ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gardener

G AA1 R D AH0 N ER0   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gardener-, *gardener*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gardener[N] ชาวสวน, See also: คนสวน, คนทำสวน, Syn. grower, seedsman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gardener(การ์'เดินเนอะ) n. ชาวสวน

English-Thai: Nontri Dictionary
gardener(n) คนทำสวน,ชาวสวน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Probably the head gardener wishing instructions.หัวหน้าคนสวนคงต้องการโทรมารับคําสั่ง Rebecca (1940)
I'll send for my gardener. You'll have plenty to discuss.ผมจะเรียกคนสวนมา คุณจะได้คุยกับเขา Gandhi (1982)
This woman, Beth Ann Gardener, arrived in Hong Kong.ผู้หญิงคนนี้ เบธ แอน การ์เดนเนอร์บินไปถึงฮ่องกง Brokedown Palace (1999)
We lived right behind the Thurman Public Rose Garden in the house where they used to keep the gardeners back in the fifties.เราอาศัยอยู่ที่ หลังสวนดอกกุหลาบของเทอแมน อยู่ในบ้านที่เคยเป็นของคนสวน ในสมัยยุค 50 Frailty (2001)
Doesn't Marcel... John Bosload's gardener, live here?คุณมาเซล คนสวนของจอห์นบอสโหลด Swimming Pool (2003)
They met five years ago in a chat room for gardeners,เค้าเจอกันเมื่อ 5 ปีก่อน ในห้องแชทของคนทำสวน Shall We Dance (2004)
After the initial shock wears off about that trust fund for the family dog, or the opera seats left to the gardener, there is at least the sense that everything is finally out on the table.After the initial shock wears off about that trust fund for the family dog, or the opera seats left to the gardener, there is at least the sense that everything is finally out on the table. Shall We Dance (2004)
At them, the police, at Rick, at Maria, at the dry cleaners who destroyed another blouse today, at the gardener who keeps overwatering the lawn.พวกเขา ตำรวจ ริค มาเรีย คนซักแห้งที่ทำเสื้อพังไปอีกตัววันนี้ คนสวนที่รดน้ำมากไป Crash (2004)
- He's just a gardener. - He's been spying for the rebels.เขาเป็นแค่คนสวน พวกมันเป็นสายลับให้พวกกบฎ Hotel Rwanda (2004)
- He's a gardener. - Who knows, Tatsi?เป็นแค่คนสวน ใครจะไปรู้ Hotel Rwanda (2004)
Forget it. I don't need a gardener.ช่างมันเถอะ ผมไม่ต้องการคนสวน A Millionaire's First Love (2006)
Your teenage gardener?คนสวนวัยกระเตาะ? The Game (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gardenerA gardener is called in to design the garden.
gardenerHe is an amateur gardener, but his flowers are beautiful.
gardenerI had the gardener plant some trees.
gardenerOur bodies are our gardens, to which our wills are gardeners.
gardenerSeveral gardeners look after the azaleas in the park.
gardenerThe gardener planted rose tree in the middle of the garden.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนสวน[N] gardener, Syn. คนทำสวน, Example: เจ้านายอยากจะรับคนสวนเข้ามาทำงานใหม่สัก 2-3 คน, Count unit: คน
คนทำสวน[N] gardener, Syn. คนสวน, Example: คุณนายต้องการคนทำสวนที่มีความสามารถมาดูแลต้นไม้แพงๆ พวกนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวนาชาวไร่[n. exp.] (chāonā-chāorai) EN: farmer ; planter ; grower ; horticulturist ; agriculturist ; gardener   FR: fermier [m] ; agriculteur [m]
ชาวไร่[n.] (chāorai) EN: vegetable gardener ; farmer ; agriculturist   FR: maraîcher [m] ; agriculteur [m] ; fermier [m]
ชาวสวน[n.] (chāosūan) EN: orchard farmer ; fruit gardener   FR: jardinier [m]
เจ้าของสวน[n. exp.] (jaokhøng sūan) EN: market gardener   FR: maraîcher [m]
คนสวน[n.] (khonsūan) EN: gardener   FR: jardinier [m]
คนทำสวน[n. exp.] (khon tham sūan) EN: gardener   FR: jardinier [m]
คนทำสวน[n. exp.] (khon thamsuan = khon thamsūan) EN: gardener   

CMU English Pronouncing Dictionary
GARDENER    G AA1 R D AH0 N ER0
GARDENERS    G AA1 R D AH0 N ER0 Z
GARDENERS    G AA1 R D N ER0 Z
GARDENER'S    G AA1 R D AH0 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gardener    (n) gˈaːdnər (g aa1 d n @ r)
gardeners    (n) gˈaːdnəz (g aa1 d n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
园丁[yuán dīng, ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥ, / ] gardener, #40,417 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガーデナー;ガードナー[, ga-dena-; ga-dona-] (n) (See 園丁・えんてい,庭師・にわし) gardener [Add to Longdo]
園丁[えんてい, entei] (n) gardener [Add to Longdo]
作庭[さくてい, sakutei] (n) (obsc) creating a garden; gardener [Add to Longdo]
植木屋[うえきや, uekiya] (n) gardener [Add to Longdo]
庭師[にわし, niwashi] (n) gardener [Add to Longdo]
緑の指[みどりのゆび, midorinoyubi] (n) (uk) green thumb (i.e. natural gardener) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gardener \Gar"den*er\, n.
   One who makes and tends a garden; a horticulturist.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gardener
   n 1: someone who takes care of a garden [syn: {gardener},
      {nurseryman}]
   2: someone employed to work in a garden

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top