ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -瀏-, *瀏*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[瀏, liú, ㄌㄧㄡˊ] bright; clear; deep; swift
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  劉 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] water

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浏览[liú lǎn, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄢˇ, / ] to skim over; to browse, #6,213 [Add to Longdo]
浏阳[Liú yáng, ㄌㄧㄡˊ ㄧㄤˊ, / ] (N) Liuyang (city in Hunan), #37,025 [Add to Longdo]
[liú, ㄌㄧㄡˊ, / ] clear; deep (of water); swift, #43,290 [Add to Longdo]
浏览器[liú lǎn qì, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄢˇ ㄑㄧˋ, / ] browser (software) [Add to Longdo]
浏览软件[liú lǎn ruǎn jiàn, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄢˇ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] a web browser [Add to Longdo]
网络浏览器[wǎng luò liú lǎn qì, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄌㄧㄡˊ ㄌㄢˇ ㄑㄧˋ, / ] network browser; Internet browser [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Susan scanned the front page and saw something that caught her eye[CN] Susan覽著頭版, 看到一些 Pretty Little Picture (2004)
What I'm saying is the quant created a profile for each of you based on your personal Web histories.[CN] 我要說的是量化師根據網頁覽記錄 給你每個人建了一個檔案 Simon Roberts Was Here (2014)
I am gonna check the browser history.[CN] 我查一下覽歷史 Personal Effects (2012)
They all skim.[CN] 這都粗略覽過的 First Law (2009)
Pittsburgh Beatdown has become one of the most watched videos on YouTube this year.[CN] 匹茲堡格鬥已經成為 年度覽量最高的視頻之一 Warrior (2011)
So, you know, I go through the mail and pick out the ones that I like best.[CN] 那么 你知道 我就會覽一遍 并挑出一個我最喜歡的 Wordplay (2006)
She's just skimming the surface of Garrett's servers, but it looks like we were right.[CN] 她在覽Garrett的服務器 似乎我們說的沒錯 Unwritten Rule (2013)
I feel like a tourist... wandering around a city, just window-shopping... knowing they won't buy anything[CN] 我覺得像一個觀光客... 在城市閒逛,覽櫥窗... 知道他們什麼都不會買. Lost Embrace (2004)
He spends a cra-cra-crazy amount of time on the Internet, mostly looking at porn and MMA sites and--[CN] 他花在網上的時間非常多 幾乎都在覽黃網 綜合格鬥網站 Bully (2013)
This girl is bangin'![CN] 我在網際網路上找過 這女孩有 How High (2001)
I went through it quickly, so I need to read it again.[CN] -我只是快速地覽了一遍 現在需要再讀一次 La Notte (1961)
I've been going through the news footage from the night Chambal was killed.[CN] 我覽查包被殺那晚的新聞影片 Johnny English Reborn (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top