ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agleam

AH0 G L IY1 M   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agleam-, *agleam*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agleam[ADJ] ที่ส่องแสง, Syn. gleaming
agleam[ADV] อย่างส่องแสง, Syn. gleaming

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agleam(อะกลีม') adj. สว่าง, ่สองแสง, นิดหน่อย (ความหลัง,ข้อขบขัน), Syn. gleaming, bright)

CMU English Pronouncing Dictionary
AGLEAM AH0 G L IY1 M

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agleam \A*gleam"\, adv. & a. [Pref. a- + gleam.]
   Gleaming; as, faces agleam. --Lowell.
   [1913 Webster] Aglet

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agleam
   adj 1: bright with a steady but subdued shining; "from the plane
       we saw the city below agleam with lights"; "the gleaming
       brass on the altar"; "Nereids beneath the nitid moon"
       [syn: {agleam}, {gleaming}, {nitid}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top