ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

saturate

S AE1 CH ER0 EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saturate-, *saturate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
saturate(vt) ทำให้ชุ่มไปด้วยน้ำ, Syn. drench, soak, steep
saturate(vt) ทำให้เต็มสมบูรณ์
saturate(vt) ทำให้อิ่มตัว
saturated(adj) อิ่มตัว, Syn. full
saturated(adj) ท้วมท้น, See also: โชก, เปียกชุ่ม, Syn. drenched, soggy
saturate with(phrv) เปียกโชก, See also: ชุ่มโชค, Syn. drench in, soak with
saturate with(phrv) มีสำรองไว้มาก, See also: มีมาก, Syn. glut with
saturate with(phrv) ทำให้เต็มไปด้วย, See also: อบอวลไปด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
saturate(แซซ'ชะเรท) vt. ทำให้อิ่มตัว, ทำให้โชก, ทำให้เปื่อม, ทำลายราบคาบ, ทำให้มีสินค้าเต็มไปหมด., See also: saturater n. saturator n., Syn. impregnate, drench

English-Thai: Nontri Dictionary
saturate(vt) ทำให้โชก, ทำให้อิ่มตัว, ทำให้ซึมซาบ, ทำให้เต็ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
saturated-อิ่มตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saturatedอิ่มตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
saturated airอากาศอิ่มตัว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
saturated mineralแร่อิ่มซิลิกา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
saturated vapourไออิ่มตัว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
saturated zone; phreatic zone; zone of saturationเขตอิ่มน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
saturated fatty acidกรดไขมันอิ่มตัว, กรดไขมันชนิดที่พันธะระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนในโมเลกุลเป็นพันธะเดี่ยว  เช่น กรดสเตียริก(C17H35COOH) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
saturated hydrocarbonไฮโดรคาร์บอนประเภทอิ่มตัว, สารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทที่พันธะระหว่างอะตอมของคาร์บอนทั้งหมดในโมเลกุลเป็นพันธะเดี่ยว สามารถเกิดปฏิกิริยาแทนที่ได้ แต่เกิดปฏิกิริยารวมตัวไม่ได้ ได้แก่ สารพวกแอลเคน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
saturated pressureความดันไออิ่มตัว, ความดันซึ่งเกิดจากไออิ่มตัว ณ อุณหภูมิหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
saturated pressureความดันไออิ่มตัว, ความดันไอซึ่งอยู่สมดุลกับของเหลวที่ให้ไอนั้น ณ อุณหภูมิหนึ่ง โดยจะไม่เปลี่ยนแปลงปริมาณไอ ถ้าอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Saturated soilดินอิ่มตัว [อุตุนิยมวิทยา]
saturated soilsaturated soil, ดินอิ่มน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
saturated solutionสารละลายอิ่มตัว, สารละลายที่มีตัวละลายอยู่มากที่สุดจนไม่สามารถจะละลายได้อีก  ปริมาณในการละลายของตัวละลายขึ้นกับอุณหภูมิ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
saturated unit weightsaturated unit weight, น้ำหนักจำเพาะอิ่มตัว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
saturated zonesaturated zone, เขตอิ่มน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
saturated fat(n, uniq) ไขมันอิ่มตัว, See also: A. ีืีืีืีืunsaturated fat

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We could saturate the colors, make them pop.ดูนายสิ เกิดอะไรขึ้น แดเนียล? Betty's Baby Bump (2008)
Tell our friends in the media I want them to saturate the evening news and the morning papers.บอกพวกเราในสื่อ ให้ลงข่าวพวกมัน ทั้งข่าวช่วงเย็นและช่วงเช้า Greatness Achieved (2008)
Don't saturate the center now.อย่ารดตรงกลางให้มากนัก Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
saturateHe saturated himself with sunshine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปียกโชก(v) soak, See also: saturate, drench, wet thoroughly, Syn. เปียกปอน, Example: ผมถูกฝนจนเสื้อกางเกงเปียกโชกไปทั้งตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิ่ม[im] (v) EN: be full ; be saturated ; be satiated ; have enough ; be replete ; be satisfied  FR: être rassasié ; être repu
กรดไขมันกรดไขมันไม่อิ่มตัว[krot khaiman mai imtūa] (n, exp) EN: unsaturated fatty acid
เปียกโชก[pīek chōk] (v, exp) EN: soak ; saturate ; drench ; wet thoroughly  FR: être trempé jusqu'aux os

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SATURATE S AE1 CH ER0 EY2 T
SATURATED S AE1 CH ER0 EY2 T AH0 D
SATURATED S AE1 CH ER0 EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
saturate (v) sˈætʃərɛɪt (s a1 ch @ r ei t)
saturated (v) sˈætʃərɛɪtɪd (s a1 ch @ r ei t i d)
saturates (v) sˈætʃərɛɪts (s a1 ch @ r ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zì, ㄗˋ, / ] saturate; soak, #23,618 [Add to Longdo]
饱和脂肪酸[bǎo hé zhī fáng suān, ㄅㄠˇ ㄏㄜˊ ㄓ ㄈㄤˊ ㄙㄨㄢ, / ] saturated fatty acid (SFA) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
saturateur(n) le, เครื่องทำความชื้นในอาคารหรือพิพิธภัณฑ์

Japanese-English: EDICT Dictionary
びしょびしょ(P);びちょびちょ;ビショビショ;ビチョビチョ[bishobisho (P); bichobicho ; bishobisho ; bichobicho] (adj-na, adv, n) (on-mim) saturated; wet through; (P) [Add to Longdo]
過飽和蒸気[かほうわじょうき, kahouwajouki] (n) supersaturated vapor; supersaturated vapour [Add to Longdo]
過飽和溶液[かほうわようえき, kahouwayoueki] (n) supersaturated solution [Add to Longdo]
含ます[ふくます, fukumasu] (v5s) to soak; to saturate; to suckle; to make one hold something in the mouth; to include; to instruct; to make one understand [Add to Longdo]
含ませる[ふくませる, fukumaseru] (v1, vt) (See 含む) to soak; to saturate; to suckle; to make one hold something in the mouth; to include; to instruct; to make one understand [Add to Longdo]
集中線[しゅうちゅうせん, shuuchuusen] (n) saturated linework; concentrated linework [Add to Longdo]
多価不飽和脂肪酸[たかふほうわしぼうさん, takafuhouwashibousan] (n) polyunsaturated fatty acid [Add to Longdo]
不飽和[ふほうわ, fuhouwa] (n) unsaturated [Add to Longdo]
不飽和化合物[ふほうわかごうぶつ, fuhouwakagoubutsu] (n) unsaturated compound [Add to Longdo]
不飽和結合[ふほうわけつごう, fuhouwaketsugou] (n) unsaturated bond [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
飽和状態[ほうわじょうたい, houwajoutai] (to be) saturated [Add to Longdo]
飽和状態になる[ほうわじょうたいになる, houwajoutaininaru] to saturate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Saturate \Sat"u*rate\, v. t. [imp. & p. p. {Saturated}; p. pr. &
   vb. n. {Saturating}.] [L. saturatus, p. p. of saturare to
   saturate, fr. satur full of food, sated. See {Satire}.]
   1. To cause to become completely penetrated, impregnated, or
    soaked; to fill fully; to sate.
    [1913 Webster]
 
       Innumerable flocks and herds covered that vast
       expanse of emerald meadow saturated with the
       moisture of the Atlantic.       --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Fill and saturate each kind
       With good according to its mind.   --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) To satisfy the affinity of; to cause to become
    inert by chemical combination with all that it can hold;
    as, to saturate phosphorus with chlorine.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Saturate \Sat"u*rate\, p. a. [L. saturatus, p. p.]
   Filled to repletion; saturated; soaked.
   [1913 Webster]
 
      Dries his feathers saturate with dew.  --Cowper.
   [1913 Webster]
 
      The sand beneath our feet is saturate
      With blood of martyrs.          --Longfellow.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 saturate
   v 1: cause (a chemical compound, vapour, solution, magnetic
      material) to unite with the greatest possible amount of
      another substance
   2: infuse or fill completely; "Impregnate the cloth with
     alcohol" [syn: {impregnate}, {saturate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top