ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imbue

IH2 M B Y UW1   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imbue-, *imbue*
Possible hiragana form: いんぶえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imbue[VT] ้ชุ่มโชกด้วย, Syn. saturate, soak
imbue[VT] ทำให้เต็มไปด้วย, Syn. permeate
imbue with[PHRV] ดูดซึม, See also: ซึมซับ, Syn. penetrate with, permeate with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imbue(อิมบิว') vt. กระตุ้นจิต,ทำให้ซาบซึ้ง,ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เปื้อน., See also: imbuement n.

English-Thai: Nontri Dictionary
imbue(vt) ทำให้เต็ม,ทำให้ซาบซึ้ง,ทำให้ชุ่ม,ทำให้โชก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The trees that imbue the streets of this town keep repeatedly changing their appearance.บรรยายไทยโดย gingkenaya, Yutaro, taota, ppstay Ouran High School Host Club (2006)
He was always able to imbue his products with a magic of big ideas, but Wyatt was the brains.เขาเป็นเสมอสามารถซึมซับผลิตภัณฑ์ของเขา กับความมหัศจรรย์ของความคิดที่ยิ่งใหญ แต่ไวแอตต์เป็นสมอง. Paranoia (2013)
Some folks would like to imbue me with a great deal of power, but it's a mantle I choose not to accept.มีบางคนอยากยกยอผม ด้วยการให้ตำแหน่งและอำนาจ แต่มันเป็นสิ่งที่ผมเลือกว่าไม่อยากจะได้ Final Shot (2013)
Some magic is too powerful to sustain, so we imbue objects with it, allowing them to take the strain we cannot.บางเวทย์ทรงพลังเกินคุม ต้องสร้างวัตถุบรรจุฤทธิ์ ให้วัตถุรองรับพลังแทนเรา Doctor Strange (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไหลซาบซึม[v. exp.] (lai sāp seum) EN: be imbued   

CMU English Pronouncing Dictionary
IMBUE IH2 M B Y UW1
IMBUED IH2 M B Y UW1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imbue (v) ˈɪmbjˈuː (i1 m b y uu1)
imbued (v) ˈɪmbjˈuːd (i1 m b y uu1 d)
imbues (v) ˈɪmbjˈuːz (i1 m b y uu1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] imbue, #4,917 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
注ぎ込む(P);つぎ込む[つぎこむ, tsugikomu] (v5m,vt) to invest in; to sink money into; to put into; to lay out (funds); to inject; to impregnate; to infuse; to instill; to implant; to imbue; to focus (attention, efforts); (P) [Add to Longdo]
和魂漢才[わこんかんさい, wakonkansai] (n) the Japanese spirit imbued with Chinese learning [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imbue \Im*bue"\, v. t. [imp. & p. p. {Imbued}; p. pr. & vb. n.
   {Imbuing}.] [L. imbuere; pref. im- in + perh. a disused
   simple word akin to L. bibere to drink. Cf. {Imbibe}.]
   1. To tinge deeply; to dye; to cause to absorb; as, clothes
    thoroughly imbued with black.
    [1913 Webster]
 
   2. To tincture deply; to cause to become impressed or
    penetrated; as, to imbue the minds of youth with good
    principles.
    [1913 Webster]
 
       Thy words with grace divine
       Imbued, bring to their sweetness no satiety.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imbue
   v 1: spread or diffuse through; "An atmosphere of distrust has
      permeated this administration"; "music penetrated the
      entire building"; "His campaign was riddled with
      accusations and personal attacks" [syn: {permeate},
      {pervade}, {penetrate}, {interpenetrate}, {diffuse},
      {imbue}, {riddle}]
   2: fill, soak, or imbue totally; "soak the bandage with
     disinfectant" [syn: {soak}, {imbue}]
   3: suffuse with color [syn: {imbue}, {hue}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top