ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -赂-, *赂*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[赂, lù, ㄌㄨˋ] bribery; to bribe; to present
Radical: Decomposition: 贝 (bèi ㄅㄟˋ)  各 (gè ㄍㄜˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 3,270

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贿[huì lù, ㄏㄨㄟˋ ㄌㄨˋ, 贿 / ] bribe, #6,639 [Add to Longdo]
[lù, ㄌㄨˋ, / ] bribe; bribery, #35,012 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are you telling me that the contract was won by bribery[CN] 汉弗莱 你是说合同确实是贿来的? Are you telling me that the contract was won by bribery The Moral Dimension (1982)
Some kind of bribe?[CN] \ 贿我吗? The Man Who Fell to Earth (1976)
that I connived at bribery and corruption.[CN] 也不能被指责纵容腐败与贿 that I connived at bribery and corruption. The Moral Dimension (1982)
Our whole marriage has been a series of bribes.[CN] 我们的婚姻里居然有贿. Earthquake (1974)
I had no idea where on earth she got the money to bribe jailors and police men.[CN] 我不知道她用了多少金钱来贿看守和警察。 Swedish Nympho Slaves (1977)
My lawyer says if I can spread 10,000 around,[CN] 我的律师说 只要花个一万块贿一下 Raging Bull (1980)
The papers want a statement about the bribery allegation.[CN] 报纸希望您对贿事件发表声明 The papers want a statement about the bribery allegation. The Moral Dimension (1982)
That was a bribe.[CN] 这是贿. Earthquake (1974)
You're not corrupting me.[CN] 没门 你贿不了我的 You're not corrupting me. Jobs for the Boys (1980)
Beats me. I guess we bribed somebody.[CN] 问倒我了 我猜因为我们贿很多人吧 Heaven Can Wait (1978)
You can't buy me.[CN] 你贿不了我的 Body Heat (1981)
The girl's happy with 300,000. He pays for the service and the bribe.[CN] 女孩有三十万就满意了 她还要给别人服务费和贿 The Suspicious Death of a Minor (1975)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top