ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*囚*

   
140 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -囚-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[囚, qiú, ㄑㄧㄡˊ] prisoner, convict; to confine
Radical: Decomposition: 囗 (wéi ㄨㄟˊ)  人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] A person 人 in a cell 囗,  Rank: 2,594
[泅, qiú, ㄑㄧㄡˊ] to float, to swim, to wade
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  囚 (qiú ㄑㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 4,604
[縕, yūn, ㄩㄣ] tangled hemp, raveled silk; vague, confused
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  囚 (qiú ㄑㄧㄡˊ)  皿 (mǐn ㄇㄧㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] silk,  Rank: 7,864
[醞, yùn, ㄩㄣˋ] liquor, spirits, wine; to ferment
Radical: Decomposition: 酉 (yǒu ㄧㄡˇ)  囚 (qiú ㄑㄧㄡˊ)  皿 (mǐn ㄇㄧㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] wine,  Rank: 9,591
[榲, wēn, ㄨㄣ] pillar; conifer; Cryptomeria
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  囚 (qiú ㄑㄧㄡˊ)  皿 (mǐn ㄇㄧㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] tree
[氳, yūn, ㄩㄣ] prosperity; the breath of life; the spirit of harmony
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  囚 (qiú ㄑㄧㄡˊ)  皿 (mǐn ㄇㄧㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] air
[溫, wēn, ㄨㄣ] warm, lukewarm
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  囚 (qiú ㄑㄧㄡˊ)  皿 (mǐn ㄇㄧㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[膃, wà, ㄨㄚˋ] fat, blubber
Radical: Decomposition: 囚 (qiú ㄑㄧㄡˊ)  皿 (mǐn ㄇㄧㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] flesh
[轀, wēn, ㄨㄣ] hearse
Radical: Decomposition: 車 (chē ㄔㄜ)  囚 (qiú ㄑㄧㄡˊ)  皿 (mǐn ㄇㄧㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] cart

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiú fàn, ㄑㄧㄡˊ ㄈㄢˋ, ] a prisoner; a convict, #14,073 [Add to Longdo]
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] prisoner, #16,403 [Add to Longdo]
[qiú jìn, ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄣˋ, ] to imprison; captivity, #25,153 [Add to Longdo]
[qiú tú, ㄑㄧㄡˊ ㄊㄨˊ, ] prisoner, #37,802 [Add to Longdo]
[xì qiú, ㄒㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, / ] prisoner, #211,801 [Add to Longdo]
[jū qiú, ㄐㄩ ㄑㄧㄡˊ, ] to imprison; prisoner, #266,409 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しゅうじん, shuujin] (n) นักโทษ คนคุก

Japanese-English: EDICT Dictionary
バビロン捕[バビロンほしゅう, babiron hoshuu] (n) Babylonian Captivity (of the Israelites, 586 BC - 539 BC) [Add to Longdo]
既決[きけつしゅう, kiketsushuu] (n) (See 未決) a convict; convicted prisoner [Add to Longdo]
獄;人屋;[ごく(獄);ひとや, goku ( goku ); hitoya] (n) (獄 is gikun) jail; gaol; prison [Add to Longdo]
死刑[しけいしゅう, shikeishuu] (n) criminals condemned to death; (P) [Add to Longdo]
われた考え;捕らわれた考え[とらわれたかんがえ, torawaretakangae] (n) prejudiced opinion; conventional ideas [Add to Longdo]
を解く[しゅうをとく, shuuwotoku] (exp,v5k) to be relieved from captivity [Add to Longdo]
[しゅうい, shuui] (n) prison uniform [Add to Longdo]
人(P);召人[しゅうじん(人)(P);めしゅうど;めしうど, shuujin ( shuujin )(P); meshuudo ; meshiudo] (n) prisoner; (P) [Add to Longdo]
人のジレンマ[しゅうじんのジレンマ, shuujinno jirenma] (n) prisoner's dilemma; prisoners' dilemma [Add to Longdo]
人服[しゅうじんふく, shuujinfuku] (n) prison uniform [Add to Longdo]
人労働[しゅうじんろうどう, shuujinroudou] (n) prison labor; prison labour; forced labor; forced labour [Add to Longdo]
[しゅうと, shuuto] (n) prisoner; convict [Add to Longdo]
[しゅうえき, shuueki] (n) prison labor; prison labour [Add to Longdo]
[じょしゅう, joshuu] (n) female prisoner [Add to Longdo]
脱獄[だつごくしゅう, datsugokushuu] (n) escaped prisoner [Add to Longdo]
[だんしゅう, danshuu] (n) male convict or prisoner [Add to Longdo]
服役[ふくえきしゅう, fukuekishuu] (n) convict; prisoner [Add to Longdo]
捕らわれ;捕われ;われ[とらわれ, toraware] (n) imprisonment; captive [Add to Longdo]
捕われる(P);捕らわれる(P);われる[とらわれる, torawareru] (v1,vi) to be captured; to be apprehended; to be seized with; (P) [Add to Longdo]
[ほしゅう, hoshuu] (n) captivity [Add to Longdo]
未決[みけつしゅう, miketsushuu] (n) (See 既決) unconvicted prisoner; prisoner under trial [Add to Longdo]
[めんしゅう, menshuu] (n) discharged prisoner; ex-convict [Add to Longdo]
模範[もはんしゅう, mohanshuu] (n) well-behaved (model) prisoner; trusty (trustee) [Add to Longdo]
[ゆうしゅう, yuushuu] (n,vs) imprisonment [Add to Longdo]
[りょしゅう, ryoshuu] (n) captive; prisoner [Add to Longdo]
良心の[りょうしんのしゅうじん, ryoushinnoshuujin] (n) prisoner of conscience [Add to Longdo]
;縲;纍(oK)[るいしゅう, ruishuu] (n) prisoner [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Ten prisoners broke out of jail.10人の人たちが脱獄した。
The prisoner who escaped two days ago is still at large.2日前に脱走した人はまだつかまっていない。
Five prisoners were recaptured, but three others are still at large.5人の人は捕まったが、残り3人は今も逃走中だ。
Drive away and it's the same everywhere death row, everyone's a victim.ここから逃げたって同じ、死刑はどこにも居るし誰もが犠牲者。
Joe was believed to have shot the prisoner.ジョーはその人を撃ったと思われていた。
There is no denying that the prisoner is guilty.その人が有罪であることは、否定することができない。
The convict was pardoned after serving his sentence.その人は刑期に服した後赦免された。
The prisoner is in chains.その人は獄舎につながれている。
The prisoner was set at liberty yesterday.その人は昨日釈放された。
The prisoner was released.その人は釈放された。
The prisoners fought one another like so many mad people.その人達はまるで狂人のように互いに争った。
The prisoner was behind bars for two months.その服役は2ヶ月間刑務所にいた。
Everybody showed sympathy toward the prisoner.だれもがその人に情けをかけた。
The king ordered that the prisoner should be set free.王はその人を解放するように命じた。
The king ordered that the prisoner should be set free.王様はその人を解放するように命じた。
The police are hunting an escaped convict in this area.警察は脱走した人をこのあたりで捜している。
According to today's morning paper, the condemned criminal committed suicide.今日の朝刊によればその死刑は自殺したようだ。
The judge concluded that the prisoner was innocent.裁判官は、その人が無罪だと結論をくだした。
The judge concluded that the prisoner was guilty.裁判官はその人が有罪であると決断を下した。
The judge pardoned the prisoner a year of his sentence.裁判官はその人の一年の刑期を赦免した。
The judge made no bones about his disgust with the unconvicted prisoner's actions and handed down the severest sentence possible.裁判官はその未決の行動に対する嫌悪の念をためらうことなくあからさまにして、できるだけ過酷な刑を下した。
A convict has escaped from prison.人が牢獄から逃げた。
The prisoners were treated with monstrous cruelty.人たちは恐ろしいほど残忍に扱われた。
The prisoners are in chains.人たちは鎖につながれている。
The prisoners were glad to be free again.人たちは釈放されて喜んだ。
The inmate was doing time for a burglary conviction.人は強盗罪により服役していた。
The prisoner dug a hole under the prison wall.人は刑務所の塀の下に穴を掘った。
The prisoner denied that he had killed a policeman.人は警官を殺害したことを否定した。
The prisoner died under torture.人は拷問で死んだ。
The prisoner is being quiet in the cell today.人は今日は独房の中で静かにしている。
The prisoner was given his freedom.人は自由を与えられた。
The prisoner was set at liberty.人は釈放された。
The prisoner escaped from prison.人は脱獄した。
The prisoner broke away from the guards who were holding him.人は連行していた看守の手を振り切って脱走した。
The Governor set the prisoners free.州知事は人達を自由の身にした。
The prisoner who escaped is still at large.逃走した人はまだ捕まっていない。
It never occurred to me that he was a prison-breaker.彼が脱獄だなんて、私には思いもよらなかった。
He ordered them to release the prisoners.彼は彼らに人を釈放するように命令した。
They released the prisoner.彼らはその人を釈放した。
They bound the prisoner's arms and legs.彼らは人の手足を縛った。
They set the prisoner at liberty.彼らは人を釈放した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, he's just another prison mug like you and me.[CN] Oh, he's just another prison mug like you and me. 喔,他和你我一样不过是个 Strange Cargo (1940)
The king's mind is enslaved, it's an old device of Saruman's.[JA] 王は心をわれておる サルマンの古い手じゃ The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
Prisoners at the bar of justice have you anything to say in your defence?[JA] 法廷における人には 自己弁護のための 発言が認められます And Then There Were None (1945)
Why don't you drop up some night after you've tucked the convicts in the cells?[CN] 我想听听新鲜的 Why don't you drop up some night after you've tucked the convicts in the cells? 哪天晚上等你给犯们掖好被子后, 何不过来玩? Strange Cargo (1940)
Bring in the prisoner![JA] 人を! The Black Cauldron (1985)
Ah, pity those who dwell[CN] 唉,這些犯們 À Nous la Liberté (1931)
These demands are made not for me or the former slaves held on this ship... but for you, the people, the survivors of the holocaust... and the children of humanity's future.[JA] 私の為ではなく・・・ この船の人の為でもなく・・・ 虐殺から生き残った我々の為に・・・ Bastille Day (2004)
And I felt my niece's soul struggle in her self-imposed prison[CN] 我感觉到我侄女的灵魂 在她自构的室里挣扎着 Le Silence de la Mer (1949)
"Captive, ye of loving heart, take leave of thy prison."[CN] "告别笼,汝等善民!" The Phantom Carriage (1921)
He's being held prisoner by a very dangerous program one of the oldest of us.[JA] 今はわれてるの 古いプログラムに The Matrix Reloaded (2003)
My room? But I thought...[JA] 私は人でしょ Beauty and the Beast (1991)
Can we fix it to be thrown in together?[CN] Can we fix it to be thrown in together? 知道,他们会把我单独禁 咱们能不能破例一起关进去? Strange Cargo (1940)
The spell that had trapped him in this barbaric pelt is broken[CN] 将他禁于兽皮之下的 咒语被打破 Le Silence de la Mer (1949)
They're naming the prison after you?[JA] 君にちなんだ名前を人につけるのかい? Borderland (2004)
Ninety lashes, 16 months in solitary, seven months in the bear pit and five attempts to escape in three years.[CN] Ninety lashes, 16 months in solitary, seven months in the bear pit 三年之内,九十次鞭刑,16个月单人禁, 熊坑里呆了7个月 and five attempts to escape in three years. Strange Cargo (1940)
My favourite sport is being kept prisoner.[CN] 我最爱的运动就是做一名犯被你看着 Detour (1945)
Well, why don't you go down to the prison, round up all the beggars and thieves?[JA] グラディエーターは殺され役か? 人を使えば良いだろう! Gladiator (2000)
As you may know, my brother is a prisoner of Leopold of Austria.[CN] 就你所知 我的兄长是奥地利的利奥波德的一名 The Adventures of Robin Hood (1938)
Etsikh - a box for prisoners Ecilop - representative of the goverment[JA] 人ボックス エツィロップ: 権力者 Kin-dza-dza! (1986)
I am your captive, but I shall never be your wife![CN] 我是你的犯,可我絕不會做你的妻子! Die Nibelungen: Siegfried (1924)
But the prisoners are the harshest judges of themselves.[CN] 但所有的犯和最严厉的法官 Call Northside 777 (1948)
- Call the wagon.[CN] 叫车 快 - Call the wagon. I Married a Witch (1942)
They'll put me in solitary.[CN] They'll put me in solitary. 他们会打我,把我单独 Strange Cargo (1940)
You didn't give him permission to travel with the prisoners, did you, sir?[CN] 你没同意他跟犯一起吧,长官? Night Train to Munich (1940)
Zarek's got the prisoners united. Let's go through Zarek.[JA] ザレックが人をまとめてる ザレックと話そう Bastille Day (2004)
Maybe the last time, I was the interrogator and you were the prisoner.[JA] 前回は、俺が尋問官で あんたが人だったかもしれない Flesh and Bone (2004)
I'm a thief by profession, Grideau, not a convict.[CN] I'm a thief by profession, Grideau, not a convict. 我的职业是小偷,克里朵, 不是犯这行 Strange Cargo (1940)
If you love me, don't hurt me, don't lock me up, let me live![CN] 既然你愛我 那就不要讓折磨我 不要禁我 讓我自由呼吸 只要... Les Visiteurs du Soir (1942)
If one of the deputy sheriffs goes too far, the prisoner comes to me![JA] 俺の部下がそんな事をしたら 人は俺に訴えてくる First Blood (1982)
Imprisoned forever.[CN] 永远禁 [ Chuckles ] Imprisoned forever. I Married a Witch (1942)
We haven't found the prisoner, but we have taken in several members of the resistance.[JA] 例の人は見つかっていませんが、 何名ものレジスタンスを逮捕しました Storm Front (2004)
You can have the dough we get from selling the car but you're not going to keep me a prisoner.[CN] ...但是你不能再禁我了 Detour (1945)
Now, we're his prisoners, and he's gauleiter of the boat, singin' German lullabies to us while he rows us to his supply ship and a concentration camp.[CN] 现在我们都是他的犯 他控制这条船 唱着德国催眠曲给我们听 同时划向补给船去 以及集中营 Lifeboat (1944)
We were a mob when we sat around, prisoners of the man we'd saved, kowtowing to him, obeying him, practically heiling him, because he was kind enough and strong enough to take us to a concentration camp![CN] 坐在一块时才是帮派 成为被我们救起人的犯 卑躬屈节 Lifeboat (1944)
Supposing I was sailing through on my yacht or a guy selling brushes...[CN] 假如我不是犯? Supposing I was sailing through on my yacht or a guy selling brushes... 假如我乘坐我的游艇驶过, 或者我是卖刷子的... Strange Cargo (1940)
Prisoners have full control of the Astral Queen.[JA] 人がアストラルクィーンを 操縦しています Bastille Day (2004)
- No talking to the prisoner.[JA] - 人と話をしないで Starship Troopers 2: Hero of the Federation (2004)
Listen, if I'm caught talking to a convict, they'll chase me off the island.[CN] Listen, if I'm caught talking to a convict, they'll chase me off the island. 听着,要是有人发现我和犯说话, 他们会把我从岛上赶出去 Strange Cargo (1940)
Who do you think you're talking to?[CN] Who do you think you're talking to? 喂,你这个破烂犯 你以为你在跟谁说话? Strange Cargo (1940)
I belong to you. You own us.[JA] 私は人で あなたが管理してる Bastille Day (2004)
Ozma grew up as Mombi's slave.[JA] 姫はモンビにわれていました Return to Oz (1985)
Condemned man's dinner. Chicken, peas, watermelon.[JA] 死刑の晩飯だ チキンに豆にスイカ... The Bridges of Madison County (1995)
I say, aren't you rather afraid that the prisoner, shall we say, might bolt?[CN] 难道你不担心犯 可能会逃跑吗 Rebecca (1940)
The captain of the Astral Queen wants you to know... he's got 1,500 prisoners under heavy guard.[JA] アストラルクィーンの船長から 伝えて欲しいと・・・ 船には1500人の 人がいるそうです Bastille Day (2004)
Does she know about Orvy, the poor little cracked trusty... who'll get five years for helping you break jail?[CN] 她知道奥维吗, 那个可怜的发了疯的模范犯... 为了帮你越狱得了5年刑期 Cry of the City (1948)
You werert talking to a convict?[CN] You werert talking to a convict? 你刚才不是在跟犯说话吧? Strange Cargo (1940)
Free the prisoners. Go![JA] 人を釈放しろ! Gladiator (2000)
Take him to the wagon.[CN] 带他上 The Great Dictator (1940)
Tell the Captain I expect daily reports on the well-being of his prisoners.[JA] 船長に伝えて、私からの 要求は日次報告書 人の健康状態の―だって Episode #1.2 (2003)
"Is the prisoner secure in his cell?"[CN] 犯... 绝对... 还被关在牢房里面吗? The Cabinet of Dr. Caligari (1920)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[めんしゅう, menshuu] entlassener_Straefling [Add to Longdo]
[しゅう, shuu] GEFANGENER [Add to Longdo]
[しゅうじん, shuujin] Gefangener, Haeftling, Straefling [Add to Longdo]
[じょしゅう, joshuu] weiblicher_Gefangener, weiblicher_Haeftling [Add to Longdo]
未決[みけつしゅう, miketsushuu] Untersuchungsgefangener [Add to Longdo]
死刑[しけいしゅう, shikeishuu] zu_Tode_Verurteilter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top