ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

horticulturist

HH AO2 R T IH0 K AH1 L CH ER0 IH0 S T   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -horticulturist-, *horticulturist*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Horticulturistsชาวสวน [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวนาชาวไร่[n. exp.] (chāonā-chāorai) EN: farmer ; planter ; grower ; horticulturist ; agriculturist ; gardener   FR: fermier [m] ; agriculteur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HORTICULTURIST    HH AO2 R T IH0 K AH1 L CH ER0 IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
horticulturist    (n) hˌɔːtɪkˈʌltʃərɪst (h oo2 t i k uh1 l ch @ r i s t)
horticulturists    (n) hˌɔːtɪkˈʌltʃərɪsts (h oo2 t i k uh1 l ch @ r i s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
園芸家[えんげいか, engeika] (n) horticulturist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Horticulturist \Hor`ti*cul"tur*ist\, n.
   One who practices horticulture.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 horticulturist
   n 1: an expert in the science of cultivating plants (fruit or
      flowers or vegetables or ornamental plants) [syn:
      {horticulturist}, {plantsman}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top