Search result for

*chemicals*

(99 entries)
(0.0262 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: chemicals, -chemicals-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chemicals[SL] ยากล่อมประสาทที่เกิดจากกระบวนการทางเคมี เช่น แอมเฟตามีน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Phytochemicalsสารพฤกษเคมี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural chemicalsสารเคมีทางการเกษตร [TU Subject Heading]
Chemicalsสารเคมี [TU Subject Heading]
Petroleum chemicalsปิโตรเคมี [TU Subject Heading]
Petroleum chemicals industryอุตสาหกรรมปิโตรเคมี [TU Subject Heading]
Phytochemicalsสารเคมีจากพืช [TU Subject Heading]
Rubber chemicalsสารเคมียาง [TU Subject Heading]
Textile chemicalsสารเคมีในอุตสาหกรรมสิ่งทอ [TU Subject Heading]
Petrochemicals ปิโตรเคมิคัล
ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปิโตรเลียมหรือแก๊สธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Agrochemicals สารเคมีทางการเกษตร
ปุ๋ยเคมีและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อการพัฒนาระบบการเกษตรแผนใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมปิโครเคมีใน ปัจจุบัน สารเคมีทางการเกษตร เช่น ปุ๋ยไนเตรท จะมีประโยชน์ทำให้ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ของการเพาะปลูกของธัญพืช พืชผัก ผลไม้ และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เพิ่มสูงขึ้น การใช้สารเคมีทางการเกษตรในรูปของปุ๋ยเคมีที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ย่อมก่อให้เกิดการชะล้างสู่แหล่งน้ำจนทำให้เกิดปัญหาการเพิ่มจำนวนของพืชน้ำ ที่เรียกว่า Eutorphication และ Algal blooms ในแหล่งน้ำนั้นๆ นอกจากนี้ยังพบว่ามีการซึมผ่านของปุ๋ยไนเตรทลดลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินซึ่งนำมา ใช้ในการบริโภคอีกด้วย ส่วนในกรณีของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชก็จะทำให้เกิดความเป็นพิษทั้งต่อ มนุษย์และสัตว์ จากการได้รับสารเคมีโดยตรงหรือจากการตกค้างของสารเคมีในห่วงโซ่อาหาร [สิ่งแวดล้อม]
Agricultural Chemicalsสารเคมีในด้านการเกษตร [การแพทย์]
Biochemicalsชีวเคมีภัณฑ์ [การแพทย์]
Chemicalsสารเคมี [การแพทย์]
Chemicals, Unidentifiedสารเคมีที่ไม่ระบุชนิด [การแพทย์]
petro-chemicals [petroleum chemicals]ปิโตรเคมีภัณฑ์, สารเคมีซึ่งทำจากวัตถุดิบที่ได้จากปิโตรเลียม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
petroleum chemicalsปิโตรเลียมเคมีภัณฑ์, ดู petro-chemicals [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In a cigarette, there are 2,000 chemicals bad for your health.ในบุหรี่มีสารเคมี ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายตั้ง 2,000 ชนิด Baby and I (2008)
She's got bad sinuses from working around chemicals all these years.แม่เป็นไซนัสจากการ ทำงานกับสารเคมีติดต่อกันหลายปี WarGames: The Dead Code (2008)
They can release chemicals.พวกมันปล่อยสารเคมีได้ The Happening (2008)
- Chemicals.- เกี่ยวกับสารเคมี Pilot (2008)
- Chemicals.- เกี่ยวกับสารเคมี Pilot (2008)
These chemicals and their fumes are toxic.สารเคมีเหล่านี้ และควันของพวกมันมีพิษสูง Pilot (2008)
The chemicals, they Don't react so good with leather.สารเคมีมันไม่ทำปฏิกิริยากับหนังครับ Safe and Sound (2008)
Agrisow makes farm chemicals.อกริซอว์ ทำฟาร์มเคมีนะ Five the Hard Way (2008)
UNR is making record profits... using toxic chemicals and you're sitting here in a jumpsuit, paying for their sins.UNR กำลังทำบันทึก เรื่องผลประโยชน์เรื่องใช้สารพิษ และคุณกำลังนั่งอยู่ที่นี่ เพื่อชดใช้แทนพวกเค้า I Knew You Were a Pig (2009)
Unr is making record profits using toxic chemicals.UNR กำลังทำบันทึก เรื่องผลประโยชน์เรื่องใช้สารพิษ Hey! Mr. Pibb! (2009)
Vince still had chemicals, but he wasn't cooking.วินซ์มีเชื้อเพลิงก็จริง แต่เข้าไม่ได้ทำอาหาร Emotional Rescue (2009)
How about you take some of these chemicals and mix up some rocket fuel?นั่นแหล่ะวิธี คุณแค่จุดพุของความช่วยเหลือทางอากาศ 4 Days Out (2009)
I figured she'd wanna be pumped full of chemicals and preserved.ฉันคิดเอาไว้ว่าเธอคงอยากจะ ถูกอัดสารเคมีและดองเธอเอาไว้ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
We are dumping in the environment all kinds of chemicals like mercury, cadmium, lead.พวกเราสนับสนุนข้อเสนออย่างเต็มที่ แอนติกา และบาร์บูดา สนับสนุนแถลงการณ์นี้โดยสมบูรณ์ The Cove (2009)
I read concentrations of ammonia and several other toxic chemicals.ฉันอ่านพบความเข้มข้นของแอมโมเนีย และสารพิษอีกนิดหน่อย Water (2009)
No evidence of contact with electricity or petrochemicals.ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้า หรือสารจากปิโตรเคมี ได้ The Plain in the Prodigy (2009)
Bet he didn't know his afterlife was going to consist of being dissected and analyzed, like what he really is... just a mere mass of chemicals.ใช่แ่ต่พนันกันได้เลย เขาไม่มีทางรู้ถึงชาติหน้า ที่เขาถูกนำไปแสดง และุถูกวิเคราะห์ ในสิ่งที่เขาเป็นจริงๆ ก็คือ เป็นเพียงแค่วัตถุเคมีตัวหนึ่ง A Night at the Bones Museum (2009)
Of psychoactive chemicals, yes?สารเคมี และ ส่งผลไปจิดใจ ใช่ม้ัย? Of Human Action (2009)
There are several toxic chemicals that'd be untraceable in an autopsy.มียาพิษ ตั้งหลายแบบ ที่ถึงชันสูตร ก็ไม่เจอร่องรอยเลย The Vengeance Formulation (2009)
Now, we're going to combine these chemicals with ordinary dish soap, creating a little exothermic release of oxygen.ทีนี้ เราก็เอาสองอย่างนี่ มาผสมกัน กับน้ำยาล้างจานธรรมดา ก่อให้เกิดการคาย ออกซิเจนออกมา The Vengeance Formulation (2009)
I also secured large quantities of these chemicals above the tiles in the drop ceiling.ฉันก็แอบเอาส่วนผสมพวกนี้ เยอะมากๆไปไว้บน กระเบื้องเพดาน The Vengeance Formulation (2009)
Giving a fatal dose of chemicals to thomas youk On the news program "60 minutes....ซึ่งแสดงภาพนายแพทย์แจ๊ค เควอร์เกี้ยนกำลัง ฉีดสารเคมีร้ายแรงให้กับโทมัส ย้าค... You Don't Know Jack (2010)
And my sister and I took it upon ourselves to bleach my hair... with whatever chemicals we could find around the house- ammonia, napalm.น้องกับฉัน ย้อมผมกันเอง ด้วยของที่ หาได้แถวๆบ้าน แอมโมเนีย, นาปาล์ม The Power of Madonna (2010)
Crazy brains... they get soaked in dopamine and adrenaline and just all sorts of hormones and chemicals that make them, delicious.สมองเพี้ยนๆ- - ชุ่มฉ่ำไปด้วยโดพามีน อะดรินาลิน กับฮอร์โมนและสารเคมีทุกชนิด Sam, Interrupted (2010)
Whoa! They must've been dumping chemicals illegally.โ้ว้วว พวกเขาคงทำการทิ้งสารเคมีผิดกฏหมาย แน่ๆ The X in the File (2010)
What kind of chemicals you find in a porn studio?สารเคมีชนิดไหนกันงั้นเหรอว่ะ ที่นายเจอในสตูดิถ่ายหนังโป๊ Turas (2010)
They steal my chemicals.พวกมันขโมยสารเคมีของฉันไป Full Measure (2010)
Forensics analyzed these photos and the blueprints for trace chemicals, and they found particulate matter specific to soil in the Kunar province of Afghanistan.นิติวิทย์วิเคราะห์รูปถ่าย พวกนี้ และภาพพิมพ์เขียว เพื่อแกะรอยทางเคมี แล้วพวกเขาก็เจอ อนุภาคเฉพาะของดิน Goodbye Yellow Brick Road (2010)
But I won't rely on the transient nature of chemicals for my happiness.แต่ฉันจะไม่เชื่อในอารมณ์ ทางธรรมชาติแบบชั่วประเดี๋ยว ที่เป็นสารเคมีเพื่อสร้าง ความสุขให้กับตัวฉันเอง The Couple in the Cave (2010)
Yes, and your guy was right about the chemicals.ใช่ และคนของคุณก็พูดถูก เรี่องทางเคมี A Deadly Affair (2010)
And those chemicals we found on our victims' bodies...And those chemicals we found on our victims' bodies... A Deadly Affair (2010)
Some kind of class four chemicals.สารเคมีระดับสี่สักอย่าง To Keep Us Safe (2010)
Some kind of class four chemicals.สารเคมีระดับสี่ Protect Them from the Truth (2010)
Not even supposed to transport chemicalsไม่ควรจะบบรรทุกสารเคมี Protect Them from the Truth (2010)
The reason this is so exciting to scientists is that it's as old as the solar system, and yet we found that it contains the building blocks of life -- things like amino acids and other sorts of chemicalsที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ แคลิฟอร์เนีย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่น่าตื่น เต้นที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ ว่ามันเป็นเช่นเดิมเป็น ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ Are We Alone? (2010)
So you need some kind of liquid, some kind of solvent to dissolve all these chemicals in.และคุณก็เอาน้ำ คุณจะจบลงด้วยกรดอะมิโนผงบาง Are We Alone? (2010)
Chemicals, drunk crop duster.สารเคมี ฝ่นกัมตภาพรังสี Consumed (2010)
You don't use chemicals?คุณไม่ใช้สารเคมีเหรอ Consumed (2010)
You're going to have to move all these pool chemicals out of here.พ่อต้องย้าย น้ำยาล้างสระน้ำออกไปให้หมด Dream Hoarders (2010)
Mom, I need to make a little room in here for Dad's pool chemicals.แม่ผมต้องการที่ว่าง ในนี้ เพื่อเก็บน้ำยาล้างสระของพ่อ Dream Hoarders (2010)
How about you keep thinking about where to put the pool chemicals?- แล้วพ่อ คิดยังไงกับเรื่อง หาที่เก็บน้ำยาล้างสระน้ำ? Dream Hoarders (2010)
You know, they either geld a horse with a knife... ,..or with the chemicals.MORTON: You think you're gonna get out of here? I got friends that are guards at Walpole. The Town (2010)
That coked-up prick is gonna ruin Pellit Chemicals.ไอ้ขี้ยามันจะทำลาย บ.เพลลิต เคมีคอล Horrible Bosses (2011)
And this guy. Who happens to be working for Pellit Chemicals, the victim's company.และนายนี่ทำงานอยู่เพลลิต เคมีคอล บริษัทของผู้ตาย Horrible Bosses (2011)
♪ I feel the chemicals kickin' in. ♪ฉันรู้สึกข้างในมันตึกตัก Sexy (2011)
They talk by vomiting chemicals into each other's mouths.พวกมันคุยกันโดยพ่นสารเคมีใส่ปากกันและกัน Critical Film Studies (2011)
Oh, uh, Shirley, that is full of chemicals.เชอร์ลีย์ นั่นมันสารเคมีทั้งนั้นเลยนะ Applied Anthropology and Culinary Arts (2011)
Its most commonplace use, however, is in the creation of other chemicals.ที่ใช้กันบ่อย คือใช้สังเคราะห์เคมีภัณท์อื่นๆ Sense Memory (2011)
It's essentially the chemical used to separate other chemicals from each other.มันเป็นสารหลักทางเคมีที่ใช้ในการแยกสารเคมีอื่น ๆ ออกจากกัน Sense Memory (2011)
When I was in school, we used to use methanol to separate chemicals from each other.ตอนที่ผมยังเรียนอยู่ เราเคยใช้เมทานอล แยกสารเคมีออกจากกันด้วย Sense Memory (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chemicalsAlthough I broke test tubes and played about with chemicals for fun, I did occasionally manage to obey the teacher's instructions as well; repeating experiments that others had long ago undertaken.
chemicalsIt contained harmful chemicals.
chemicalsNo consideration is paid to people who are sensitive to chemicals.
chemicalsSkin sensitive to chemicals.
chemicalsThis plastic garbage bag is free of hazardous chemicals.
chemicalsWe must stop using ozone-depleting chemicals immediately.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สารเคมี[N] chemicals, See also: chemical substance, Example: แม่น้ำลำคลองในปัจจุบันมีแนวโน้มจะเน่าเสียมากขึ้นเพราะมนุษย์ได้ทิ้งขยะ สารเคมี ปุ๋ย ซากสัตว์ น้ำสกปรกจากโรงงานผงซักฟอก ฯลฯ ลงไปในแม่น้ำ
เคมีภัณฑ์[N] chemicals, See also: chemical supplies, chemical product, Example: การผลิตวัคซีนน้ำยาวินิจฉัยโรคและเคมีภัณฑ์หลายชนิดต้องใช้เทคโนโลยีชีวภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต, Count unit: ชนิด, Thai definition: สารบริสุทธิ์ที่เตรียมได้โดยกรรมวิธีเคมีหรือที่ใช้ในกรรมวิธีเคมี
วัตถุเคมี[N] chemicals, See also: substance obtained by chemistry, Example: ผู้เชี่ยวชาญกำลังอธิบายวิธีการเก็บและการใช้วัตถุเคมีอย่างปลอดภัย, Thai definition: สารที่ได้จากการสังเคราะห์โดยกรรมวิธีทางเคมี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคมีภัณฑ์[n.] (khēmīphan) EN: chemicals ; drugs   
สารเคมี[n. exp.] (sān khēmī) EN: chemicals ; chemical substances   FR: produit chimique [m] ; substance chimique [f] ; composé chimique [m]
วัตถุเคมี[n. exp.] (watthu khēmī) EN: chemicals ; chemical substances ; substance obtained by chemistry   FR: substance chimique [f] ; produit chimique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHEMICALS    K EH1 M IH0 K AH0 L Z
CHEMICALS'    CH EH1 M AH0 K AH0 L Z
AGROCHEMICALS    AE2 G R OW0 K EH1 M IH0 K AH0 L Z
PETROCHEMICALS    P EH2 T R OW0 K EH1 M IH0 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chemicals    (n) (k e1 m i k l z)
petrochemicals    (n) (p e1 t r @ k e1 m @ k @ l z)
petro-chemicals    (n) - (p e2 t r ou - k e1 m i k l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chemikalie {f} | Chemikalien {pl}chemical | chemicals [Add to Longdo]
Petrochemikalien {pl}petrochemicals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグリケミカル[, agurikemikaru] (n) agrichemicals [Add to Longdo]
化学品[かがくひん, kagakuhin] (n) chemicals [Add to Longdo]
化学物質[かがくぶっしつ, kagakubusshitsu] (n) chemical substances; chemicals [Add to Longdo]
化学薬品[かがくやくひん, kagakuyakuhin] (n) chemicals [Add to Longdo]
環境ホルモン[かんきょうホルモン, kankyou horumon] (n) hormone-disrupting chemicals [Add to Longdo]
精密化学品[せいみつかがくひん, seimitsukagakuhin] (n) fine chemical (high precision chemicals, typically used in pharmaceutical products) [Add to Longdo]
薬品[やくひん, yakuhin] (n) medicine; chemicals; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出货[chū huò, ㄔㄨ ㄏㄨㄛˋ, / ] to take money or valuables out of storage; to recover; to ship goods; to extract (chemicals from solution) [Add to Longdo]
化学品[huà xué pǐn, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄆㄧㄣˇ, / ] chemicals [Add to Longdo]
化学物[huà xué wù, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ˋ, / ] chemicals [Add to Longdo]
漏泄[lòu xiè, ㄌㄡˋ ㄒㄧㄝˋ, / ] a leak (e.g. of chemicals) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top