Search result for

*gleaming*

(33 entries)
(0.0384 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gleaming, -gleaming-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
♪ shining, gleaming, streaming, flaxen, waxen ♪# เปล่งปลั่ง วูบวาบ พริ้วไหว บลอนด์ทอง เงางาม # Hairography (2009)
Some Tyto alba with gleaming armor and battle claws, the moon rising behind him?แม่ทัพไทโทสวมเกราะวาววับ พร้อมกับกรงเล็บ และฉากหลังที่มีดวงจันทร์ลอยขึ้นมา งั้นหรอ? Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
What so proudly we hailed At the twilight's last gleaming?ดังนั้นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เรายกย่อง ที่สนธยาของแพรวที่ผ่านมา Grudge Match (2013)
♪ Silver stars are gleaming... ♪ - Put her on the couch. - Upstairs.พาเธอไปที่เตียง ชั้นบน Start to Finish (2015)
Now you're gleaming the cube.ท่าสเก็ตนายกินขาด The Lego Batman Movie (2017)
"choked with the gleaming white bones...ของซากเน่าเปื่อยขนาดมหึมา สำลักกระดูกสีขาวแวววาวมากมาย In the Mouth of Madness (1994)
Inside transparent tubes suspended In space, countless cars sped by, gleaming in the reflected sunlightภายในท่อโปร่ง อันแขวนอยู่กลางอากาศ มีรถวิ่งผ่านไปมา สะท้อนกับแสงอาทิตย์เป็นประกาย Always - Sunset on Third Street (2005)
All his 40 years have been a straight road to this one gleaming moment in destiny this one radiant clash of shield and spear sword and bone, and flesh and blood.กระบี่ปะทะผู้กล้า และเลือดปะทะเนื้อ ท่านเสียดายเพียงว่า มีกำลังน้อยไปจะอุทิศให้ เราถูกตามรอย 300 (2006)
You're gleaming because of the great dress.คุณเฉิดฉายเพราะชุดสวย The City of Violence (2006)
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?What so proudly we hailed... at the twilight's last gleamingEagle Eye (2008)
At the twilight's last gleaming?At the twilighfs last gleamingThe Hills Have Eyes (2006)
¶ your touch got me lookin' ¶ ¶ so crazy right now ¶ ¶ give me a head with hair, long beautiful hair ¶# so crazy right now # # give me a head with hair, long beautiful hair # # shining, gleaming, streaming, flaxen, waxen # # got me hoping you page me right now # # your kiss got me hopin' you save me right now # Hairography (2009)
What so proudly we hailed At the twilight's last gleaming?~ What so proudly we hailed At the twilight's last gleaming? ~ Grudge Match (2013)
- Gleaming Planet. - Planet."Gleaming... The Spectacular Now (2013)
And it's up to her to escape the Dark Galaxy... and save the Gleaming Planet star system.Und es hängt von ihr ab, ob sie der Dunklen Galaxie entkommen und das Gleaming-Planet-Sternsystem retten kann. The Spectacular Now (2013)
Have you read those Gleaming Planet books'?Schon mal "Gleaming Planet" gelesen? The Spectacular Now (2013)
SINGING ♪ Oh, say can you see ♪ By the dawn's early light ♪ What so proudly we hailed# (Frau:) O say, can you see # by the dawn's early light # what so proudly we hailed # at the twilight's last gleamingThe Manchurian Candidate (1962)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gleamingThe fat woman, the young couple, the sleeping Indian and the tall man in black, but now skin and flesh and hair had disappeared, and empty eye sockets stared from gleaming white skulls.
gleamingThe lake was gleaming in the bright sunshine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วูบวาบ[ADJ] flashing, See also: glittering, flaring, gleaming, dazzling, Example: เธอวิ่งฝ่าสายฝนกลับบ้านโดยอาศัยแสงไฟที่วูบวาบของเสาไฟฟ้าข้างทาง, Thai definition: ที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน
เพริศพราย[ADJ] beautiful, See also: handsome, gorgeous, gleaming, Syn. เพริศแพร้ว, Example: แม่นางประดับเพชรนิลจินดาที่เพริศพรายตระการตายิ่ง, Thai definition: งามระยับ
เพริศแพร้ว[ADJ] beautiful, See also: handsome, gorgeous, gleaming, Syn. เพริศพราย, Example: ว, Thai definition: งามระยับ
แพรว[ADJ] gleaming, See also: glistening, shining, Syn. แพร้ว, แวววาว, แพรวพราว, Example: ช่างเสื้อประดับชุดราตรีด้วยเลื่อมสีแพรวหลายหลากสี, Thai definition: แวววาว, มีแสงวับๆ วาบๆ
แผล็บ[ADV] shiny, See also: glossy, polished, gleaming, glittering, varnished, well-polished, Syn. วาววับ, เป็นเงา, เงา, Example: เขาชักเงาโต๊ะไม้สักเสียมันแผล็บ, Thai definition: อย่างมันเป็นเงา, อย่างขึ้นเงา

CMU English Pronouncing Dictionary
GLEAMING    G L IY1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gleaming    (v) (g l ii1 m i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
durchschimmern; glänzen | durchschimmernd; glänzend | durchgeschimmert; geglänzt | glänztto gleam | gleaming | gleamed | gleams [Add to Longdo]
schimmerndgleaming [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
てかてか[, tekateka] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) gleaming [Add to Longdo]
てらてら[, teratera] (adv,adv-to,vs) (on-mim) gleamingly; shinily [Add to Longdo]
川明かり;川明り;河明かり;河明り[かわあかり, kawaakari] (n) glow of a river in the darkness; surface of a river gleaming in the darkness; gleam on a river at dusk [Add to Longdo]
氷の刃[こおりのやいば, koorinoyaiba] (n) gleaming sword [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gleam \Gleam\, v. t. [imp. & p. p. {Gleamed}; p. pr. & vb. n.
   {Gleaming}.]
   1. To shoot, or dart, as rays of light; as, at the dawn,
    light gleams in the east.
    [1913 Webster]
 
   2. To shine; to cast light; to glitter.
 
   Syn: To {Gleam}, {Glimmer}, {Glitter}.
 
   Usage: To gleam denotes a faint but distinct emission of
      light. To glimmer describes an indistinct and unsteady
      giving of light. To glitter imports a brightness that
      is intense, but varying. The morning light gleams upon
      the earth; a distant taper glimmers through the mist;
      a dewdrop glitters in the sun. See {Flash}.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top