ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

probative

P R OW0 B EY1 T IH0 V   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -probative-, *probative*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
probative[ADJ] ซึ่งทำการทดสอบ, Syn. experimental

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
probative(โพรเบ'ทิฟว) adj. เป็นการทดสอบ,เป็นการทดลอง,เป็นการภาคทัณฑ์,เกี่ยวกับการสืบสวน, Syn. probatory
reprobative(เรพ'ระเบทิฟว) adj. ประณาม,ตำหนิ,สาปแช่ง,ทอดทิ้ง,ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับ, See also: reprobatively adv., Syn. reprobating

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
probative evidenceพยานหลักฐานในประเด็น (ที่ใช้พิสูจน์ได้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probative factsข้อเท็จจริงในประเด็น (ที่ใช้พิสูจน์ได้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A probative particulate?ร่องรอยกระทำผิด? A Night at the Bones Museum (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
PROBATIVE    P R OW0 B EY1 T IH0 V

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
证明力[zhèng míng lì, ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, / ] probative value; strength of evidence in legal proof; relevance [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beweiskraft {f}probative force [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Probative \Pro"ba*tive\, a. [L. probativus: cf. F. probatif.]
   Serving for trial or proof; probationary; as, probative
   judgments; probative evidence. --South.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 probative
   adj 1: tending to prove a particular proposition or to persuade
       you of the truth of an allegation; "evidence should only
       be excluded if its probative value was outweighed by its
       prejudicial effect" [syn: {probative}, {probatory}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top