Search result for

*planter*

(80 entries)
(0.0348 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: planter, -planter-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
planter[N] เครื่องหว่านเมล็ด, See also: เครื่องปลูกพืช, Syn. drill
planter[N] เจ้าของฟาร์มเพาะปลูก, See also: เจ้าของไร่, คนเพาะปลูก, เกษตรกร, Syn. farmer, agriculturist, cultivator
planter[N] กระถาง

English-Thai: Nontri Dictionary
planter(n) ชาวไร่,ผู้เพาะปลูก,คนทำสวน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I planted doubt. - I'm a doubt-planter.เพราะที่ฉันพูด ฉันไม่อยาก เข้าไปเป็นคนกลาง Family Ties (2009)
Or we'll put a planter or two in front of it and we'll hide the burn marks.หรือเราจะวางต้นไม้ / สักสองต้นตรงนั้น It Hurts Me Too (2010)
I'll buy the Planter's Punch.เดี๋ยวผมเลี้ยงเครื่องดื่มเอง Half a World Away (2011)
In the planter by the dolphin.ในกระถางข้างโลมา Duress (2012)
Uh, could you leave the keys in your ceramic planter for me?คุณช่วยทิ้งกุญแจไว้ที่กระถางต้นไม้ให้ผมได้ไหม? Smoke Alarm (2013)
The white planter or the blue one?กระถางสีขาวหรือสีฟ้าดีครับ? Smoke Alarm (2013)
One was in a tree, one was lodged in a planter.ตอนนี้แค่ 2 ค่ะ นัดนึงโดนต้นไม้ อีกนัด ฝังอยู่ในกระถางต้นไม้ Final Shot (2013)
They were in the cafe sign, planters, and a couple of trees.มันอยู่ในป้ายร้านกาแฟ กระถางต้นไม้ และต้นไม้ 2-3 ต้น Final Shot (2013)
Living room! Carrie, get your things off the planter.แครี่ เอาของออกจากที่แขวน Punchline (1988)
I told them about the key in the planter. I called you, but you´d already left the office.ฉันบอกที่ซ่อนกุญแจ คุณออกมาแล้ว Nothing to Lose (1997)
Ah, nothing quite like a well-planned sting, eh, Johnny?So ein gut geplanter Schwindel ist doch was Schönes, oder Johnny? Steele Blue Yonder (1986)
And what they will hear the murder reporting it is of the most awful, premeditated and to coolness.Und der Mord, von dem Sie hören werden ist ein überaus scheußlicher, wohlgeplanter und kaltblütiger. The Mysterious Affair at Styles (1990)
I can't bust someone for planning a rape.Bei geplanter Vergewaltigung kann ich nichts tun. Cape Fear (1991)
It's like premeditated fun.Es ist geplanter Spass. Slacker (1990)
It just seems to me that this whole thing is a very well-plannedFür mich ist die ganze Sache ein gut geplanter Fire in the Sky (1993)
This was a very well-planned escape. Took a lot of time and effort, and we thought maybe you could help us speculate on the reason why.Das war ein aufwändig geplanter Ausbruch, und wir hoffen, Sie helfen uns, die Hintergründe zu erfahren. Dagger Redux (1995)
All right, Will, we got a Planter's Punch, a Singapore Sling ...Na los, Will. Hier gibt's Planter's Punch, Singapur Sling ... I Still Know What You Did Last Summer (1998)
It could sort of stop his money flow and possibly make that family film he's about to do, just...Das könnte seinen Geldfluss stoppen, und sein geplanter Familienfilm... Bowfinger (1999)
It was a pre-packaged robbery.Es war ein geplanter Raub. The Thomas Crown Affair (1999)
I will plant one just for my love, It will be prettier than...... que les galants plantent le mai j'en planterai un ä ma mie sera plus haut que sa ... The Children of the Marshland (1999)
Things about oddballs! One. Oddballs revolt like you guys.Unter dem nordkoreanischen General Jang Chulmin sollten Streitkräfte nach geplanter Ermordung beider Staatsführer im Süden einmarschieren, um gewaltsam eine Wiedervereinigung herbeizuführen. Shiri (1999)
This was a regularly scheduled protest.Es war ein genau geplanter Protest. Rules of Engagement (2000)
Running your car into a tree is an accident. Running your fist into a face is a plan.Jemandem die Faust ins Gesicht zu schlagen ist kein Zufall, sondern ein geplanter Akt. The Yoko Factor (2000)
It's planned bankruptcy.Geplanter Konkurs. Bust-Out (2000)
It says that two months ago there was an unscheduled test of Tollan ion cannons.Vor zwei Monaten fand ein ungeplanter Test der Kanonen statt. Between Two Fires (2001)
I thought we might have to endure some ill-conceived escape attempt, but not from you.Das war zu erwarten. Ein schlecht geplanter Fluchtversuch. Aber nicht von Euch. Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
- This was a planned rebellion?Das war also ein geplanter Aufstand? The Professional (2003)
Is there anything you want to tell me regarding things that might have happened? Unplanned things?Möchtest du mir etwas sagen hinsichtlich ungeplanter Ereignisse? Meet the Fockers (2004)
Planter's Punch, please.Einen Planter's, bitte. Avenue Montaigne (2006)
OK, a Planter's Punch.Einen Planter's. Avenue Montaigne (2006)
I think you wanted a second crack at O'Neil. That's lying in wait, special circumstances.Juristisch gesehen, ist so was geplanter Mord. Crash and Burn (2007)
These were deliberate acts of aggression against Nohrin civilians.Das war ein geplanter, hinterhältiger Angriff auf Nohrin-Zivilisten. Delgo (2008)
On course to target with scheduled refuel at 0500.Auf Zielkurs mit geplanter Betankung auf 0500. Against the Dark (2009)
This was a planned attack.Das war ein geplanter Angriff. Sharktopus (2010)
We got a tipoff about a bank robbery in Bocci City!Geplanter Banküberfall in Botch City! Trigun: Badlands Rumble (2010)
Never really been too keen on talking in front of people. But the guest speaker we had today, well, he didn't show up, so I thought I would get up and say a few words.Ich wollte nie wirklich vor Menschen sprechen, aber unser geplanter Gastredner ist leider nicht gekommen. Machine Gun Preacher (2011)
Sorry. Your calling plan has been revoked.Ihr geplanter Anruf wurde leider abgelehnt. Prophecy (2011)
So it wasn't a planned vacation, then?Es war also kein geplanter Urlaub? Hall of Mirrors (2011)
Or a well-planned vacation.- Oder ein gut geplanter Urlaub. Hall of Mirrors (2011)
That's...? On the south coast, yeah.Also, dass es kein willkürlicher sondern ein geplanter Mord war. Episode #1.2 (2011)
I think it's a serial killer.Es war ein geplanter Serienmord. The Hypnotist (2012)
- we put a bid on in Japan.- Unser geplanter Hauskauf... The Impossible (2012)
"The best laid plans of mice and men. ."Ein perfekt geplanter Lebensplan. Mancation (2012)
"The best laid plans of mice and men often go awry. " You guys are...Na und? Mein unspontaner, perfekt geplanter Lebensplan wurde soeben vernichtet. Mancation (2012)
There's going to be a bomb on a passenger jet.Ein geplanter Anschlag auf ein Flugzeug. A Scandal in Belgravia (2012)
A whole Sunday planned.Ein verplanter Sonntag. Frances Ha (2012)
There's an attack planned, Saul, possibly imminent.Uns steht womöglich ein geplanter Angriff bevor, Saul. I'll Fly Away (2012)
It's for one of her colleagues who is of Asian descent, so my planned conversational gambit is to casually remark that no matter how deep they dig his grave, he'll never make his way back to China.Es ist für einen ihrer Kollegen der von asiatischer Abstammung ist, also ist mein geplanter Gesprächseinstieg zu be- merken, dass, egal wie tief sie sein Grab machen, er nie seinen Weg zurück nach China machen wird. The Fish Guts Displacement (2012)
This could be a crank call. A mad man. Or a well plant active terorrisme that they simply know we have knowing.Das könnte ein Telefonscherz sein, ein Verrückter, oder ein geplanter Terrorakt. A Common Man (2013)
Honestly, our unplanned trip to your E.R. is going to be hard to top.Ehrlich gesagt, wird unser ungeplanter Ausflug in deine Notaufnahme schwer zu überbieten sein. Lawson Translation (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาวนาชาวไร่[N] farmer, See also: planter, grower, horticulturist, agriculturist, gardener, Syn. เกษตรกร, Example: ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่เศรษฐกิจพังทลายมากที่สุด ได้แก่ เกษตรกร ชาวนาชาวไร่ และคนยากจน, Thai definition: ผู้มีอาชีพทำนาทำไร่, ผู้ทำการเกษตรกรรม
กสิกร[N] farmer, See also: stock farmer, peasant, agriculturist, planter, Syn. เกษตรกร, Example: ส่วนใหญ่กสิกรไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเอง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำไร่ไถนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวนาชาวไร่[n. exp.] (chāonā-chāorai) EN: farmer ; planter ; grower ; horticulturist ; agriculturist ; gardener   FR: fermier [m] ; agriculteur [m]
ฝัง[v.] (fang) EN: insert ; implant   FR: insérer ; implanter ; incruster
กสิกร[n.] (kasikøn) EN: farmer; stock farmer; peasant; agriculturist; planter   FR: fermier [m] ; agriculteur [m] ; paysan [m] ; planteur [m] ; éleveur [m]
เข้าไปแทนที่[v. exp.] (khao pai thaēnthī) EN: replace   FR: supplanter ; remplacer ; évincer
ปัก[v.] (pak) EN: plant ; pitch ; stap down ; plunge down ; thrust ; put in   FR: planter ; enfoncer ; ficher
เพาะ[v.] (phǿ) EN: grow ; plant ; cultivate   FR: planter ; faire pousser ; cultiver
ปลูก[v.] (plūk) EN: grow ; cultivate ; plant   FR: planter ; cultiver
ปลูกถ่าย[v.] (plūk thāi) EN: transplant   FR: transplanter
ทำนา[v.] (thamnā) EN: farm ; grow rice ; do rice farming ; be engaged in farming ; till the soil   FR: travailler aux champs ; planter le riz ; cultiver ; récolter
ติดตั้ง[v.] (tittang) EN: install ; put in ; set up ; mount ; fix   FR: installer ; implanter ; monter ; poser
ตอก[v.] (tøk) EN: knock ; drive   FR: enfoncer ; planter

CMU English Pronouncing Dictionary
PLANTER    P L AE1 N T ER0
PLANTERS    P L AE1 N T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
planter    (n) (p l aa1 n t @ r)
planters    (n) (p l aa1 n t @ z)
supplanter    (n) (s @1 p l aa1 n t @ r)
supplanters    (n) (s @1 p l aa1 n t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pflanzer {m}planter [Add to Longdo]
Legemaschine {f}planter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プランター[, puranta-] (n) planter; (P) [Add to Longdo]
早乙女(P);早少女[さおとめ, saotome] (n) young female rice planter; young girl; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
栽种机[zāi zhòng jī, ㄗㄞ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ, / ] a mechanical planter (for rice, plants) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Planter \Plant"er\, n.
   1. One who, or that which, plants or sows; as, a planterof
    corn; a machine planter.
    [1913 Webster]
 
   2. One who owns or cultivates a plantation; as, a sugar
    planter; a coffee planter.
    [1913 Webster]
 
   3. A colonist in a new or uncultivated territory; as, the
    first planters in Virginia.
    [1913 Webster]
 
   4. a movable box or a fixed low, open structure, as of brick,
    in which plants are grown for decorative purposes.
    [PJC]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 planter [plãte]
   plant
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top