ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-霆-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *霆*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[霆, tíng, ㄊㄧㄥˊ] a sudden peal of thunder
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  廷 (tíng ㄊㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] rain,  Rank: 2,571

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] clap of thunder, #52,403 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Get out, before I lose my temper.[CN] -在我大发雷前出去 Varsity Blues (1999)
She'll get all pissed off... and, besides, I think the guy might actually be able to help.[CN] 我做不到,她会大发雷... 另外,我想那家伙也许真会有所帮助 Office Space (1999)
He can't stand Tinley-Brit, and he's tough on insurance companies-- sues them all the time.[CN] 他不会支持雷 -博瑞特律师事务所的, 他严厉对待那些保险公司 The Rainmaker (1997)
Tsugumo-dono.[JA] 津殿 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
[ Thunder Rumbles ][CN] [雷隆隆响] Disturbing Behavior (1998)
- "Gotcha, suckers!" That is a catch phrase.[CN] "认输吧,笨蛋! 一好 "雷万钧之势。 Bowfinger (1999)
Mommy goes ballistic and ends the relationship. Boo-hoo![CN] 她妈妈肯定会大发雷 然后终止他们的关系,真是惨! Cruel Intentions (1999)
♪ Is like thunder ♪[CN] "如同雷 The Last Days of Disco (1998)
Captain Brynner is gonna shit if he finds out we haven't closed up shop.[CN] 布林纳上校若发现试验室 还没关闭准会大发雷 Chill Factor (1999)
- He's in a rage.[CN] -大发雷 Kiss the Girls (1997)
She's only over there![CN] 一定会大发雷 The Full Monty (1997)
He's a total fascist. If he sees Joy like this. he'll freak.[CN] 如果他看见乔伊像这样 他会大发雷 Poison Ivy: The New Seduction (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top