ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปรากฏชัด

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปรากฏชัด-, *ปรากฏชัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรากฏชัด[V] be evident, See also: be obvious, be clear, be apparent, Example: จุดอ่อนทางเศรษฐกิจเริ่มปรากฏชัดเมื่อพื้นฐานความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเริ่มผุกร่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Apparently,there are some who share this aestheticปรากฏชัดว่า มีบางคน ที่ชื่นชมในศิลปะนี้ร่วมกัน Art Imitates Life (2008)
It had been cut out by what appears to be a hunting knife.มันถูกควักออกมา ด้วยรอยที่ปรากฏชัดว่าเป็นมีดล่าสัตว์ Heart of Darkness (2012)
In some cultures, crimes and guilt are made manifest so that everyone can see them and see their shame.ในบางวัฒนธรรมอาชญากรรม และความรู้สึกผิดซึ่งทำขึ้นอย่างปรากฏชัดเจน ดังนั้นทุกคนจะได้เห็นพวกเขา และความอับอายขายขี้หน้าของพวกเขา Trou Normand (2013)
When God's message is this clear,เมื่อสารแห่งพระเจ้าปรากฏชัดแจ้ง Dead Meat (2013)
Nest, Talon. L.Z. appears clear.รังกรงเล็บเอลเสดปรากฏชัดเจน Transformers: Age of Extinction (2014)
It appears... that my invincible machine... is in fact... vincible.ปรากฏชัดว่า เครื่องจักรที่ไม่มีวันหยุดของข้า แท้จริงแล้ว Alice Through the Looking Glass (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรากฏชัด[v. exp.] (prākot chat) EN: be evident ; be obvious ; be clear ; be apparent   FR: être évident ; être clair ; apparaître clairement

English-Thai: Longdo Dictionary
data analytics(n ) วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล, ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การจำแนกกลุ่ม การดำเนินการทางสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ม การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประจำของข้อมูล ซึ่งอาจจะไม่ปรากฏชัดเจนนัก [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evident[ADJ] ชัดแจ้ง, See also: ปรากฏชัด, ชัดเจน, Syn. clear, obvious
swim before[PHRV] ปรากฏชัดเจน, See also: มองเห็น

English-Thai: Nontri Dictionary
evidence(vt) เป็นหลักฐาน,ทำให้ชัดเจน,ทำให้ชัดแจ้ง,ปรากฏชัดเจน
overt(adj) ซึ่งปรากฏชัด,แจ่มแจ้ง,โจ่งแจ้ง
SELF-self-evident(adj) ซึ่งปรากฏชัด

German-Thai: Longdo Dictionary
scheinbar(adj) ที่เห็นได้, ที่ปรากฏชัดเจน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top