ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*sylvan*

S IH1 L V AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sylvan, -sylvan-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sylvan(n) ผู้อาศัยอยู่ในป่า
Pennsylvania(n) รัฐเพนซิลวาเนีย (ในภาคตะวันออกของอเมริกา)
Pennsylvania(n) เพนซิลวาเนีย (ในภาคตะวันออกของอเมริกา)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sylvan(ซิล'เวิน) adj. เกี่ยวกับป่า,มีต้นไม้มากมาย,ทำด้วยต้นไม้หรือกิ่งไม้. n. บุคคลที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่า,นางไม้,เทพารักษ์., Syn. silvan, silvan

English-Thai: Nontri Dictionary
sylvan(adj) มีต้นไม้มาก,ร่มรื่น,อยู่ในป่า,เป็นป่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีโป่ง[phī pōng] (n, exp) EN: sylvan spirit

CMU English Pronouncing Dictionary
SYLVAN S IH1 L V AH0 N
SYLVANA S IH0 L V AE1 N AH0
SYLVANUS S IH1 L V AH0 N IH0 S
SYLVANIA S IH0 L V EY1 N IY0 AH0
TRANSYLVANIA T R AE2 N Z IY0 L V EY1 N IY0 AH0
PENNSYLVANIA P EH2 N S AH0 L V EY1 N Y AH0
TRANSYLVANIA T R AE2 N S IH0 L V EY1 N Y AH0
PENNSYLVANIAN P EH2 N S IH0 L V EY1 N IY0 AH0 N
PENNSYLVANIANS P EH2 N S IH0 L V EY1 N IY0 AH0 N Z
PENNSYLVANIA'S P EH2 N S AH0 L V EY1 N Y AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sylvan (j) sˈɪlvən (s i1 l v @ n)
Pennsylvania (n) pˌɛnslvˈɛɪnɪəʳ (p e2 n s l v ei1 n i@)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
费城[Fèi chéng, ㄈㄟˋ ㄔㄥˊ, / ] Philadelphia, Pennsylvania, #24,974 [Add to Longdo]
宾夕法尼亚州[Bīn xī fǎ ní yà zhōu, ㄅㄧㄣ ㄒㄧ ㄈㄚˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄓㄡ, / ] Pennsylvania, #52,914 [Add to Longdo]
匹兹堡[Pǐ zī bǎo, ㄆㄧˇ ㄗ ㄅㄠˇ, / ] Pittsburgh (Pennsylvania), #67,841 [Add to Longdo]
宾州[Bīn zhōu, ㄅㄧㄣ ㄓㄡ, / ] Pennsylvania; abbr. for 賓西法尼亞|宾西法尼亚州, #72,540 [Add to Longdo]
宾夕法尼亚[Bīn xī fǎ ní yà, ㄅㄧㄣ ㄒㄧ ㄈㄚˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Pennsylvania, #78,123 [Add to Longdo]
宾夕法尼亚大学[Bīn xī fǎ ní yà Dà xué, ㄅㄧㄣ ㄒㄧ ㄈㄚˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of Pennsylvania, #88,847 [Add to Longdo]
宾西法尼亚[bīn xī fǎ ní yà, ㄅㄧㄣ ㄒㄧ ㄈㄚˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Pennsylvania, #334,822 [Add to Longdo]
哈里斯堡[Hā lǐ sī bǎo, ㄏㄚ ㄌㄧˇ ㄙ ㄅㄠˇ, / ] Harrisburg, Pennsylvania, #922,074 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
pennsylvanisch {adj}Pennsylvanian [Add to Longdo]
waldigsylvan [Add to Longdo]
Siebenbürgen {n}; Transsylvanien {n}Transsylvania [Add to Longdo]
Pennsylvania (US-Bundesstaat)Pennsylvania (PA) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トランシルバニア[toranshirubania] (n) Transylvania [Add to Longdo]
ペンシルベニア(P);ペンシルバニア[penshirubenia (P); penshirubania] (n) Pennsylvania; (P) [Add to Longdo]
ペンシルベニア・ダッチ;ペンシルベニアダッチ[penshirubenia . dacchi ; penshirubeniadacchi] (n) Pennsylvania Dutch; Pennsylvania German [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Silvan \Sil"van\, a. [L. silva, less correctly sylva, a wood or
   grove, perh. akin to Gr. "y`lh; cf. L. Silvanus Silvanus the
   god of woods: cf. F. sylvain silvan. Cf. {Savage}.]
   Of or pertaining to woods; composed of woods or groves;
   woody. [Written also {sylvan}.]
   [1913 Webster]
 
      Betwixt two rows of rocks, a silvan scene
      Appears above, and groves forever green. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sylvan \Syl"van\, n. [Sylva + furfuran.] (Chem.)
   A liquid hydrocarbon obtained together with furfuran (tetrol)
   by the distillation of pine wood; -- called also {methyl
   tetrol}, or {methyl furfuran}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sylvan \Syl"van\, a. [See {Silvan}, a.]
   1. Of or pertaining to a sylva; forestlike; hence, rural;
    rustic.
    [1913 Webster]
 
       The traditional memory of a rural and a sylvan
       region . . . is usually exact as well as tenacious.
                          --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   2. Abounding in forests or in trees; woody.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sylvan \Syl"van\, n. [L. Sylvanus, better Silvanus. See
   {Silvan}, a.]
   A fabled deity of the wood; a satyr; a faun; sometimes, a
   rustic.
   [1913 Webster]
 
      Her private orchards, walled on every side,
      To lawless sylvans all access denied.  --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sylvan
   adj 1: relating to or characteristic of wooded regions; "a shady
       sylvan glade" [syn: {sylvan}, {silvan}]
   n 1: a spirit that lives in or frequents the woods [syn:
      {sylvan}, {silvan}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top