ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*browser*

B R AW1 Z ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: browser, -browser-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
browser(n) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูเว็บ (web browser) ตัวอย่าง เช่น Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Konqueror, Google Chrome, Netscape เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
browser(n) โปรแกรมที่ช่วยค้นหาหรืออ่านเอกสารบนอินเตอร์เนต
Web Browser(n) โปรแกรมสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เนตหรือเวิลด์ไวด์เว็บ, See also: เว็บเบราเซอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
browser(บราว' เซอร์) n. เรียกข้อมูลขึ้นมาดูเฉพาะส่วนอย่างรวดเร็ว
web browserเว็บบราวเซอร์ <คำอ่าน>เป็นโปรแกรมที่ทำให้เราสามารถอ่านไฮเปอร์เทกซ์ (hypertext) บนเวิลด์ไวด์เว็บได้ โปรแกรมที่มีชื่อที่เป็นที่นิยมในขณะนี้คือ Nestcape และ Microsoft Internet Explorerดู world wide web ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
browserโปรแกรมค้นดู, เบราว์เซอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
browserโปรแกรมค้นดู, เบราว์เซอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
test-based browserโปรแกรมค้นดูเชิงข้อความ, เบราว์เซอร์เชิงข้อความ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
text-based browserโปรแกรมค้นดูเชิงข้อความ, เบราว์เซอร์เชิงข้อความ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
web browserโปรแกรมค้นดูเว็บ, เว็บเบราว์เซอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
web browserโปรแกรมค้นดูเว็บ, เว็บเบราว์เซอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Browser (Computer program)เบราเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Browsers (Computer programs)บราวเซอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Web browserโปรแกรมดูเว็บ, Example: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลหรือโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหน้าเว็บที่สร้างด้วยภาษาเฉพาะ เช่น ภาษาเอชทีเอ็มแอล (html) [Assistive Technology]
web browserเว็บเบราเซอร์, โปรแกรมใช้สำหรับแสดงเว็บเพจ และสามารถเชื่อมโยงไปยังส่วนอื่นในเว็บเพจเดียวกันหรือเว็บเพจอื่นผ่านการเชื่อมโยงหลายมิติหรือไฮเปอร์ลิงค์ เรียกสั้นๆ ว่า ลิงค์ เว็บบราวเซอร์ช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการใช้งานอินเทอร์เน็ต นอกเหนือไปจากการสื่อสารหรือการแลกเปลี่ยนไฟล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
IN YOUR WEB BROWSER FOR SEARCH HISTORY.ไปดูที่ประวัติการเข้าเว็บของเธอ Zoe's Reprise (2009)
Browsers open!เปิดบราวเซอร์! Dark Matter (2010)
Kurt's been blackmailing me ever since he saw my browser history.ตั้งแต่เห็นประวัติการเข้าเว็บของฉัน Blame It on the Alcohol (2011)
I checked her browser history.ผมตรวจสอบข้อมูลในเบราว์เวอร์ Heartbreak Hotel (2011)
Oh look at that, I just pulled down your browser history.โอ้ดูนั่นสิ ฉันเพิ่งเจอที่เธอเคยเซิร์ท And the Reality Check (2011)
Now check out my browser history.คราวนี้เช็คประวัติการใช้งานอินเตอร์เน็ตของผม Loyalty (2011)
I am gonna check the browser history.ฉันจะตรวจเช็คข้อมูลของเขา Personal Effects (2012)
According to the browser history, he recently read alerts about burglaries, a missing hunter, and a house fire?ตามจากที่ ประวัติเวบที่เขาเคยเข้า เขาพึ่งอ่านคำเตือนเกี่ยวกับ การปล้น นักล่าสัตว์หายสาบสูญ แล้วก็ไฟไฟม้บ้าน Black Cherry (2012)
Jack. We just checked the browser history at Stammets' work station.แจ็ค เราเพิ่งเช็คดูว่า เขาท่องเว็บอะไร Amuse-Bouche (2013)
It'll use my browser history to simulate my usual online activity, so while S.H.I.E.L.D. thinks I'm trolling reddit and facebook with the laptop you gave me ...มันจะสร้างกิจกรรมออนไลน์ของฉัน จากประวัติเบราเซอร์ที่ฉันเคยเข้า ดังนั้นขณะที่ชีลด์คิดว่า ฉันกำลังเข้าเว็บเรดดิทหรือเล่นเฟซบุ๊ค ด้วยแล็ปท็อปที่เธอให้ฉัน... The Hub (2013)
And I want you to go clear my browser history.และไปเคลียร์ประวัติเบราว์เซอร์ ในคอมพ์ฉันที Suicide Squad (2016)
You launch it by double-clicking here.Das ist der Browser fuer das World Wide Web. Perfect Blue (1997)
Access the server, double-click on the browser icon, and we're surfing the Net.Server-Verbindung, Doppelklick auf das Browser-Icon, und wir surfen im Netz. Believe It or Not (1998)
because other people were giving their software away at no charge or at little charge. Now the real problem was that they feared Microsoft would achieve a monopoly lock on the browser market and they would then use that monopoly lock to pervert actually,Nun war das wirkliche Problem jenes, dass sie fürchteten, dass Microsoft ein Monopol am Browser-Markt bekommen würde und sie dieses "geschlossene" Monopol dazu verwenden würden, von denen das Web abhängt, in diesem – geschlossenen – Sinne zu pervertieren. Revolution OS (2001)
Say you have a ten-year-old with an iMac and browser and she searches "girlfriends" and then gets "lesbian mud-wrestling."Angenommen, eine Zehnjährige startet ihren Browser... und sucht nach "Freundinnen" und erhält "Lesben-Wrestling" als Ergebnis. 40 Days and 40 Nights (2002)
And what else? Uh, box scores.Was installieren wir in deren Browser? In Good Company (2004)
I didn't realize that was your type.Die Seite war in Starks Browser-Verlauf. Win Today (2006)
i mean even if Raja were a terrorist he's smart enough to delete his Web browser history and trash any incriminating cookies.Ich meine, selbst wenn Raja ein Terrorist wäre, dann wäre er schlau genug seine Chronik im Browser zu löschen und jedes belastende Cookie zu vernichten. Rocket Club (2007)
You want his browser history,phone records,even his grocery list, take it without asking.Ihr wollt seine Browser-History, Telefon- aufzeichnungen, oder gar seine Einkaufsliste, nehmt es euch ohne zu fragen. Emily (2007)
Call HistoryBrowser verlauf. Emily (2007)
Iphone Browser HistoryIPhone Browser Verlauf. Emily (2007)
The cell phone had a browser on it.Auf dem Handy war ein Browser. Day 6: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2007)
It took me nearly 20 minutes to go through the browser history on your computer to see what movie times you looked up.Es kostete mich fast 20 Minuten, deine Browser- History auf deinem Computer durchzugehen,... um herauszufinden, welche Anfangs- zeiten du nachgeschlagen hast. The White Asparagus Triangulation (2008)
What I have done is crack some of the toughest encryption this side of the browser wars.Was ich getan habe, ist eines der härtesten Verschlüsselungen auf dieser Seite des Browser Krieges zu knacken. Agent Afloat (2008)
Well, I want you to go to the address bar on your browser.Gehen Sie zur Adressleiste in lhrem Browser. Dolan's Cadillac (2009)
And delete your internet history.Oh, und lösche die Browser-History. The Eleventh Hour (2010)
- They had a little money in the bank. But I checked his web browser history.Nun, sie hatten ein wenig Geld auf der Bank, doch ich überprüfte seinen Browserverlauf. 18-5-4 (2010)
All right, I programmed your browser to auto-next you out of video chats every ten seconds. That wasn't nice.Also gut ich habe deinen Browser so programmiert, dass er alle zehn Sekunden automatisch den Chat-Kanal wechselt. Borderland (2010)
You should see the recent history on his computer.Du solltest den Browserverlauf auf seinem Computer sehen. Blue-Eyed Iris (2010)
Someone told me I need a browser on my computer.Jemand hat mir gesagt, ich bräuchte einen Browser auf meinem PC. Bad Boys (2010)
You don't have a browser on your computer...?Du hast keinen Browser auf deinem PC? Bad Boys (2010)
I just want you to install a browser.Ich will nur, dass du einen Browser installierst. Bad Boys (2010)
That's the browser there!Das dort ist der Browser! Bad Boys (2010)
Look at it... that's the browser.Sieh ihn dir an... das ist der Browser. Bad Boys (2010)
Internet Explorer is a browser!Internet Explorer ist ein Browser! Bad Boys (2010)
Jen, you don't need to be a geek to know that you need a browser to access the internet!Jen, man muss kein Geek sein, um zu wissen, dass man einen Browser braucht, um aufs Internet zuzugreifen. Bad Boys (2010)
Browsers open!Startet eure Browser! Dark Matter (2010)
Although,you got to clear your browser history,man,'cause that's... That's the downfall.Obwohl du deinen Browserverlauf löschen musst, Mann, denn das kann der Untergang sein. Teacher Schooled (2011)
They deleted Dana Miller's email and browser history months ago.Sie löschten Dana Millers E-Mail-und Browser-Historie vor Monaten. The Fix (2011)
Oh look at that, I just pulled down your browser history.Na sieh' sich das einer an, ich habe eben deine Browser History geöffnet: And the Reality Check (2011)
Now check out my browser history.Jetzt sieh dir meinen Browserverlauf an. Loyalty (2011)
I looked through the browser history.Ich habe mir den Browserverlauf angesehen. Doomsday Book (2012)
He's eating Bowser's food.Er frisst Browsers Futter. Grown Ups 2 (2013)
In your browser?In deinem Browser? Don Jon (2013)
...If your browser has a bad or outdated cookie....wenn der Browser einen fehlerhaften oder veralteten Cookie enthält. The Internship (2013)
So the browser windows keep opening and you're telling me that's from Amazon?Die Browserfenster öffnen sich ständig? Und Sie sagen, die sind von Amazon? The Internship (2013)
We just checked the browser history at Stammets' work station.Jack. Wir haben gerade den Browserverlauf... an Stammets Arbeitsplatz geprüft. Amuse-Bouche (2013)
How do you get to your browser?Wie startest du deinen Browser? Charlie and the Hot Nerd (2013)
It'll use my browser history to simulate my usual online activity, so while S.H.I.E.L.D. thinks I'm trolling Reddit and Facebook with the laptop you gave me.Er verwendet meinen Browserverlauf, um meine Online-Aktivitäten zu simulieren, während S.H.I.E.L.D. also glaubt, dass ich auf Facebook oder Reddit bin mit deinem Laptop. The Hub (2013)
This could be a long shot, but there's something in his browsing history that he deleted.Das könnte ein Schuss ins Blaue sein, aber hier ist etwas in seinem Browser-Verlauf, dass er gelöscht hat. Recovery (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
browserI switch on my laptop, start up the browser, and type in the address I've already learnt by heart.

CMU English Pronouncing Dictionary
BROWSER B R AW1 Z ER0
BROWSERS B R AW1 Z ER0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
收藏夹[shōu cáng jiā, ㄕㄡ ㄘㄤˊ ㄐㄧㄚ, / ] favorites folder (web browser) [Add to Longdo]
浏览器[liú lǎn qì, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄢˇ ㄑㄧˋ, / ] browser (software) [Add to Longdo]
浏览软件[liú lǎn ruǎn jiàn, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄢˇ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] a web browser [Add to Longdo]
火狐[huǒ hú, ㄏㄨㄛˇ ㄏㄨˊ, ] Firefox (web browser) [Add to Longdo]
网络浏览器[wǎng luò liú lǎn qì, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄌㄧㄡˊ ㄌㄢˇ ㄑㄧˋ, / ] network browser; Internet browser [Add to Longdo]
耳片[ěr piān, ㄦˇ ㄆㄧㄢ, ] tab (of a web browser) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
WWW-Browser {m}; Web-Browser {m} [comp.]web browser; WWW browser [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P) [Add to Longdo]
インターネット閲覧ソフト[インターネットえつらんソフト, inta-netto etsuran sofuto] (n) {comp} Web browser; Web-browsing software [Add to Longdo]
ウェブブラウザー;ウェブブラウザ[uebuburauza-; uebuburauza] (n) {comp} web browser; web-browsing software [Add to Longdo]
オブジェクトブラウザ[obujiekutoburauza] (n) {comp} object browser [Add to Longdo]
クッキー[kukki-] (n) (1) cookie; biscuit; (2) {comp} cookie (browser-related file sent from a WWW server); (P) [Add to Longdo]
ブラウザ;ブラウザー[burauza ; burauza-] (n) {comp} (web) browser [Add to Longdo]
ブラウザクラッシャー[burauzakurassha-] (n) {comp} browser crasher; browser crusher [Add to Longdo]
ブラウザヘルパーオブジェクト[burauzaherupa-obujiekuto] (n) {comp} browser helper object [Add to Longdo]
ブラウザ戦争[ブラウザせんそう, burauza sensou] (n) {comp} browser war [Add to Longdo]
ブラクラ[burakura] (n) (abbr) {comp} browser crasher [Add to Longdo]
リロードボタン[riro-dobotan] (n) {comp} reload button (on a browser) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブラウザ[ぶらうざ, burauza] browser [Add to Longdo]
ブラウザ戦争[ブラウザせんそう, burauza sensou] browser war [Add to Longdo]
リロードボタン[りろーどぼたん, riro-dobotan] reload button (on a browser) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Browser \Brows"er\ (brouz"[~e]r), n.
   1. An animal that browses.
    [1913 Webster]
 
   2. (Computers) a computer program that permits the user to
    view multiple electronic documents in a flexible sequence
    by the process of activating hypertext "buttons" within
    one document, which serves as a reference to the location
    of related document. The term is currently (late 1990's)
    used mostly for programs which allow traversing hypertext
    paths in documents on the internet. A typical browser will
    permit the user to easily reverse direction, and view
    again documents previously accessed.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 browser
   n 1: a viewer who looks around casually without seeking anything
      in particular
   2: a program used to view HTML documents [syn: {browser}, {web
     browser}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 browser
  n.
 
   A program specifically designed to help users view and navigate hypertext,
   on-line documentation, or a database. While this general sense has been
   present in jargon for a long time, the proliferation of browsers for the
   World Wide Web after 1992 has made it much more popular and provided a
   central or default techspeak meaning of the word previously lacking in
   hacker usage. Nowadays, if someone mentions using a ?browser? without
   qualification, one may assume it is a Web browser.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top