หรือคุณหมายถึง imbü?
Search result for

imbue

(28 entries)
(0.034 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imbue-, *imbue*
Possible hiragana form: いんぶえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imbue[VT] ้ชุ่มโชกด้วย, Syn. saturate, soak
imbue[VT] ทำให้เต็มไปด้วย, Syn. permeate
imbue with[PHRV] ดูดซึม, See also: ซึมซับ, Syn. penetrate with, permeate with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imbue(อิมบิว') vt. กระตุ้นจิต,ทำให้ซาบซึ้ง,ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เปื้อน., See also: imbuement n.

English-Thai: Nontri Dictionary
imbue(vt) ทำให้เต็ม,ทำให้ซาบซึ้ง,ทำให้ชุ่ม,ทำให้โชก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The whole project, the process from the very beginning has just imbued all of us, I think, with a sense of respect for what these guys have gone through.โปรแจ็คทั้งหมดนั้น ตั้งแต่เริ่มแรก\ ผมคิดว่ามันทำให้เราได้ซึมซับ ด้วยความเคารพต่อ สิ่งที่พวกเขาได้ผ่านมา The Pacific (2010)
If this is the fail-safe, then it must've been imbued with something.ถ้านี่เป็นอุปกรณ์เตือนภัย มันจะต้องช่วยกระตุ้นอะไรซักอย่าง A New Hope (2012)
He was always able to imbue his products with a magic of big ideas, but Wyatt was the brains.เขาเป็นเสมอสามารถซึมซับผลิตภัณฑ์ของเขา กับความมหัศจรรย์ของความคิดที่ยิ่งใหญ แต่ไวแอตต์เป็นสมอง. Paranoia (2013)
Season 1, Episode 9 "A Parching Imbued"Episode 9 "A Parching ImbueA Parching Imbued (2013)
"A parching imbued"?A parching imbued"? A Parching Imbued (2013)
"A parching imbued." I know what it means.อะ พาสชิ่ง อิมบิวด์ ผมรู้ว่ามันหมายความว่าอะไร A Parching Imbued (2013)
If you rearrange the letters of "A Parching Imbued,"หากคุณเรียงตัวอักษรของ Parching ImbueA Parching Imbued (2013)
"A parching imbued" is the other key.A parching imbued" คือกุญแจอีกดอกหนึ่ง A Parching Imbued (2013)
"A parching imbued" is the other key. You're the other key."A parching imbued" คือกุญแจอีกดอก และคุณก็คือกุญแจดอกนั้น Oh, What a World! (2013)
You are "a parching imbued."คุณคือ "a parching imbued. Oh, What a World! (2013)
Some folks would like to imbue me with a great deal of power, but it's a mantle I choose not to accept.มีบางคนอยากยกยอผม ด้วยการให้ตำแหน่งและอำนาจ แต่มันเป็นสิ่งที่ผมเลือกว่าไม่อยากจะได้ Final Shot (2013)
Some magic is too powerful to sustain, so we imbue objects with it, allowing them to take the strain we cannot.บางเวทย์ทรงพลังเกินคุม ต้องสร้างวัตถุบรรจุฤทธิ์ ให้วัตถุรองรับพลังแทนเรา Doctor Strange (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไหลซาบซึม[v. exp.] (lai sāp seum) EN: be imbued   

CMU English Pronouncing Dictionary
IMBUE    IH2 M B Y UW1
IMBUED    IH2 M B Y UW1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imbue    (v) (i1 m b y uu1)
imbued    (v) (i1 m b y uu1 d)
imbues    (v) (i1 m b y uu1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
注ぎ込む(P);つぎ込む[つぎこむ, tsugikomu] (v5m,vt) to invest in; to sink money into; to put into; to lay out (funds); to inject; to impregnate; to infuse; to instill; to implant; to imbue; to focus (attention, efforts); (P) [Add to Longdo]
和魂漢才[わこんかんさい, wakonkansai] (n) the Japanese spirit imbued with Chinese learning [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] imbue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imbue \Im*bue"\, v. t. [imp. & p. p. {Imbued}; p. pr. & vb. n.
   {Imbuing}.] [L. imbuere; pref. im- in + perh. a disused
   simple word akin to L. bibere to drink. Cf. {Imbibe}.]
   1. To tinge deeply; to dye; to cause to absorb; as, clothes
    thoroughly imbued with black.
    [1913 Webster]
 
   2. To tincture deply; to cause to become impressed or
    penetrated; as, to imbue the minds of youth with good
    principles.
    [1913 Webster]
 
       Thy words with grace divine
       Imbued, bring to their sweetness no satiety.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imbue
   v 1: spread or diffuse through; "An atmosphere of distrust has
      permeated this administration"; "music penetrated the
      entire building"; "His campaign was riddled with
      accusations and personal attacks" [syn: {permeate},
      {pervade}, {penetrate}, {interpenetrate}, {diffuse},
      {imbue}, {riddle}]
   2: fill, soak, or imbue totally; "soak the bandage with
     disinfectant" [syn: {soak}, {imbue}]
   3: suffuse with color [syn: {imbue}, {hue}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top