Search result for

*deflation*

(43 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: deflation, -deflation-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deflation[N] การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ, See also: การหดตัวทางเศรษฐกิจ, Syn. anticlimax, contraction
deflation[N] การปล่อยลมออก, See also: การทำให้แฟบ
deflation[N] การสูญเสียความมั่นใจ
deflationary[ADJ] เกี่ยวกับการลดค่าเงิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deflation(ดิเฟล'เชิน) n. การปล่อยอากาศหรือแก๊สออก,การเพิ่มค่าเงินสูง,ภาวะเงินฝืด., See also: deflationary adj. ดูdeflation

English-Thai: Nontri Dictionary
deflation(n) การแฟบ,การแบน,การยุบ,การปล่อยลมออก,ภาวะเงินฝืด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deflationภาวะเงินฝืด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deflationการพัดกราด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
deflation basin; deflation hollowแอ่งพัดกราด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
deflation hollow; deflation basinแอ่งพัดกราด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deflation (Finance)เงินฝืด [TU Subject Heading]
Effect of deflation onผลกระทบของเงินฝืด [TU Subject Heading]
Deflation การพัดกราด
การเคลื่อนที่ของอนุภาคดินขนาดเล็ก ๆ ออกจากผิวดินบริเวณที่โล่งโดยลม [สิ่งแวดล้อม]
Deflationการปล่อยลม,ปอดแฟบลง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes, for inflation, deflation and reflation.- Ja, um Inflation, Deflation und Reflation. Was glauben die, was ich bin? The Official Visit (1980)
This supports our view that a deflationary bias has been imposed... ... ontherestofEuropebyGermany via the EMS.Das beweist meine Ansicht, dass den übrigen EG-Ländern vom EWS eine deflationäre Tendenz durch die Leitwährung in DM aufgezwungen wird. The Bourne Identity (1988)
I've heard of deflation, but this is preposterous.Ich hab von Deflation gehört, aber das ist absurd. Daffy Duck's Quackbusters (1988)
To control deflation, which is the phenomenon of falling wages and prices, the government would simply spend more money into existence.Um die Deflation zu steuern -- den Vorgang fallender Löhne und Preise -- würde die Regierung einfach mehr Geld schaffen und ausgeben. Money as Debt (2006)
If the American people ever allow private banks to control the issuance of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around the banks will deprive the people of all propertyWenn die amerikanische Bevölkerung es jemals den privaten Banken erlaubt die Ausgabe ihrer Währung zu kontrollieren zuerst duch Inflation, dann duch Deflation des Geldes, durch Banken und den Banken nahe stehenden Unternehmen werden sie die Menschen aller Immobilien berauben The Obama Deception (2009)
It's deflation, prices are failing.Das ist ja eine echte Deflation hier. Horny House of Horror (2010)
If you actually go to a store and you benchmark the price of a garment over the last 20 years, you will find that there's actually a deflation of the product, i.e., the price has gone down over time.Wenn man in ein Geschäft geht und den Richtpreis eines Bekleidungsartikels über die letzten 20 Jahre nimmt, wird man herausfinden, dass es eine Deflation des Produktpreises gibt, das heißt, der Preis ist über die Zeit gesunken. The True Cost (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินฝืด[N] deflation, See also: disinflation, Ant. เงินเฟ้อ, Example: เมื่ออยู่ในช่วงภาวะเงินฝืดทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนต่างก็ชักชวนต่างชาติให้เข้ามาร่วมลงทุนในประเทศไทย, Thai definition: ภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมีน้อยไป การใช้จ่ายลดน้อยลง ทำให้ราคาสินค้าตก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงินฝืด[n.] (ngoenfeūt) EN: deflation ; disinflation   FR: déflation [f] ; désinflation [f]
ภาวะเงินฝืด[n. exp.] (phāwa ngoenfeūt) EN: deflation   FR: déflation [f]
ภาวะเงินฝืดทั่วโลก[n. exp.] (phāwa ngoenfeūt thūa lōk) EN: global deflation   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFLATION    D AH0 F L EY1 SH AH0 N
DEFLATIONARY    D AH0 F L EY1 SH AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deflation    (n) (d i1 f l ei1 sh @ n)
deflationary    (j) (d ii2 f l ei1 sh @ n @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deflation {f} [math.] | Deflationen {pl}deflation | deflations [Add to Longdo]
Entleerung {f}deflation [Add to Longdo]
deflationistischdeflationary [Add to Longdo]
Luftdruckwächter {m}air pressure alarm; air pressure guard; deflation alarm; puncture alarm; low pressure warning alarm; low pressure warning device [Add to Longdo]
Luftverlust {m}air leak; air loss; deflation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グローバルデフレ[, guro-barudefure] (n) global deflation [Add to Longdo]
デフレ[, defure] (n) (abbr) (See デフレーション) deflation; (P) [Add to Longdo]
デフレーション;デフレション[, defure-shon ; defureshon] (n) deflation [Add to Longdo]
デフレギャップ[, defuregyappu] (n) deflationary gap [Add to Longdo]
デフレスパイラル[, defuresupairaru] (n) deflationary spiral [Add to Longdo]
収縮[しゅうしゅく, shuushuku] (n,vs) deflation; contraction; shrinking; constriction; (P) [Add to Longdo]
通貨収縮[つうかしゅうしゅく, tsuukashuushuku] (n) (See 通貨膨張) currency contraction; deflation of currency [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通货紧缩[tōng huò jǐn suō, ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄣˇ ㄙㄨㄛ, / ] deflation, #29,164 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 deflation \deflation\ n.
   1. the act or process of deflating.
    [PJC]
 
   2. a fall in the average prices of goods and services; --
    usually associated with contraction of economic activity.
    Opposite of {inflation}. Compare {disinflation}.
    [PJC]
 
   3. the reduction of available credit or a contraction of
    economic activity resulting from or associated with a
    decline of prices.
    [WordNet 1.5]
 
   4. the act of letting the air out of something.
    [WordNet 1.5]
 
   5. (Geol.) the erosion of land structures such as sand or
    soil due to the action of wind. --RHUD
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top