ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -囚-, *囚*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[囚, qiú, ㄑㄧㄡˊ] prisoner, convict; to confine
Radical: Decomposition: 囗 (wéi ㄨㄟˊ)  人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] A person 人 in a cell 囗,  Rank: 2,594

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] prisoner, #16,403 [Add to Longdo]
[qiú fàn, ㄑㄧㄡˊ ㄈㄢˋ, ] a prisoner; a convict, #14,073 [Add to Longdo]
[qiú jìn, ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄣˋ, ] to imprison; captivity, #25,153 [Add to Longdo]
[qiú tú, ㄑㄧㄡˊ ㄊㄨˊ, ] prisoner, #37,802 [Add to Longdo]
[xì qiú, ㄒㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, / ] prisoner, #211,801 [Add to Longdo]
[jū qiú, ㄐㄩ ㄑㄧㄡˊ, ] to imprison; prisoner, #266,409 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しゅうじん, shuujin] (n) นักโทษ คนคุก

Japanese-English: EDICT Dictionary
われた考え;捕らわれた考え[とらわれたかんがえ, torawaretakangae] (n) prejudiced opinion; conventional ideas [Add to Longdo]
を解く[しゅうをとく, shuuwotoku] (exp,v5k) to be relieved from captivity [Add to Longdo]
[しゅうい, shuui] (n) prison uniform [Add to Longdo]
人(P);召人[しゅうじん(人)(P);めしゅうど;めしうど, shuujin ( shuujin )(P); meshuudo ; meshiudo] (n) prisoner; (P) [Add to Longdo]
人のジレンマ[しゅうじんのジレンマ, shuujinno jirenma] (n) prisoner's dilemma; prisoners' dilemma [Add to Longdo]
人服[しゅうじんふく, shuujinfuku] (n) prison uniform [Add to Longdo]
人労働[しゅうじんろうどう, shuujinroudou] (n) prison labor; prison labour; forced labor; forced labour [Add to Longdo]
[しゅうと, shuuto] (n) prisoner; convict [Add to Longdo]
[しゅうえき, shuueki] (n) prison labor; prison labour [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Ten prisoners broke out of jail.10人の人たちが脱獄した。
The prisoner who escaped two days ago is still at large.2日前に脱走した人はまだつかまっていない。
Five prisoners were recaptured, but three others are still at large.5人の人は捕まったが、残り3人は今も逃走中だ。
Drive away and it's the same everywhere death row, everyone's a victim.ここから逃げたって同じ、死刑はどこにも居るし誰もが犠牲者。
Joe was believed to have shot the prisoner.ジョーはその人を撃ったと思われていた。
There is no denying that the prisoner is guilty.その人が有罪であることは、否定することができない。
The convict was pardoned after serving his sentence.その人は刑期に服した後赦免された。
The prisoner is in chains.その人は獄舎につながれている。
The prisoner was set at liberty yesterday.その人は昨日釈放された。
The prisoner was released.その人は釈放された。
The prisoners fought one another like so many mad people.その人達はまるで狂人のように互いに争った。
The prisoner was behind bars for two months.その服役は2ヶ月間刑務所にいた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sure she's being held captive?[CN] 您确定她是被禁了吗 Supercondriaque (2014)
that my novels were unsuccessful, details about my family, that my father was on death row.[JA] 出版した小説が売れていないこと 僕の家族のこと 父親が死刑であること Disbanded (2017)
Charm the prisoner![JA] 人に機嫌取りだと? Beauty and the Beast (2017)
We are all prisoners here.[CN] 我们都是这里的犯 We are all prisoners here. The Wayfarer (2014)
How did we escape from the prison?[CN] 我们是如何逃出笼? How did we escape from the prison? Unafraid of the Dark (2014)
- Go secure the prisoner.[CN] - 去保护好 T.A.H.I.T.I. (2014)
No way, buster.[CN] 在自己家里过的像犯一样 没门,小婊子 Housebound (2014)
Oblivious to the rest of the cosmos, we inhabited a kind of prison-- a tiny universe bounded by a nutshell.[CN] 对宇宙的其他部分一无所知 Oblivious to the rest of the cosmos, 我们身居笼 we inhabited a kind of prison -- Unafraid of the Dark (2014)
are you related to the condemned criminal Tatsuyuki Michima?[JA] 死刑の道間達之(たつゆき)とは お知り合いなんでしょうか? Affection (2017)
The man who was sentenced to death for the murder of three people, including a police officer, Tatsuyuki Michima, was put to death yesterday.[JA] 死刑判決を受けた 道間達之(たつゆき)死刑の刑が 昨日 執行されました Ready (2017)
My final interview with the most infamous prisoner in America.[CN] 我对全美最臭名昭著犯的最终采访 Marvel One-Shot: All Hail the King (2014)
It's a novel by an evil man's son.[JA] 死刑の息子の小説だから Affection (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しゅう, shuu] GEFANGENER [Add to Longdo]
[しゅうじん, shuujin] Gefangener, Haeftling, Straefling [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top