ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

質素

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -質素-, *質素*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
木质素[mù zhì sù, ㄇㄨˋ ㄓˋ ㄙㄨˋ, / ] lignin, #70,856 [Add to Longdo]
角质素[jiǎo zhì sù, ㄐㄧㄠˇ ㄓˋ ㄙㄨˋ, / ] keratin [Add to Longdo]
质素[zhì sù, ㄓˋ ㄙㄨˋ, / ] (high) quality [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
質素[しっそ, shisso] (adj-na,n) simplicity; modesty; frugality; (P) [Add to Longdo]
質素倹約[しっそけんやく, shissokenyaku] (n,vs) (practice) simplicity and frugality; scrimping and saving [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Germans are a frugal people.ドイツ人は質素な国民だ。
We are used to eating plain food.私達は質素な食物を食べるのに慣れている。
They lived high on the hog for so long, and now they can't adjust to a simple life without luxuries.長いこと贅沢三昧に暮らしていた彼らが、今になって何もない質素な生活に耐えるなんてとても無理な話だ。
His motto is "Plain living and high thinking."彼の座右の銘は「暮らしは質素に、理想は高く」だ。
For all his wealth, he lives a simple life.彼は金持ちにもかかわらず、質素な生活をしている。
He lived a simple life.彼は質素な生活を送った。
He led a simple life.彼は質素に暮らした。
They were plainly dressed.彼らは質素な服装をしていた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm a simple blouse and skirt person, but these...[JA] 私は質素な人間だけど Split (2016)
Mr. Mayor, I was under the impression you Communists didn't care for such opulence.[JA] 市長 共産主義者は もっと質素なのかと The Art of Murder (2014)
Those ships appear hardly seaworthy.[JA] 外観は質素 300: Rise of an Empire (2014)
Plain rope.[JA] 質素なロープを Blue Jasmine (2013)
A GQ article entitled "Backwoods billionaire" is about his humble midwestern lifestyle.[JA] 生活も質素で "僻地の大富豪"だと Chapter 12 (2013)
Either plain or grand?[JA] 質素であるか豊かか? Into the Woods (2014)
Good thing you guys like to keep things modest.[JA] あなたは質素だからいいわ。 The Circle (2017)
Some nice shoes, but otherwise kind of spartan.[JA] 高そうな靴はあったが 他は 質素だな The Golden Hammer (2014)
You call this humble?[JA] これの何処が質素なんだ? One Percent (2013)
Even a sophisticated guy like me can't seem to attract you.[CN] 我這種質素 都吸引不到你 Journey to the West (2013)
Very plain, simple.[JA] 極めて地味で質素 Black Hearts (2014)
It's another babe for your wall of shame.[JA] 質素だから Dallas Buyers Club (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
質素[しっそ, shisso] schlicht, einfach [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top