Search result for

*bator*

(93 entries)
(0.0339 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bator, -bator-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incubator[N] เครื่องฟักไข่, See also: เครื่องอบ, Syn. hatchery, nest
incubator[N] ตู้อบสำหรับเด็กแรกเกิด
Ulan Bator[N] เมืองหลวงของมองโกเลีย
masturbator[N] ผู้สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง
masturbatory[ADJ] ซึ่งสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incubator(อิน' คิวเบเทอะ) n. เครื่องอบ, เครื่องฟักไข่, เครื่องเพาะเชื้อ, คนเพาะเชื้อ, คนใช้เครื่องฟักไข่

English-Thai: Nontri Dictionary
incubator(n) เครื่องฟักไข่,เครื่องอบทารก,เครื่องเพาะเชื้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tubatorsionการบิดของท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Business incubatorหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Business incubatorsศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Incubatorsตู้อบเด็ก, ตู้ให้ความอบอุ่นทารก, ตู้ใส่เด็กคลอดไม่ครบกำหนด [การแพทย์]
Incubatorsตู้อบ, ตู้ฟัก, ตู้บ่มเชื้อ, ตู้อุ่น, ตู้อบร้อน, ตู้อบอุณหภูมิต่ำ [การแพทย์]
Incubators, Double Wall Isoletteตู้ให้ความอบอุ่นทารกแบบผนัง 2 ชั้น [การแพทย์]
Incubators, Infantตู้อบทารก, ตู้อบเด็กทารก, ตู้อบเด็กทารก [การแพทย์]
Incubators, Isoletteตู้ให้ความอบอุ่นทารกแบบแยกทารกไว้เฉพาะ [การแพทย์]
Incubators, Simpleตู้ให้ความอบอุ่นทารกแบบสามัญ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What happened to my masturbator? You got me all turned around.เกิดอะไรขึ้นกับลูกความคนที่ชักว่าวในที่สาธารณะ เธอปั่นหัวทั้งวัน Better Call Saul (2009)
Are you saying that these people were used as some sort of human Incubator?คุณกำลังจะบอกว่า ร่างผู้คนเหล่านี้ ถูกใช้เสมือนเครื่องฟักไข่ เคลื่อนที่นั่นเหรอ? Snakehead (2009)
Always nice to be part of your masturbatory fantasies.ยินดีเสมอที่อยู่ในจินตนาการ ในการช่วยตัวเองของเธอ The Vengeance Formulation (2009)
he has to stay in that 10-cup incubator.น้องเลยต้องอยู่ในตู้อบ Hick (2011)
Then we all waited while my baby brother stayed right there in that incubator for three whole days before deciding that, you know, maybe this wasn't the place for him after all.หลังจากนั้นก็แค่รอ รอน้องเล็กอยู่ในตู้อบ ตั้ง 3 วัน กว่าจะคิดได้ว่า Hick (2011)
Endotracheal intubator, baby, for my new respirator.ท่อช่วยหายใจ สำหรับเครื่องหายใจใหม่ของฉัน Bloodletting (2011)
I've had great success in curbing the chronic masturbator.ดิฉันประสบความสำเร็จอย่างมากกับการควบคุม คนที่ช่วยตัวเองจนติดเป็นนิสัย Tricks and Treats (2012)
Diagnosed as a chronic masturbator,ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าช่วยตัวเองจนติดเป็นนิสัย I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
His blood will feed the newborn god .. Just as your body will be its incubator.เหมือนกับที่ร่างของเธอเป็นที่กำเนิด Silent Hill: Revelation (2012)
You've been used as an incubator.นายถูกใช้เป็นตัวฟักไข่ Confaegion (2013)
This damn dome. It's like an incubator.ไอ้โดมบ้านี่ เป็นเหมือนตู้อบเพาะเชื้อ Outbreak (2013)
Staff? A bunch of inebriates and chronic masturbators more like it.น่าจะเรียกว่าแก๊งขี้เมา และพวกชอบชักว่าวมากกว่า Stonehearst Asylum (2014)
So he's set up this fashion incubator to help him out with that.หมอนั่นจัดตั้งโครงการบ่มเพาะธุรกิจแฟชั่น เพื่อสนับสนุนการแข่ง Frank & Lola (2016)
No, what I will do is set you up with the person who decides who'll be the designer for the incubator.ไม่ครับ ผมจะนัดคุณกับคนๆ นั้น คนที่ตัดสินใจว่าใคร จะได้เป็นนักออกแบบให้โครงการ Frank & Lola (2016)
It's working with this fashion incubator, and they just pay young designers to come up with clothes for their store.ทำงานกับโครงการบ่มเพาะธุรกิจแฟชั่นนี่ พวกนั้นจ่ายเงินให้นักออกแบบรุ่นใหม่ ที่คิดเสื้อผ้าให้ร้าน Frank & Lola (2016)
And for that matter, all masturbatory emissions... where his sperm was clearly not seeking an egg... could be termed reckless abandonment.แล้วยิ่งกว่านั้นนะ การหลั่งจากการปรนเปรอตัวเองแต่ละครั้งล่ะ ซึ่งเห็นๆอยู่ว่าไม่ได้ทำให้เกิดการปฏิสนธิแต่อย่างใด อาจจะเรียกว่าเป็นการละทิ้งบุตรก็ได้ Legally Blonde (2001)
So if it's an incubatorforfungus, is that valuable?งั้นถ้าบอกว่ากล่องเป็นเครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อรา มันจะได้ราคาไหม Primer (2004)
And don't let the incubator dip below 37 celsius.และอย่าให้อุณหภูมิเครื่องอบตกต่ำกว่า 37 องศา Resistance Is Futile (2007)
Our union has been arranged since we were in the incubator together.Unsere Hochzeit wurde beschlossen, als wir zusammen im Inkubator waren. The Return (1985)
the incubation units were undamaged and all current foetuses remain valid.Frühestens in 3 Tagen. Sie haben die Inkubatoreinheiten nicht angerührt. Die Feten sind unbeschädigt. Appleseed (1988)
You didn't adjust the environments on the incubators?Haben Sie die Bedingungen der Inkubatoren verändert? Clues (1991)
Each incubator was set with spores from completely different sources in the Diomedian system.Jeder Inkubator enthält Sporen aus ganz verschiedenen Gegenden des Diomedian-Systems. Clues (1991)
Look at the clues. Dr Crusher's incubators, the clock, the transporter trace. All indicate a missing day.Sehen Sie sich die Hinweise an, Dr. Crushers Inkubatoren, die Uhr, die Transporterspur, alles Anzeichen für einen fehlenden Tag. Clues (1991)
The doctor's incubator, Worf's wrist,Die Inkubatoren, Worfs Handgelenk, Clues (1991)
These uninfected insects act as incubators.Diese gesunden Insekten sind Inkubatoren. F. Emasculata (1995)
A lonely man... Chasing para-masturbatory illusions that you believe will give your life meaning and significance, which your pathetic social maladjustment makes impossible for you to find elsewhere.Ein einsamer Mann... der para-masturbatorischen Illusionen nachjagt, die seinem Leben Sinn und Bedeutung geben sollen. How the Ghosts Stole Christmas (1998)
Para-masturbatory?Para-masturbatorisch? How the Ghosts Stole Christmas (1998)
A baby like that has to... finish cooking in a... what do you call it, an incubator.Solche muss man aufpäppeln... fertig backen... Wie sagt man - in einem InkubatorGreedy Guts (2000)
They use Jaffa as incubators until they are ready to take human hosts.Sie benutzen Jaffa als Inkubatoren, bis sie für Menschenkörper bereit sind. The Serpent's Venom (2000)
Run and get some hot milk and put these guys in the incubator.Hol heiße Milch und leg die hier in den InkubatorThe Life Aquatic with Steve Zissou (2004)
These gentlemen are preparing an exhibition on Genghis Khan in Ulan-Bator.Die Herren bereiten eine Ausstellung in Ulan-Bator vor. Der Dolch des Batu Khan (2004)
We'll certainly go to Ulan-Bator.Nach Ulan-Bator fahren wir auf jeden Fall. Der Dolch des Batu Khan (2004)
We found an incubator.Hier ist ein InkubatorDay 3: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (2004)
They found the incubator.Sie haben den InkubatorDay 3: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (2004)
We found the incubator with the virus in it in the room next door.Wir haben nebenan den Inkubator mit dem Virus gefunden. Day 3: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (2004)
If you don't tell me what I need to know, I'll put you in there and I'll open it up.Wenn Sie nicht reden, bringe ich Sie rüber und öffne den InkubatorDay 3: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (2004)
Jack, we got some readings off the incubator.Jack, wir haben die Inkubatormessungen. Day 3: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (2004)
Sensing their weekness, a young rider named Galbatorix, betrayed them. And in a single, bloody battle... believed he had killed them all.Diese Schwäche nutzte... ein junger Reiter namens Galbatorix zu seinen Gunsten aus... und in einer einzigen blutigen Schlacht hoffte er, alle zu töten... (Drache brüllt) Eragon (2006)
Since then, our land has been ruled by Galbatorix.Seither wird unser Land von Galbatorix regiert. Eragon (2006)
I suffer without my stone.(Galbatorix) Ich leide ohne meinen Stein. Eragon (2006)
My king, Galbatorix.(Durza) Mein König Galbatorix. Eragon (2006)
Until...there was one of their own... A rider named, Galbatorix. Decided to take all the power for himself... and cut down any dragonrider opposed him.Das heißt, bis einer der lhren... ein Reiter namens Galbatorix... die ganze Macht an sich riss... und jeden Reiter tötete, der sich ihm entgegenstellte. Eragon (2006)
Men who are brave or... mad enough to oppose Galbatorix.Männer, die mutig oder verrückt genug sind, sich Galbatorix entgegen zu stellen. Eragon (2006)
Galbatorix won him over.Galbatorix hatte ihn für sich gewonnen. Eragon (2006)
Galbatorix will try to avenge this defeat.Galbatorix wird versuchen, diese Niederlage zu rächen. Eragon (2006)
He's in the NICU.Er liegt im InkubatorGraduation Day (2006)
If I had put a chest tube in right away... you made a mistake.Wenn ich einen Intubator richtig eingesetzt hätte... Sie haben einen Fehler gemacht. Oh, the Guilt (2006)
GET ME AN I.O.NEEDLE, AND I NEED A NEONATAL INTUBATION KIT.Gib mir eine Infusionsnadel, und ich brauche den Intubator für Neugeborene Time Has Come Today (2006)
I'm sick of being treated like I'm not a person, like I'm some incubator whose puffy ankles and varicose veins and bathroom habits are up for discussion.Ich habe genug davon, behandelt zu werden wie eine Art Inkubator, dessen geschwollene Knöchel und Krampfadern und Toilettengewohnheiten diskutiert werden. Santa's Secret Stuff (2007)
I was an incubator, a shipping crate and nothing more.Ich war ein Inkubator, eine Transportkiste, mehr nicht. Dominion (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
BATOR    B AA0 T AO1 R
DEBATOR    D IY0 B EY1 T ER0
DEBATOR'S    D IY0 B EY1 T ER0 Z
INCUBATOR    IH1 NG K Y AH0 B EY2 T ER0
INCUBATORS    IH1 NG K Y UW0 B EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incubator    (n) (i1 n k y u b ei t @ r)
Coimbatore    (n) (k oo2 i m b @ t oo1 r)
incubators    (n) (i1 n k y u b ei t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brutapparat {m}; Brutkasten {m}incubator [Add to Longdo]
Flammenofen {m}reverbatory; reverbatory furnace [Add to Longdo]
selbstbefriedigendmasturbatory [Add to Longdo]
Coimbatore (Stadt in Indien)Coimbatore (city in India) [Add to Longdo]
Ulan-Bator (Hauptstadt der Mongolei )Ulaanbaatar (capital of Mongolia) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルバトロス[, arubatorosu] (n) albatross [Add to Longdo]
インキュベータ;インキュベーター[, inkyube-ta ; inkyube-ta-] (n) incubator [Add to Longdo]
バトラー[, batora-] (n) butler [Add to Longdo]
バトル[, batoru] (n) battle [Add to Longdo]
バトルロイヤル;バトルロワイヤル[, batoruroiyaru ; batorurowaiyaru] (n) battle royal [Add to Longdo]
ラバトリー[, rabatori-] (n) lavatory; (P) [Add to Longdo]
恒温器[こうおんき, kouonki] (n) incubator [Add to Longdo]
保育器[ほいくき, hoikuki] (n) incubator [Add to Longdo]
孵化器[ふかき, fukaki] (n) incubator [Add to Longdo]
孵卵器[ふらんき, furanki] (n) incubator [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
博格多汗宫[Bó gé duō hàn gōng, ㄅㄛˊ ㄍㄜˊ ㄉㄨㄛ ㄏㄢˋ ㄍㄨㄥ, ] the Bogdo Palace in Ulan Bator, Mongolia [Add to Longdo]
库伦[Kù lún, ㄎㄨˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] Kulun, the former name for modern Ulan Bator, capital of Mongolia (Mongolian: temple) [Add to Longdo]
乌尔格[Wù ěr gé, ˋ ㄦˇ ㄍㄜˊ, / ] ancient name of Ulan Bator (Mongolian: palace) [Add to Longdo]
乌兰巴托[Wū lán bā tuō, ㄌㄢˊ ㄅㄚ ㄊㄨㄛ, / ] Ulaanbaatar or Ulan Bator (capital of Mongolia) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top