Search result for

ติดตั้ง

(41 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ติดตั้ง-, *ติดตั้ง*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติดตั้ง    [V] install, See also: fix, set up, Syn. จัดตั้ง, Example: พนักงานกำลังติดตั้งเครื่องตรวจจับความเร็วบนทางด่วน, Thai definition: จัดวางสิ่งของหรือเครื่องใช้ในที่ใดที่หนึ่งให้พร้อมเพื่อใช้งาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ติดตั้งก. นำชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ มาจัดวางหรือประกอบในสถานที่ที่ต้องการ เพื่อให้ใช้การได้ เช่น ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อน ติดตั้งเครื่องยนต์ในโรงงาน ติดตั้งป้ายโฆษณา.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ติดตั้ง[v.] (tittang) EN: install ; put in ; set up ; mount ; fix   FR: installer ; implanter ; monter ; poser
ติดตั้งเครื่องจักร[v. exp.] (tittang khreūang jak) EN: install machinery   FR: installer une machine
ติดตั้งโปรแกรม[v. exp.] (tittang prōkraēm) EN: install software   FR: installer un logiciel ; installer un programme

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
INLINEติดตั้งเเนบไปกับความยาวของลำตัว หรือ ชนิดของเครื่องยนต์ลูกสูบเเบบเรียงตามยาว(ลูกสูบเเบบตัวV)
Image:
fit outติดตั้ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alarm    [VT] ติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย
fit out    [PHRV] ติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็น, Syn. equip with, fit up
fit up    [PHRV] ติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็น
fit with    [PHRV] ตระเตรียม...ที่มีขนาดและรูปร่างเหมาะสม, See also: ติดตั้งอุปกรณ์ที่เหมาะสม
fit    [VT] ติด, See also: ติดตั้ง
install in    [PHRV] ติดตั้ง, See also: ประกอบ, Syn. instal in
install    [VT] ติดตั้ง
instrument    [VT] ติดตั้งเครื่องควบคุม, See also: ติดตั้งเครื่องตรวจวัด
patch    [VT] ติดตั้ง (ระบบโทรศัพท์, เครื่องใช้ไฟฟ้า), Syn. connect, Ant. disconnect
remount    [VT] ติดตั้งใหม่, See also: ใส่ใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air-condition(แอร์ คอนดิช' เชิน) vt. ปรับอากาศ,ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
armamentarium(อาร์มะเมนแท'เรียม) n., (pl. -taria) อุปกรณ์เครื่องมือติดตั้งชุดหนึ่ง
attachment(อะแทช'เมินทฺ) n. การติด,การผูกติด,ภาวะที่ผูกติด,ความรู้สึกผูกพัน,การอุทิศ,สิ่งยึดติด,สิ่งที่ผูกพัน,อุปกรณ์ติดตั้ง,การยึดทรัพย์, Syn. connection, device,affinity)
bank switchingการสลับชิปไปมาหมายถึง การสลับไปมาของการใช้ชิปในหน่วยความจำเดิมที่ติดมากับเครื่อง กับหน่วยความจำที่เพิ่มภายหลัง ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งทำให้รู้สึกเสมือนว่า หน่วยความจำทั้งสองนั้นเป็นหน่วยความจำเดียวกัน เช่น บริษัทไอบีเอ็มผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ออกมาขายในตลาดโดยมีหน่วยความจำติดมาภายในตัวเครื่องเพียง 640 เคไบต์ แต่เรานำไปเพิ่มหน่วยความจำเป็นถึง 16 เมกกะไบต์ การที่จะทำให้หน่วยความจำเดิมกับหน่วยความจำที่เพิ่มมาใหม่ทำงานสลับกันไปมาได้ ก็จะต้องอาศัยการสลับชิปไปมานี้ อย่างไรก็ตาม หากเราเป็นเพียงผู้ใช้เครื่อง (user) ก็ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เท่าไรนัก เป็นหน้าที่ของช่างฝ่ายเทคนิคที่จะต้องติดตั้งหรือจัดการทำให้
barb(บาร์บ) n. เงี่ยง,ขวากหนาม,ส่วนแหลม vt. ติดตั้งส่วนที่เป็นหนาม
board(บอร์ดฺ) {boarded,boarding,boards} n. ไม้กระดาน,แผ่นกระดาน,แผ่นกระดาษแข็ง,กระดานหมากรุก,ข้างเรือ,ค่าอาหาร,อาหาร,ที่พัก,โต๊ะประชุม,โต๊ะอาหาร,เวที,คณะกรรมการ,สภา,กลุ่มผู้บริหารของหน่วยงาน,แป้นสวิตช์ไฟฟ้าบนผลฝาผนัง,ขอบ,ข้าง vt. ใช้กระดานปู,บริการอาหาร,บริการ แผงวงจรแผงหมายถึง แผ่นพลาสติกที่มีการติดตั้งวงจรไฟฟ้าซึ่งใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แผงเหล่านี้จะทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น แผงวงจรเร่งความเร็ว (accelerator board) จะมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลทีมีอยู่เดิม แผงวงจรภาพ (video board) แผงวงจรเสียง (sound board) ก็จะเป็นตัวเพิ่มภาพและเสียง เป็นต้น
bug(บัก) {bugged,bugging,bugs} n. แมลง,เชื้อจุลินทรีย์,ความบกพร่อง,แฟน,คนคลั่ง,เครื่องดักฟัง,ความคลั่ง,เหยื่อตกปลาที่คล้ายแมลง vt. รบกวน,ติดตั้งเครื่องดักฟังในที่ลับ, Syn. fault,defect จุดบกพร่องหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมอันเนื่องมาจากคำสั่งในโปรแกรมนั้นเอง ซึ่งทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้อง มีข้อผิดพลาด หรือไม่ราบรื่นเท่าที่ควร นอกจากปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมแล้ว อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องก็ได้ คำนี้มาจากคำ bug ที่แปลว่า ตัวด้วง ตัวแมลง ที่ชอบทำให้คอมพิวเตอร์สมัยก่อนเสีย (เกิดการลัดวงจรขึ้น) การแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรม จึงใช้คำว่า "debug"
built-in fontแบบอักษรที่ติดมากับเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ทุกเครื่องจะมีแบบอักษรที่ติดมากับเครื่องอย่างน้อยหนึ่งแบบ แต่ผู้ใช้ก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้
cd-rom driveหน่วยขับซีดีรอมหมายถึง หน่วยบันทึกที่ใช้อ่านจานบันทึกอัดแน่น หรือซีดี ในปัจจุบัน ไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนมากมีหน่วยบันทึกที่สามารถอ่านข้อมูลจากสื่อชนิดนี้ได้ แต่ยังคงบันทึกข้อมูลลงไปไม่ได้ ต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ความเร็วในการอ่านค่อนข้างสูงจนดูภาพเคลื่อนไหวได้ดีเหมือนดูภาพยนตร์ ในปัจจุบัน จานซีดีกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทุกที ทำให้ราคาถูกลงมาก คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจึงมักจะมีหน่วยบันทึกชนิดนี้ติดตั้งไว้ด้วย
computer programโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์หมายถึง คำสั่งคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่ง ๆ ที่เขียนขึ้นเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาเบสิก (BASIC) หรือ ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ฯ คำ "โปรแกรม" นี้ อาจจะเรียกเป็นชื่ออื่นก็ได้ เช่น ซอฟต์แวร์ (software) หรือ แอพพลิเคชัน (application) โปรแกรมนั้น แบ่งได้เป็นหลายประเภท ประเภทแรกคือประเภทที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการ กับอีกประเภทหนึ่งมีคนทำสำเร็จรูปไว้ขาย เช่น โปรแกรมสำหรับวาดภาพ (graphics) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) นอกจากนั้น ยังมีโปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีบางส่วนติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิตเลย และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่จะทำหน้าที่เหมือนแม่บ้านคอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานให้ประสานกัน สรุปว่า คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ทุกอย่าง แต่คนเขียนคำสั่งต้องเข้าใจขั้นตอน วิธี (algorithm) และภาษาที่จะใช้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถเขียนสั่งเครื่องให้ทำงานได้

English-Thai: Nontri Dictionary
anchor(vi,vt) ทอดสมอ,จอด,ติดตั้ง
equip(vt) จัดเตรียม,หามาให้,จัดหาให้,ติดตั้ง
erect(vt) สร้าง,สถาปนา,ก่อตั้ง,จัดตั้ง,ก่อสร้าง,ติดตั้ง
fittings(n) เครื่องประดับ,เครื่องติดตั้ง,อุปกรณ์,เครื่องมือ
fixture(n) เครื่องติดตั้ง,ของประจำที่,กำหนดการ,สิ่งยึดติด
frame(vt) ประกอบ,ติดตั้ง,ทำโครงร่าง,วางโครง,ใส่กรอบ,กำหนด,วางแผน
furnish(vt) จัดหาให้,เตรียมให้,เปิดโอกาสให้,ติดตั้งให้
install(vt) เอาเข้าประจำตำแหน่ง,สถาปนา,ติดตั้ง,นำไปไว้,ประกอบ
installation(n) การเข้าประจำตำแหน่ง,การสถาปนา,การติดตั้ง,ที่ทำการ
instalment(n) การติดตั้ง,การสถาปนา,ตอน,ส่วน,เงินผ่อน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
取り付ける[とりつける, toritsukeru] (vt) ติดตั้ง
導入[どうにゅう, dounyuu] (vt) ติดตั้ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
施す[ほどこす, hodokosu] Thai: ติดตั้ง
据える[すえる, sueru] Thai: ติดตั้ง

Are you satisfied with the result?

Go to Top