwarf doors are invisible when closed.ประตูของคนแคระนั้นจะมองเห็นเมื่อปิดอยู่ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I know what that is. That's an invisibility cloak!รู้แล้วว่าอะไร มันคือผ้าคลุมล่องหน Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
I'm invisible?ฉันหายตัวได้หรือ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
We were invisible when we were God's Hands.เราจะล่องหนได้ ตอนที่เป็นหัตถ์พระเจ้า Frailty (2001)
I know you're feeling the invisible Ether deeper than anybody.ฉันรู้ว่าคุณรู้สึกยังไง Ether ที่ไร้ตัวตน ลึกกว่าใครๆ All About Lily Chou-Chou (2001)
And above all, a Beresford maid strives to be invisible.And above all, a Beresford maid strives to be invisible. Maid in Manhattan (2002)
The other half of the time, I'm just invisible.The other half of the time, l'm invisible. Maid in Manhattan (2002)
I hereby order that all Jews in the Warsaw district will wear visible emblems when out of doors.ข้าพเจ้าขอประกาศให้ชาวยิวทุกคน ในเขตวอร์ซอว์ทุกท่าน ต้องติดเครื่องหมายยิวเมื่อออกจากบ้าน The Pianist (2002)
They think they have some kind of invisible-shield thing going, l-like an optical illusion.คิดว่ามันคงมีเกราะหักเหแสง Signs (2002)
Oh, no! The Invisibility Booster must be faulty.ปุ่มล่องหนไม่ยอมทำงาน Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I changed the waves of the signal to a create visible image.ผมเปลี่ยนคลื่นสัญญาณดูเพื่อให้มองเห็นเป็นภาพ Yomigaeri (2002)
The ones doing their job, doing what they were meant to do, are invisible.ต่ละโปรแกรมถูกกำหนดให้ทำสิ่งที่มันต้องทำ The Matrix Reloaded (2003)
Along with his invisibility Cloak.เอ่อ แน่นอน 814 01: 00: 56, 560 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
We've got zero visibility. Maintain heading and speed.มองไม่เห็นอะไรเลย The Day After Tomorrow (2004)
He's the invisible man.เขาคงเป็นมนุษย์ล่องหน Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
I can give you 5 minutes of invisibility, so use it wisely.ผมทำให้คุณหายตัวได้แค่ 5 นาทีใช้ให้คุ้มล่ะ Howl's Moving Castle (2004)
Like an invisible tissue. We can even measure its energy.เหมือนด้ายบางๆที่มองไม่เห็น เราสามารถวัดค่าพลังงานของมันได้ The Forgotten (2004)
It's a map, an invisible map.มันคืแผนที่ , แผนที่ ที่มองไม่เห็น. National Treasure (2004)
What do you mean, "invisible" - "an invisible map"?นายหมายความว่ายังไง, "มองไม่เห็น "... "แผนที่ ที่มองไม่เห็น"? National Treasure (2004)
Come on, there's no invisible map on the back of the Declaration of Independence.ไม่เอาน่า, ไม่มีแผนที่ที่มองไม่เห็น หลังใบประกาศอิสรภาพนั่นหรอก. National Treasure (2004)
It's invisible.มันมองไม่เห็น. National Treasure (2004)
What led you to assume there's this invisible map?อะไรที่ทำให้คุณค่ดว่ามีแผนที่ที่มองไม่เห็น? National Treasure (2004)
Ben Gates, you are now the Invisible Man.เบน เกทส์, ตอนนี้นายเป็นมนุษย์ล่องหนแล้ว. National Treasure (2004)
Now if this thing's in invisible ink, how do we look at it?ทีนี้ ถ้ามันเป็นหมึกล่องหน, เราจะทำยังไงกับมัน? National Treasure (2004)
Invisible treasure map.แผนที่ขุมทรัพย์ ล่องหน. National Treasure (2004)
Nothing is visible.มองไม่เห็นอะไรเลย. National Treasure (2004)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, miǎn, ㄇㄧㄢˇ] parapet; invisible, hidden
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  ?
Etymology: -

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可见[kě jiàn, ㄎㄜˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] it can clearly be seen (that this is the case); it is (thus) clear; clear; visible #2,823 [Add to Longdo]
隐患[yǐn huàn, ㄧㄣˇ ㄏㄨㄢˋ, / ] a danger concealed within sth; hidden damage; misfortune not visible from the surface #5,324 [Add to Longdo]
看不见[kàn bu jiàn, ㄎㄢˋ ㄅㄨ˙ ㄐㄧㄢˋ, / ] unseen; to be invisible #7,059 [Add to Longdo]
无形[wú xíng, ㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] incorporeal; virtual; formless; invisible (assets); intangible #7,552 [Add to Longdo]
显露[xiǎn lù, ㄒㄧㄢˇ ㄌㄨˋ, / ] become visible #10,606 [Add to Longdo]
隐形[yǐn xíng, ㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] invisible #12,054 [Add to Longdo]
有形[yǒu xíng, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˊ, ] visible (assets); tangible #15,470 [Add to Longdo]
五星[wǔ xīng, ㄨˇ ㄒㄧㄥ, ] the five visible planets, namely: Mercury 水星, Venus 金星, Mars 火星, Jupiter 木星, Saturn 土星 #15,778 [Add to Longdo]
能见度[néng jiàn dù, ㄋㄥˊ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨˋ, / ] visibility #16,036 [Add to Longdo]
看得见[kàn dé jiàn, ㄎㄢˋ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] visible #16,130 [Add to Longdo]
不可分割[bù kě fēn gē, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄈㄣ ㄍㄜ, ] inalienable; unalienable; inseparable; indivisible #22,417 [Add to Longdo]
显见[xiǎn jiàn, ㄒㄧㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] obvious; clearly visible #47,567 [Add to Longdo]
微晶[wēi jīng, ㄨㄟ ㄐㄧㄥ, ] microcrystal; structure only visible at microscopic scale #48,100 [Add to Longdo]
一览无遗[yī lǎn wú yí, ㄧ ㄌㄢˇ ㄨˊ ㄧˊ, / ] be plainly visible #53,086 [Add to Longdo]
视距[shì jù, ㄕˋ ㄐㄩˋ, / ] visible range #55,513 [Add to Longdo]
暗伤[àn shāng, ㄢˋ ㄕㄤ, / ] internal (invisible) injury (damage) #91,649 [Add to Longdo]
暗星云[àn xīng yún, ㄢˋ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, / ] dark nebula (visible as a shadow, absorbing light from behind); absorption nebula #959,355 [Add to Longdo]
彰彰[zhāng zhāng, ㄓㄤ ㄓㄤ, ] obvious; manifest; clearly visible [Add to Longdo]
微漠[wēi mò, ㄨㄟ ㄇㄛˋ, ] faint (almost inaudible or invisible) [Add to Longdo]
日月五星[rì yuè wǔ xīng, ㄖˋ ㄩㄝˋ ㄨˇ ㄒㄧㄥ, ] sun, moon and the five visible planets [Add to Longdo]
星曜[xīng yào, ㄒㄧㄥ ㄧㄠˋ, ] heavenly bodies (esp. the sun, moon or five visible planets) [Add to Longdo]
时显时隐[shí xiǎn shí yǐn, ㄕˊ ㄒㄧㄢˇ ㄕˊ ㄧㄣˇ, / ] appearing and disappearing; intermittently visible [Add to Longdo]
无形贸易[wú xíng mào yì, ㄨˊ ㄒㄧㄥˊ ㄇㄠˋ ㄧˋ, / 貿] invisibles (trade) [Add to Longdo]
无形输出[wú xíng shū chū, ㄨˊ ㄒㄧㄥˊ ㄕㄨ ㄔㄨ, / ] invisible export [Add to Longdo]
隐身草[yǐn shēn cǎo, ㄧㄣˇ ㄕㄣ ㄘㄠˇ, / ] legendary grass conferring invisibility; fig. to conceal oneself or one's plans [Add to Longdo]
隐身草儿[yǐn shēn cǎo r, ㄧㄣˇ ㄕㄣ ㄘㄠˇ ㄦ˙, / ] erhua variant of 隱身草|隐身草, legendary grass conferring invisibility [Add to Longdo]
隐显[yǐn xiǎn, ㄧㄣˇ ㄒㄧㄢˇ, / ] appearing and disappearing; dimly visible; intermittent; implicit (but not clearly present) [Add to Longdo]
显晶[xiǎn jīng, ㄒㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ, / ] phanerocrystalline; with crystal structure visible to the naked eye [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
visibDespite a large surplus in merchandise trade, the current account surplus is not so big due to a deficit in invisible trade.
visibOff has restricted visibility to 100 meters.
visibThe number of visible stars is very great.
visibWhat's the visibility?
visibAirplanes are audible long before they are visible.
visibAgainst the snow, the white rabbit was invisible.
visibMinute particles are hardly visible to the naked eye.
visibColor is the most sacred element of all visible things.
visibThere were no visible dangers.
visibAlthough we may intend to judge a person on the basis of his or her personal qualities, they are not visible at first sight.
visibThe moon is invisible behind the clouds.
visibAll this is visible to numerous observers.
visibMethinks my own soul must be a bright invisible green (Thoreau).
visibCertainly there are inequalities in level of education even within a generation, but there have been no visible inequities between machines and materials in recent years.
visibNumerous stars were visible in the sky.
visibIt began to be light, and things were becoming visible by degrees.
visibThe dense fog made the building invisible.
visibBacteria are invisible to the naked eye.
visibAir is invisible.
visibSome stars are hardly visible to the naked eye.
visibThe train by which he rode has stopped being visible.
visibAfter cleaning the windows, there always seems to be a visible trace of dirt.
visibAmong the divisors of 90, how many numbers are not divisible by 9?

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
不可視[ふかし, fukashi] invisibility [Add to Longdo]
不可視フィルタ[ふかしフィルタ, fukashi firuta] invisibility filter [Add to Longdo]
辺可視フラグ[へんかしフラグ, henkashi furagu] edge visibility flag [Add to Longdo]
ビジブローカー[びじぶろーかー, bijiburo-ka-] VisiBroker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Visible \Vis"i*ble\, a. [L. visibilis, fr. videre, visum, to
   see: cf. F. visible. See {Vision}.]
   1. Perceivable by the eye; capable of being seen;
    perceptible; in view; as, a visible star; the least spot
    is visible on white paper.
    [1913 Webster]
 
       Maker of heaven and earth, and of all things visible
       and invisible.            --Bk. of Com.
                          Prayer.
    [1913 Webster]
 
       Virtue made visible in outward grace. --Young.
    [1913 Webster]
 
   2. Noticeable; apparent; open; conspicuous. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The factions at court were greater, or more visible,
       than before.             --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   {Visible church} (Theol.), the apparent church of Christ on
    earth; the whole body of professed believers in Christ, as
    contradistinguished from the invisible, or real, church,
    consisting of sanctified persons.
 
   {Visible horizon}. Same as {Apparent horizon}, under
    {Apparent}.
    [1913 Webster] -- {Vis"i*ble*ness}, n. -- {Vis"i*bly},
    adv.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 visibly
   adv 1: in a visible manner; "he was visibly upset" [ant:
       {invisibly}]
   2: so as to be visible; "the sign was visibly displayed"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top