ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-afflict-

AH0 F L IH1 K T   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: afflict, *afflict*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afflict[VT] ทำให้เจ็บป่วย, See also: ทำให้เจ็บปวด, ทำให้เดือดร้อน, ทำให้รำคาญ, ทำให้ทรมาน, Syn. distress

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afflict(อะฟลิคทฺ') vt. ทำให้เจ็บปวด, ลำบาก, เสียใจ รำคาญหรือทรมาน, ถ่อมตัว -affliction n., -afflictive adj., Syn. trouble, plague)

English-Thai: Nontri Dictionary
afflict(vt) ทำให้เดือดร้อน,ทำให้ลำบาก,ทำให้เสียใจ,ทำให้ทรมาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And so we come to that condition which most often afflicts the more nervous sex.เรามาถึงอาการที่มีผลต่อเพศขี้กังวลมากกว่า... Stonehearst Asylum (2014)
Misfortune afflicts us both.เราโชคร้ายกันคู่เลยนะ Episode #1.1 (2012)
The scourge of sickness afflicts us at whim.The scourge of sickness afflicts us at whim. Apocalypto (2006)
There is a tragic disease that afflicts the men... of his village in Austria.มันเป็นโรคที่น่าเศร้า ที่เป็นเฉพาะในผู้ชาย ในหมู่บ้านเขาในออสเตรีย Junior (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
afflictI will be afflicted that I do not know men.
afflictThe entire crew was afflicted with food poisoning.

CMU English Pronouncing Dictionary
AFFLICT    AH0 F L IH1 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
afflict    (v) ˈəflˈɪkt (@1 f l i1 k t)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Afflict \Af*flict"\, p. p. & a. [L. afflictus, p. p.]
   Afflicted. [Obs.] --Becon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Afflict \Af*flict"\, v. t. [imp. & p. p. {Afflicted}; p. pr. &
   vb. n. {Afflicting}.] [L. afflictus, p. p. of affigere to
   cast down, deject; ad + fligere to strike: cf. OF. aflit,
   afflict, p. p. Cf. {Flagellate}.]
   1. To strike or cast down; to overthrow. [Obs.] "Reassembling
    our afflicted powers." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To inflict some great injury or hurt upon, causing
    continued pain or mental distress; to trouble grievously;
    to torment.
    [1913 Webster]
 
       They did set over them taskmasters to afflict them
       with their burdens.          --Exod. i. 11.
    [1913 Webster]
 
       That which was the worst now least afflicts me.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To make low or humble. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Men are apt to prefer a prosperous error before an
       afflicted truth.           --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To trouble; grieve; pain; distress; harass; torment;
     wound; hurt.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 afflict
   v 1: cause great unhappiness for; distress; "she was afflicted
      by the death of her parents"
   2: cause physical pain or suffering in; "afflict with the
     plague" [syn: {afflict}, {smite}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top