ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

谢霆锋

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -谢霆锋-, *谢霆锋*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谢霆锋[Xiè Tíng fēng, ㄒㄧㄝˋ ㄊㄧㄥˊ ㄈㄥ, / ] Tse Ting-Fung or Nicholas Tse (1980-), cantopop star, #15,879 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nicholas:[CN] 谢霆锋 Officer Down (2013)
Why Nicholas Tse?[CN] 为什么是谢霆锋呢? The Midas Touch (2013)
All right, he will be late.[CN] 好啦,谢霆锋晚一点到 Twenty Something Taipei (2002)
Well, I'm Nicholas. I didn't get a chance to introduce myself earlier.[CN] 好吧,我是谢霆锋,我没有得到一个 介绍一下我自己的机会。 L!fe Happens (2011)
NICHOLAS:[CN] 谢霆锋 L!fe Happens (2011)
Because they all said I am the combination of...[CN] 因为他们都说,我是谢霆锋... Marry a Perfect Man (2012)
Let us know when Nicolas Tse arrives.[CN] 那谢霆锋来了你要告诉我们喔 Twenty Something Taipei (2002)
But only with a good script, and opposite Nicholas Tse.[CN] 没有好的剧本,我是不会演的 对手要是谢霆锋 The Midas Touch (2013)
Didn't you say you were coming with Nicolas Tse.[CN] 你不是说今天会跟谢霆锋一起来 Twenty Something Taipei (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top