ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*fervent*

F ER1 V AH0 N T   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fervent, -fervent-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fervent[ADJ] ซึ่งแสดงความรู้สึกอย่างมาก, See also: รุนแรง, เร่าร้อน, แรงกล้า, Syn. ardent, eager, fervid, zealous, Ant. apathetic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fervent(เฟอ'เวินทฺ) adj. อบอุ่นมาก,ร้อนรน,เร่าร้อน,มีศรัทธาสูง,อบอุ่น,กระตือรือร้น., See also: fervently adv, ferventness n., Syn. fervid

English-Thai: Nontri Dictionary
fervent(adj) ร้อน,กระตือรือร้น,เร่าร้อน,มีศรัทธาแรงกล้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Homage to the rear temple is more fervent than the otherHomage to the rear temple... ...อบอุ่นมากมากกว่าอื่นๆ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The enemies are fervently searching for Miss So Seo-No.พวกศัตรูกำลังเร่งหาตัวโซซอโน The Book of the Three Hans (2006)
That is my most fervent wish.ความฝันอันสูงสุดของฉันล่ะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Kanae fervently searched for shoes but she could not find them.คุณคานาเอะจึงกระวีีกระวาดหารองเท้านั่น แต่เธอก็ไม่พบ The After-Dinner Mysteries (2013)
Once these vampers have sustenance other than human beings, it is my fervent hope that they will return to being peaceful, law-abiding, tax-paying members of our society.ครั้งหนึ่งที่เหล่าแวมพ์ ได้รับการสนับสนุน มากกว่าที่มนุษย์ ควรได้ ผมมั่นใจแน่ว่า พวกมันต้องได้รับการสนับสนุนอีก Who Are You, Really? (2013)
Wanda Sullivan was a fervent anti-drug activist yet secretly grew her own stash of marijuana.วานด้า ซัลลิแวน เป็นนักเคลื่อนไหวเรื่องต่อต้านยาเสพย์ติด แต่เธอแอบปลูกกัญชาเอาไว้เอง Pay It Forward (2013)
How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds.วิธีบ่อยความเข้าใจผิดของพวกเขา วิธีที่พวกเขามีความ กระตือรือร้นที่จะฆ่าคนอื่น วิธีที่แรงกล้าของ พวกเขาเกลียดชัง Unafraid of the Dark (2014)
So melt the elements, with fervent heat.ดังนั้นละลายองค์ประกอบที่มี ความร้อนแรงกล้า The Magnificent Seven (2016)
A brass valve.Ein Kupferventil. Steamboy (2004)
The starboard transfer valve has been opened manually.Das Steuerbordtransferventil wurde manuell geöffnet. Babel One (2005)
~ With a fervent prayer ~~ With a fervent prayer ~ An Affair to Remember (1957)
~ With a fervent prayer ~~ With a fervent prayer ~ An Affair to Remember (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ferventHis tone became more and more fervent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงกล้า[ADJ] strong, See also: intense, fervent, ardent, fervid, firm, vehement, passionate, Example: แดดอันแรงกล้าส่องกระทบสิ่งต่างๆ ทำให้เกิดความรุนแรงระหว่างแสงและเงาจาก
ไม่กระตือรือร้น[V] be not enthusiastic, See also: be not eager, be not fervent, be not agog, be not ardent, Syn. เซื่องซึม, เฉื่อยชา, Ant. กระตือรือร้น, กระปรี้ประเปร่า, กระฉับกระเฉง, Example: แกไม่กระตือรือร้นที่จะเข้าไปดูมัน, Thai definition: ไม่เร่งรีบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระตือรือร้น[adj.] (krateūreūron) EN: enthusiastic ; eager ; ardent ; fervent ; anxious ; hasty ; ardent   FR: enthousiaste ; fervent ; ardent
ร้อนแรง [adj.] (rønraēng) EN: vehement ; ardent   FR: ardent ; fervent

CMU English Pronouncing Dictionary
FERVENT F ER1 V AH0 N T
FERVENTLY F ER1 V AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fervent (j) fˈɜːʳvənt (f @@1 v @ n t)
fervently (a) fˈɜːʳvəntliː (f @@1 v @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄖㄜˋ, / ] heat; to heat up; fervent; hot (of weather); warm up, #879 [Add to Longdo]
火热[huǒ rè, ㄏㄨㄛˇ ㄖㄜˋ, / ] fiery; burning; fervent; ardent; passionate, #9,863 [Add to Longdo]
慷慨[kāng kǎi, ㄎㄤ ㄎㄞˇ, ] vehement; fervent; generous; giving; liberal, #15,214 [Add to Longdo]
热切[rè qiè, ㄖㄜˋ ㄑㄧㄝˋ, / ] fervent, #20,730 [Add to Longdo]
挚切[zhì qiè, ㄓˋ ㄑㄧㄝˋ, / ] sincere; fervent, #656,427 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leidenschaft {f} | Leidenschaften {pl}ferventness | fervidness [Add to Longdo]
feurig {adv}fervently [Add to Longdo]
glühendfervent [Add to Longdo]
heißfervent [Add to Longdo]
heiß {adv}fervently [Add to Longdo]
sehnlich {adj}fervent; ardent [Add to Longdo]
sein sehnlichster Wunschhis greatest wish; his most fervent wish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一心に[いっしんに, isshinni] (adv) (See 一心) wholeheartedly; single-mindedly; fervently; intently; (P) [Add to Longdo]
激烈[げきれつ, gekiretsu] (adj-na,n) violent; vehement; furious; fervent [Add to Longdo]
熱弁[ねつべん, netsuben] (n,adj-no) fervent speech; (P) [Add to Longdo]
弥猛心[やたけごころ, yatakegokoro] (n) fervent spirit [Add to Longdo]
烈烈[れつれつ, retsuretsu] (adj-na,n) fervent; fierce; violent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fervent \Fer"vent\, a. [F. fervent, L. fervens, -entis. p. pr.
   of fervere o the boiling hot, to boil, glow.]
   1. Hot; glowing; boiling; burning; as, a fervent summer.
    [1913 Webster]
 
       The elements shall melt with fervent heat. --2 Pet.
                          iii. 10.
    [1913 Webster]
 
   2. Warm in feeling; ardent in temperament; earnest; full of
    fervor; zealous; glowing.
    [1913 Webster]
 
       Not slothful in business; fervent in spirit. --Rom.
                          iii. 11.
    [1913 Webster]
 
       So spake the fervent angel.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
       A fervent desire to promote the happiness of
       mankind.               --Macaulay.
    -- {Fer"vent*ly}, adv. -- {Fer"vent*ness}, n.
    [1913 Webster]
 
       Laboring fervently for you in prayers. --Col. iv.
                          12.
    [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 fervent /fɛʀvɑ̃/ 
  full of zeal; zealous

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top