ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

silvan

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -silvan-, *silvan*
English-Thai: Nontri Dictionary
silvan(adj) ร่มรื่น,เกี่ยวกับป่า,เขียวไปด้วยต้นไม้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I do not think you would allow your son... to pledge himself to a lowly Silvan Elf.ฉันไม่คิดว่าคุณจะช่วยให้ลูกของคุณ ... ... จำนำตัวเองต่ำต้อยป่าเอลฟ์ The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
SILVANA S IH0 L V AA1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
silvan (j) sˈɪlvən (s i1 l v @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Silvaner {m} (Rebsorte)silvaner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Silvan \Sil"van\, n. (Old Chem.)
   See {Sylvanium}. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Silvan \Sil"van\, a. [L. silva, less correctly sylva, a wood or
   grove, perh. akin to Gr. "y`lh; cf. L. Silvanus Silvanus the
   god of woods: cf. F. sylvain silvan. Cf. {Savage}.]
   Of or pertaining to woods; composed of woods or groves;
   woody. [Written also {sylvan}.]
   [1913 Webster]
 
      Betwixt two rows of rocks, a silvan scene
      Appears above, and groves forever green. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 silvan
   adj 1: relating to or characteristic of wooded regions; "a shady
       sylvan glade" [syn: {sylvan}, {silvan}]
   n 1: a spirit that lives in or frequents the woods [syn:
      {sylvan}, {silvan}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top