ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*pervade*

P ER0 V EY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pervade, -pervade-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pervade(vt) แผ่กระจายทั่ว, See also: ซ่านไปทั่ว, แพร่หลาย, ่ขยาย, Syn. diffuse, permeate, saturate
pervade with(phrv) เต็มไปด้วย, See also: อบอวลไปด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pervade(เพอเวด') vt. แผ่ซ่าน,แผ่ไปทั่ว,แพร่หลาย,ตลบ,ครอบคลุมไปทั่ว., See also: pervader n. pervasively adv. pervasion n. pervasive adj. pervasiveness n., Syn. penetrate, permeate, diffuse, spread

English-Thai: Nontri Dictionary
pervade(vt) แพร่หลาย,แผ่ซ่าน,ตลบ,กระจายไปทั่ว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pervadeI believed it will be quite a long time before the spirit of democracy pervades our daily life.
pervadeScience and technology have come to pervade every aspect of our lives and, as a result, society is changing at a speed which is quite unprecedented.
pervadeThe poison has pervade his whole system.
pervadeThe room was pervaded with the scent of perfume.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาบเอิบ(v) be imbued, See also: be saturated, be infused, pervade, Syn. ซึมซาบ, ไหลซาบซึม, ซาบซ่าน, Example: เขาอาบเอิบไปด้วยความรักชาติ, Notes: (กวี)
ฟุ้ง(v) spread, See also: diffuse, blow, disseminate, pervade, Syn. กระจาย, คลุ้ง, Example: ถนนตรงทางเข้าหมู่บ้านมีขี้ฝุ่นฟุ้งกระจายตลอดทั้งวัน, Thai Definition: ปลิวตลบไปทั่ว, กระจายไปทั่วบริเวณ
เอิบ(v) permeate, See also: pervade, Syn. ซึม, ซึมซาบ, Thai Definition: ซึมเข้าไป, ซาบเข้าไป
เอิบอาบ(v) permeate, See also: pervade, Syn. เอิบ, ซึมซาบ, ซาบซ่าน, Example: ใบหน้าของท่านผู้เฒ่าเอิบอาบไปด้วยรอยยิ้ม, Thai Definition: อาบไปทั่ว
ตลบ(v) pervade, See also: permeate, diffuse, Syn. ฟุ้ง, Example: ถนนตั้งแต่จันทบุรีไปถึงตราดมีฝุ่นตลบไปตลอดทาง, Thai Definition: กระจายไปทั่ว, ฟุ้งกระจายขึ้นไปทั่ว
กำซาบ(v) permeate, See also: penetrate, pervade, Syn. ซึม, ซึมซาบ, Example: ความทุกข์ระทมกำซาบลงสู่ขั้วหัวใจ, Thai Definition: ซึมซาบเข้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟุ้ง[fung] (v) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas  FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
ตลบ[talop] (v) EN: pervade ; permeate ; diffuse

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PERVADE P ER0 V EY1 D
PERVADED P ER0 V EY1 D IH0 D
PERVADES P ER0 V EY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pervade (v) pˈəvˈɛɪd (p @1 v ei1 d)
pervaded (v) pˈəvˈɛɪdɪd (p @1 v ei1 d i d)
pervades (v) pˈəvˈɛɪdz (p @1 v ei1 d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弥漫[mí màn, ㄇㄧˊ ㄇㄢˋ, / ] to pervade; to fill the air; diffuse; everywhere present; about to inundate (water); permeated by (smoke); filled with (dust); to saturate (the air with fog, smoke etc), #9,088 [Add to Longdo]
[chè, ㄔㄜˋ, / ] thorough; penetrating; to pervade; to pass through, #16,666 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
durchdrangpervaded [Add to Longdo]
durchdringen | durchdringendto pervade | pervading [Add to Longdo]
durchdringtpervades [Add to Longdo]
durchdrungenpervaded [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
染み渡る;滲み渡る[しみわたる, shimiwataru] (v5r,vi) to penetrate; to pervade; to spread [Add to Longdo]
漲る[みなぎる, minagiru] (v5r,vi) (uk) to swell up; to rise; to be (brim) full of; to pervade [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pervade \Per*vade"\ (p[~e]r*v[=a]d"), v. t. [imp. & p. p.
   {Pervaded}; p. pr. & vb. n. {Pervading}.] [L. pervadere,
   pervasum; per + vadere to go, to walk. See {Per-}, and
   {Wade}.]
   1. To pass or flow through, as an aperture, pore, or
    interstice; to permeate.
    [1913 Webster]
 
       That labyrinth is easily pervaded.  --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   2. To pass or spread through the whole extent of; to be
    diffused throughout.
    [1913 Webster]
 
       A spirit of cabal, intrigue, and proselytism
       pervaded all their thoughts, words, and actions.
                          --Burke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pervade
   v 1: spread or diffuse through; "An atmosphere of distrust has
      permeated this administration"; "music penetrated the
      entire building"; "His campaign was riddled with
      accusations and personal attacks" [syn: {permeate},
      {pervade}, {penetrate}, {interpenetrate}, {diffuse},
      {imbue}, {riddle}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top