ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

雷霆

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -雷霆-, *雷霆*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雷霆[léi tíng, ㄌㄟˊ ㄊㄧㄥˊ, ] sound of thunder, #21,590 [Add to Longdo]
大发雷霆[dà fā léi tíng, ㄉㄚˋ ㄈㄚ ㄌㄟˊ ㄊㄧㄥˊ, / ] extremely angry, #41,929 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Prepare, foul beast to enter into a world of pain with which you are not familiar![CN] 又臭又丑的怪物 准备接受我雷霆万钧的一击! Shrek the Third (2007)
But it does bug you. You hit the roof when you found out.[CN] 但这确实让你很困扰啊 你知道以后大发雷霆 Getting Married Today (2007)
Methinks me lady has flipped her lid.[CN] 我想我的女人要大发雷霆 Suburban Girl (2007)
And about the throne the thunder rolls.[CN] 王座之上雷霆尽摧 And about the throne the thunder rolls. The Act of Treason (2008)
I even forgot how I became obsessed with that rebellious girl who upset me all the time[CN] 我甚至已经忘记 我是如何迷上那个不照规定理发 而惹得我大发雷霆的女孩了 Cape No. 7 (2008)
I haven't told them. Do you think they're gonna be mad?[CN] 我还没告诉他们呢,你是不是觉得他们会大发雷霆 Knocked Up (2007)
Zobelle's gonna be pissed.[CN] Zobelle会大发雷霆 Service (2009)
Just the girl,and all she knows is that daddy got mad because rick "liked"you.[CN] 就是那个女孩 她所知道的是 爸爸因为Rick"喜欢"你而大发雷霆 Getting Married Today (2007)
He was furious because of the letter.[CN] 他因为那封信大发雷霆 Deliver Us from Evil (2006)
If I could read your handwriting, I'm sure I'd be furious.[CN] 如果我能读懂你的笔迹的话 我肯定会大发雷霆 Margot at the Wedding (2007)
Ever since this thing happened he flies off the handle sometimes.[CN] 自从事情发生了... ...他常常大发雷霆 不过,你知道... We Own the Night (2007)
Amadé is going to have a fit.[CN] 阿曼德一定会大发雷霆 Rêves de poussière (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top