Search result for

*老*

(233 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -老-
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
[เหล่าซือ] (n ) ครู,อาจารย์

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[lǎo bǎn, ㄌㄠˇ ㄅㄢˇ] (n ) เถ้าแก่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[えび, ebi] (n) กุ้ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ろうほ, rouho] ร้านเก่าแก่(ตั้งมานาน)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[老, lǎo, ㄌㄠˇ] old, aged; experienced
Radical: Decomposition: 耂 (lǎo ㄌㄠˇ)  匕 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictographic] A person bent over with long hair 匕 and a crutch; compare 耂,  Rank: 179
[姥, lǎo, ㄌㄠˇ] maternal grandmother; midwife
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  老 (lǎo ㄌㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] An older 老 woman 女; 老 also provides the pronunciation,  Rank: 2,874
[佬, lǎo, ㄌㄠˇ] elder; mature
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  老 (lǎo ㄌㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] An old 老 person 亻; 老 also provides the pronunciation,  Rank: 3,323
[耆, qí, ㄑㄧˊ] man of sixty; aged, old
Radical: Decomposition: 老 (lǎo ㄌㄠˇ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [pictophonetic] old,  Rank: 3,779
[耄, mào, ㄇㄠˋ] selderly person; old, senile
Radical: Decomposition: 老 (lǎo ㄌㄠˇ)  毛 (máo ㄇㄠˊ) 
Etymology: [pictophonetic] old,  Rank: 4,373
[铑, lǎo, ㄌㄠˇ] rhodium
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  老 (lǎo ㄌㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 6,031
[耋, dié, ㄉㄧㄝˊ] aged; in one's eighties
Radical: Decomposition: 老 (lǎo ㄌㄠˇ)  至 (zhì ㄓˋ) 
Etymology: [pictophonetic] old,  Rank: 6,231
[栳, lǎo, ㄌㄠˇ] basket
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  老 (lǎo ㄌㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 6,788
[咾, lǎo, ㄌㄠˇ] onomatopoeic; sound, noise
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  老 (lǎo ㄌㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth

Japanese-English: EDICT Dictionary
オマール海;オマール蝦[オマールえび;オマールエビ, oma-ru ebi ; oma-ruebi] (n) (See オマール) lobster [Add to Longdo]
伊勢海;伊勢エビ;伊勢えび;伊勢蝦;竜蝦(iK)[いせえび(伊勢海;伊勢えび;伊勢蝦;竜蝦);いせエビ(伊勢エビ);イセエビ, iseebi ( iseebi ; ise ebi ; ise ebi ; ryuu ebi ); ise ebi ( ise ebi ); iseebi] (n) (uk) spiny lobster (esp. Japanese spiny lobster, Panulirus japonicus) [Add to Longdo]
横海;横蝦[よこえび;ヨコエビ, yokoebi ; yokoebi] (n) (uk) gammaridean amphipod (any small, shrimp-like crustacean of suborder Gammaridea) [Add to Longdo]
牡丹海;牡丹蝦[ぼたんえび, botan'ebi] (n) (uk) botan shrimp (Pandalus nipponensis) [Add to Longdo]
乙姫海;乙姫蝦[おとひめえび;オトヒメエビ, otohimeebi ; otohimeebi] (n) (uk) banded coral shrimp (Stenopus hispidus); coral banded shrimp; banded boxer shrimp [Add to Longdo]
[かろう, karou] (n) chief retainer; daimyo's minister [Add to Longdo]
海鞘;海鼠[ほや;ホヤ, hoya ; hoya] (n) (uk) sea squirt; ascidian [Add to Longdo]
(P);蛯;鰕[えび(P);エビ(P), ebi (P); ebi (P)] (n) prawn; shrimp; lobster; crayfish; (P) [Add to Longdo]
で鯛を釣る[えびでたいをつる, ebidetaiwotsuru] (exp,v5r) to throw in a shrimp and pull out a whale; to use a sprat to catch a mackerel [Add to Longdo]
チリ[えびチリ;エビチリ, ebi chiri ; ebichiri] (n) (uk) (abbr) (abbr. of 海のチリソース煮) stir-fried shrimp in chili sauce [Add to Longdo]
フライ[えびフライ, ebi furai] (n) fried prawns [Add to Longdo]
蟹;蝦蟹[えびがに;エビガニ, ebigani ; ebigani] (n) (uk) (col) (See アメリカザリガニ) crayfish (esp. red swamp crayfish, Procambarus clarkii) [Add to Longdo]
殻苺[えびがらいちご;エビガライチゴ, ebigaraichigo ; ebigaraichigo] (n) (uk) Japanese wineberry (Rubus phoenicolasius Maxim.); wine raspberry; wineberry [Add to Longdo]
[えびごし, ebigoshi] (n) stooped over [Add to Longdo]
[えびじょう, ebijou] (n) padlock [Add to Longdo]
責め;蝦責め[えびぜめ, ebizeme] (n) Japanese bondage torture (bound victim sits cross-legged with their arms tied behind them, and the rope is tightened until their ankles touch their neck) [Add to Longdo]
[えびちゃ, ebicha] (n) maroon; reddish-brown [Add to Longdo]
尾;蝦尾[えびお;かいろうび(海尾), ebio ; kairoubi ( ebi o )] (n) (1) (えびお only) goldfish with a shrimp-like tail; (2) head of a shamisen or lute (bent back like a shrimp's tail) [Add to Longdo]
干海;干し海;乾蝦[ほしえび, hoshiebi] (n) dried shrimp [Add to Longdo]
甘えび;甘海[あまえび;アマエビ, amaebi ; amaebi] (n) (uk) (See 北国赤海) northern shrimp (Pandalus borealis); sweet shrimp; northern pink prawn; red shrimp; Maine shrimp [Add to Longdo]
[きろう, kirou] (n) old person thrown away in the mountains [Add to Longdo]
牛海[うしえび;ウシエビ, ushiebi ; ushiebi] (n) (uk) giant tiger prawn (Penaeus monodon); black tiger prawn [Add to Longdo]
[けいろう, keirou] (n) respect for the aged; (P) [Add to Longdo]
の日[けいろうのひ, keirounohi] (n) Respect-for-the-Aged Day Holiday (third Monday in September) [Add to Longdo]
[けいろうかい, keiroukai] (n) meeting to show respect for the aged [Add to Longdo]
月下[げっかろうじん, gekkaroujin] (n) (See 月下氷人) go-between; matchmaker [Add to Longdo]
[げんろう, genrou] (n) (1) elder statesman; doyen; old-timer; authority; (2) Genro (member of a pre-WWII body that informally advised the emperor); (P) [Add to Longdo]
[げんろういん, genrouin] (n) (Roman) senate [Add to Longdo]
;故[ころう, korou] (n) old people; seniors; elders; old-timer [Add to Longdo]
五大[ごたいろう, gotairou] (n) (See 五奉行) Council of Five Elders (committee of daimyo formed by Toyotomi Hideyoshi to rule Japan until his son Hideyori came of age) [Add to Longdo]
[こうろうか, kourouka] (n,vs) anti-aging [Add to Longdo]
桜海;桜えび;桜エビ;桜蝦[さくらえび(桜海;桜えび;桜蝦);さくらエビ(桜エビ);サクラエビ, sakuraebi ( sakura ebi ; sakura ebi ; sakura ebi ); sakura ebi ( sakura ebi ); saku] (n) sakura shrimp (Sergia lucens) [Add to Longdo]
芝海;芝エビ;芝えび[しばえび(芝海;芝えび);しばエビ(芝エビ);シバエビ, shibaebi ( shiba ebi ; shiba ebi ); shiba ebi ( shiba ebi ); shibaebi] (n) shiba shrimp (prawn, Metapenaeus joyneri) [Add to Longdo]
車海;車蝦[くるまえび, kurumaebi] (n) kuruma prawn (Marsupenaeus japonicus); kuruma shrimp; Japanese tiger prawn [Add to Longdo]
手長海;手長エビ;手長蝦;草蝦[てながえび(手長海;手長蝦;草蝦);てながエビ(手長エビ);テナガエビ, tenagaebi ( te chou ebi ; te chou ebi ; kusa ebi ); tenaga ebi ( te chou ebi ); ten] (n) freshwater prawn (any species in the genus Macrobrachium) [Add to Longdo]
寿[じゅろうじん, juroujin] (n) god of longevity [Add to Longdo]
宿[しゅくろう, shukurou] (n) old men; elders; seniors; veterans [Add to Longdo]
[しょろう, shorou] (n,adj-no) past middle-aged; aging; ageing; elderly; age 40; (P) [Add to Longdo]
小エビ;小海;小蝦[こエビ(小エビ);こえび(小海;小蝦);コエビ, ko ebi ( shou ebi ); koebi ( shoukai rou ; shou ebi ); koebi] (n) (1) shrimp (infraorder Caridea); (2) small shrimp, prawn or lobster [Add to Longdo]
少年い易く学成り難し;少年いやすく学成りがたし[しょうねんおいやすくがくなりがたし, shounen'oiyasukugakunarigatashi] (exp) (arch) Youthful years pass quickly before one accomplishes much learning [Add to Longdo]
寝たきり[ねたきりろうじん, netakiriroujin] (n) (sens) bedridden senior citizen [Add to Longdo]
親父;親爺;[おやじ(gikun);ろうや(爺);しんぷ(親父), oyaji (gikun); rouya ( rou jii ); shinpu ( oyaji )] (n) one's father; old man; one's boss [Add to Longdo]
生病[せいびょうろうし, seibyouroushi] (n) {Buddh} birth, illness, old age and death [Add to Longdo]
病死[しょうろうびょうし, shouroubyoushi] (n) {Buddh} the four inevitables in human life (birth, aging, sickness, and death) [Add to Longdo]
[せきろう, sekirou] (n) (obsc) wise and learned elder [Add to Longdo]
蝉海[せみえび;セミエビ, semiebi ; semiebi] (n) (uk) blunt slipper lobster (species of shovel-nosed lobster, Scyllarides squammosus) [Add to Longdo]
早期化症[そうきろうかしょう, soukiroukashou] (n) progeria (disease characterized by symptoms suggestive of premature aging) [Add to Longdo]
[そうろう, sourou] (n,adj-no) premature aging; premature ageing [Add to Longdo]
走野[はしりどころ;ハシリドコロ, hashiridokoro ; hashiridokoro] (n) (uk) Japanese belladonna (Scopolia japonica) [Add to Longdo]
大エビ;大海;大蝦[おおエビ(大エビ);おおえび(大海;大蝦), oo ebi ( dai ebi ); ooebi ( taikai rou ; dai ebi )] (n) (See 海) lobster [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǎo, ㄌㄠˇ, ] prefix used before the surname of a person or a numeral indicating the order of birth of the children in a family or to indicate affection or familiarity; old (of people); venerable (person); experienced; of long standing; always; all the time; of the pas, #295 [Add to Longdo]
[lǎo shī, ㄌㄠˇ ㄕ, / ] teacher, #795 [Add to Longdo]
[lǎo rén, ㄌㄠˇ ㄖㄣˊ, ] old people; the aged, #1,395 [Add to Longdo]
[lǎo bǎn, ㄌㄠˇ ㄅㄢˇ, / ] boss; business proprietor, #1,448 [Add to Longdo]
[lǎo pó, ㄌㄠˇ ㄆㄛˊ, ] (informal) wife, #2,197 [Add to Longdo]
[lǎo gōng, ㄌㄠˇ ㄍㄨㄥ, ] (informal) husband, #2,313 [Add to Longdo]
[lǎo gong, ㄌㄠˇ ㄍㄨㄥ˙, ] (coll.) eunuch; see also 公 lao3 gong1, #2,313 [Add to Longdo]
百姓[lǎo bǎi xìng, ㄌㄠˇ ㄅㄞˇ ㄒㄧㄥˋ, ] ordinary people; the "person in the street", #3,167 [Add to Longdo]
[Lǎo Zǐ, ㄌㄠˇ ㄗˇ, ] Laozi or Lao-tze (c. 500 BC), Chinese philosopher, the founder of Taoism; the sacred book of Daoism, 道德經|道德经 by Laozi, #3,812 [Add to Longdo]
[lǎo zi, ㄌㄠˇ ㄗ˙, ] father; daddy; "I, your father" (in anger, or out of contempt); I (used arrogantly or jocularly), #3,812 [Add to Longdo]
[yǎng lǎo, ㄧㄤˇ ㄌㄠˇ, / ] provide for the elderly, #5,334 [Add to Longdo]
[lǎo nián, ㄌㄠˇ ㄋㄧㄢˊ, ] elderly, #5,447 [Add to Longdo]
年人[lǎo nián rén, ㄌㄠˇ ㄋㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, ] old people; the elderly, #5,823 [Add to Longdo]
[lǎo hǔ, ㄌㄠˇ ㄏㄨˇ, ] tiger, #5,902 [Add to Longdo]
[lǎo shǔ, ㄌㄠˇ ㄕㄨˇ, ] rat; mouse, #5,996 [Add to Longdo]
[lǎo shi, ㄌㄠˇ ㄕ˙, ] always, #6,562 [Add to Longdo]
[lǎo jiā, ㄌㄠˇ ㄐㄧㄚ, ] native place; place of origin; home state or region, #6,616 [Add to Longdo]
[lǎo tóu, ㄌㄠˇ ㄊㄡˊ, / ] old fellow (disrespectful), #6,765 [Add to Longdo]
[gǔ lǎo, ㄍㄨˇ ㄌㄠˇ, ] ancient; old; age-old, #6,966 [Add to Longdo]
人家[lǎo rén jiā, ㄌㄠˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚ, ] polite term for old woman or man, #7,158 [Add to Longdo]
[shuāi lǎo, ㄕㄨㄞ ㄌㄠˇ, ] to age; to deteriorate with age; old and weak, #8,224 [Add to Longdo]
太太[lǎo tài tai, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄊㄞ˙, ] elderly lady (respectful); esteemed mother, #8,533 [Add to Longdo]
[lǎo shí, ㄌㄠˇ ㄕˊ, / ] honest; sincere; open and guileless; naive, #8,670 [Add to Longdo]
[Lǎo wō, ㄌㄠˇ ㄨㄛ, / ] Laos, #9,071 [Add to Longdo]
[lǎo huà, ㄌㄠˇ ㄏㄨㄚˋ, ] to age (of person or object); becoming old, #9,591 [Add to Longdo]
[lǎo xiāng, ㄌㄠˇ ㄒㄧㄤ, / ] fellow townsman; fellow villager; someone from the same hometown, #9,890 [Add to Longdo]
[lǎo wài, ㄌㄠˇ ㄨㄞˋ, ] foreigner, #9,969 [Add to Longdo]
[lǎo ye, ㄌㄠˇ ㄧㄝ˙, / ] (informal) maternal grandfather; mother's father, #10,258 [Add to Longdo]
[yǎng lǎo jīn, ㄧㄤˇ ㄌㄠˇ ㄐㄧㄣ, / ] pension, #10,946 [Add to Longdo]
[zhǎng lǎo, ㄓㄤˇ ㄌㄠˇ, / ] elder, #10,957 [Add to Longdo]
[nián lǎo, ㄋㄧㄢˊ ㄌㄠˇ, ] aged, #11,437 [Add to Longdo]
[lǎo bàn, ㄌㄠˇ ㄅㄢˋ, ] spouse (husband or wife); better half, #11,500 [Add to Longdo]
[lǎo tiān, ㄌㄠˇ ㄊㄧㄢ, ] God; Heavens, #11,918 [Add to Longdo]
圣诞[Shèng dàn Lǎo rén, ㄕㄥˋ ㄉㄢˋ ㄌㄠˇ ㄖㄣˊ, / ] Father Christmas; Santa Claus, #12,647 [Add to Longdo]
[lǎo èr, ㄌㄠˇ ㄦˋ, ] the second child or brother (or sister), #13,143 [Add to Longdo]
[zhōng lǎo nián, ㄓㄨㄥ ㄌㄠˇ ㄋㄧㄢˊ, ] middle and old age, #13,704 [Add to Longdo]
[lǎo bīng, ㄌㄠˇ ㄅㄧㄥ, ] veteran, #13,846 [Add to Longdo]
[lǎo hàn, ㄌㄠˇ ㄏㄢˋ, / ] old man; I (an old man referring to himself), #14,541 [Add to Longdo]
[lǎo pái, ㄌㄠˇ ㄆㄞˊ, ] old brand; old style; old school, #14,784 [Add to Longdo]
[cāng lǎo, ㄘㄤ ㄌㄠˇ, / ] old; aged; vigorous; forceful (of calligraphy or painting), #16,174 [Add to Longdo]
[lǎo bó, ㄌㄠˇ ㄅㄛˊ, ] uncle (polite form of address for older male), #18,530 [Add to Longdo]
[lǎo yuǎn, ㄌㄠˇ ㄩㄢˇ, / ] very far away, #19,021 [Add to Longdo]
一辈[lǎo yī bèi, ㄌㄠˇ ㄧ ㄅㄟˋ, / ] previous generation; older generation, #19,260 [Add to Longdo]
天爷[Lǎo tiān yé, ㄌㄠˇ ㄊㄧㄢ ㄧㄝˊ, / ] God; Heavens, #19,711 [Add to Longdo]
奶奶[lǎo nǎi nai, ㄌㄠˇ ㄋㄞˇ ㄋㄞ˙, ] (informal) father's father's mother; paternal great-grandmother, #20,364 [Add to Longdo]
龄化[lǎo líng huà, ㄌㄠˇ ㄌㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] ageing (population), #20,625 [Add to Longdo]
太婆[lǎo tài pó, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄆㄛˊ, ] old woman (often contemptuous); one's own wife, #21,100 [Add to Longdo]
[jìng lǎo yuàn, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄠˇ ㄩㄢˋ, ] home of respect for aged; nursing home, #22,260 [Add to Longdo]
[lǎo líng, ㄌㄠˇ ㄌㄧㄥˊ, / ] aged; geriatric, #23,508 [Add to Longdo]
[lǎo xiōng, ㄌㄠˇ ㄒㄩㄥ, ] 'old chap' (form of address between male friends), #24,184 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
My husband passed on two year ago, an elderly lady said.「夫は2年前に亡くなりました」と初の女性は言った。
An old lady guided us through the castle.1人の年いた女性が私たちに城の中を案内してくれた。
An old woman limped along the street.1人の婆が不自由な足で通りを歩いていた。
The seventy year old man kept his twenty year old wife at home all the time; he had a dog in the manger attitude.70才の人は20才の妻をつねに家において離さなかった。その人は底意地が悪かった。
You must not look down on old people.あなたたちは人を軽蔑してはいけない。
Why do you talk about him as if he were an old man?あなたはなぜ彼のことをまるで人であるかのように話すのか。
Can you give up your seat to old people even when you are tired?あなたは疲れている時も、人に席をゆずれますか。
It's heart-warming to see that happy old couple.あの幸福な夫婦の姿はほほえましい。
He is a cheerful old man.あの人は元気な人です。
The old men like to meet on the street corner just to shoot the bull.あの人たちは街角に無駄話をしに行くのが好きだ。
The old man had been making white lightning for 50 years.あの人は50年も自家製ウイスキーを作っていた。
That old man is a fussy eater.あの人は食べ物に難しい。
Who is that old woman?あの人は誰ですか。
That old man must be off his rock.あの人は頭がおかしいにちがいない。
In America elderly people are not given the same degree of respect they receive in many other countries.アメリカでは、人は他の多くの国で受けているほど、尊敬を得ていない。
A certain door to door salesman made a fool of a trusting old lady and went off with a lot of her money.ある戸別訪問のセールスマンがお人好しの婦人を馬鹿にして大金を持ち逃げした。
There lived an old man in a village.ある村に一人の人が住んでいた。
One day an old man went fishing in the river.ある日、人は川へ魚釣りに行った。
A man named Carlos came to a mountain village looking for that old man.カルロスという名の男がその人を探してある山深い村へやってきました。
The poor old woman had her bag stolen again.かわいそうな事にそのいた女性はまたもバッグを盗まれた。
The poor old man was reduced to just a skeleton.かわいそうに、その人はやせて骨と皮だけになっていた。
The poor old woman was robbed of her money.かわいそうにその婦人はお金を奪われた。
There are many old man in this village.この村にはたくさん人がいます。
This old man actually swam across the river.この人が本当に川を泳ぎ渡ったんだ。
These seats are kept back for old and sick people.これらの座席は人や病人のために取っておいてある。
But this is the story of an old man who wants to die.しかし、これは死にたいと思っているある人の物語です。
The current low status of the elderly may be changing, however.しかし人の現在のこうした低い地位も変わりつつあるのかもしれない。
The game took on among old people.そのゲームは人たちの間でうけた。
The building exhibits signs of dilapidation.その建物は朽のきざしをみせている。
There lived an old man in the old house.その古い家に一人の人が住んでいた。
After that many live in special homes for the aged where their children and grandchildren can come to visit them.その後は、多くの者が人ホームで暮らすが、そこには子供とか孫が訪ねていくことが出来る。
At that moment tears ran down the old man's face.その瞬間涙がその人の頬を伝って落ちた。
The little girl, deeply moved by the old man's pitiful story, burst into tears.その少女は人の哀れな話に深く感動しわっと泣き出した。
The boy gave up his seat to the old man on the bus.その少年はバスの中で人に席を譲った。
There lived an old couple in the woods.その森の中に夫婦が住んでいた。
Once there lived an old man in a village.その昔ある村にある人が住んでいた。
The detective disguised himself as an old gentleman.その探偵は年いた紳士に変装した。
The organization is concerned with the welfare of the aged.その団体は人福祉に関わっている。
The man robbed the old man of the bag.その男は人からかばんを盗んだ。
The old teacher began to talk about the good old days.その年いた先生は昔のよき時代について話しはじめた。
The old farmer did not pay him much money.その年いた農園主は彼にあまり給料を払いませんでした。
The poor old man was reduced to just a skeleton.その貧しい人は骨と皮だけになってしまった。
The old doctor gave individual attention to each patient.その医師は各患者を一人一人個人的に診察した。
The old doctor takes pride in his work.その医師は自分の仕事に誇りを持っている。
The old man got in her way.その人が彼女の邪魔をした。
Those old people manufacture men's cloths.その人たちは紳士服を生産します。
Those old people manufacture men's clothes.その人たちは紳士服を製造します。
The old man is always accompanied by his grandson.その人にはいつも孫が同伴している。
The old man bribed a young girl with money and jewelry.その人は、金と宝石で若い女の子の歓心を買った。
The old man was man was hard of hearing.その人は、耳がとおかった。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I suddenly feel really old.[JA] (美咲)何か 一気にけた気がする Nightie Nightmare (2016)
They're all old people with ancient sensibilities.[JA] 人ばかりで感性は古いし Appeal (2017)
I don't think he wants to remember living at that house or any of us.[CN] 道间师知道这件事吗? Emotions (2017)
When you write your next one, allow me to read it.[CN] 不过 你也一直都很实地来访啊 Choices (2017)
I would like your cooperation, too.[CN] 其实道间师的书很有趣的 Absolute (2017)
I heard an old man say it's called Double Boundary Mountain[JA] 古が言うには 国境の山で The Monkey King 2 (2016)
As you all know, Hibiki Ogie was a novelist who has influenced and shaped all writers.[CN] 她是那位在11年前去世的 荻江响师的独生女 Appeal (2017)
Well, it's off to the old magicians home for you, mate.[JA] 魔術師の人ホームだな Justice League Dark (2017)
I WISH YOU HAPPINESS. (LAUGHING)[CN] 实说 我一直都很怕她 Ready (2017)
Will you take a bit of advice from an old woman?[JA] 女の助言を聞いてくれる? Stormborn (2017)
If I'm not mistaken, the award-winning book is published by Chugakukan, right?[CN] 全都是人 感受性也过时了 Appeal (2017)
Run him over.[CN]  Absolute (2017)
THE EASYGOING MESSIAH[CN] 花木师说无论如何 都想要再和她见面 Affection (2017)
You'd hang your accusations on the testimony... of a filthy hag?[JA] 告発の証拠がこの薄汚い... 女の証言だって? Beauty and the Beast (2017)
I'd like to say something about that.[CN] 千叶师 虽然还没问过委员长您的意见 不过在审查会开始之前 Appeal (2017)
Folding your underpants, And making him spotted dick.[JA] 下着をたたんで 人に粥を作って Logan (2017)
I don't think you have.[CN] 师你啊 喜欢过女人吗? 是恋爱的那种喜欢 Affection (2017)
We all have to write, so we don't have that kind of time.[CN] 实说 每年读完我都很失望 Appeal (2017)
The Blackfish is an old man.[JA] ブラックフィッシュはいぼれだ No One (2016)
I believe that is the fairest judgment possible.[CN] 千叶师都这么说了 Appeal (2017)
What you love are the novels you write.[CN] 实说 我读得很累 Affection (2017)
With my death, my sentence will be completed.[CN] 是在想着同样的事情 Choices (2017)
Why are you pinning your hopes on that lousy novelist?[CN] 道间师请去写稿吧 Absolute (2017)
Every man, woman, and child.[JA] 若男女すべて Battle of the Bastards (2016)
Old people paying through the teeth for what?[JA] 人たちは何で支払ってる? 水か? A Cure for Wellness (2016)
When I was a boy, my brother and I wanted a dog, so our father took in an old greyhound.[JA] 子供の頃 兄と私が犬を欲しがり いたグレイハウンドを 父が連れて来た Contrapasso (2016)
He was a useless, old coward, but the Freys supported us.[JA] 役に立たない臆病な人だった しかし、フレイは俺達を支持した Dragonstone (2017)
I guess I was too old and ugly to die, but I've survived, and I came back.[JA] 醜くて年い過ぎて 死ななかった... やがて 生き返った After Porn Ends 2 (2017)
We got an old man, a hurt woman, scared kids, and a corpse.[JA] は私たちは、人、傷ついた女性を得ました 怖い子供たち、そして死体。 Monster (2016)
Even 11 years after his death, his works still sell better than all of ours.[CN] -是那位荻江师吗? Appeal (2017)
Before you top yourself, can you forward me the rest of the commission on the retirement home?[JA] 人ホームの 手数料の残金をください Smell the Weakness (2017)
You know the word "self-denial," right?[CN] 花木师 可以继续吗? Reason (2017)
If he's going to keep writing for us, his next one has to be good.[CN] 等等 道间 Absolute (2017)
When I'm old and you even think about putting me in a home, reflect back on this day, young Robbie.[JA] 俺を人ホームに入れる前に この日を思い出せ Close Encounters (2017)
No. To be honest, I've been thinking I won't be the people's voice anymore.[CN] 还是样子 真是个嚣张的女人 Absolute (2017)
I'm too old to worry about optics.[JA] 視力を心配するほどいぼれちゃいない Imminent Risk (2017)
Could you please slow down?[CN] 道间 Ready (2017)
-Let's eat.[CN] 肉要掉了喔 Values (2017)
I'm an old spy, Madame. I trust old friends.[JA] 私はいぼれのスパイですよ 昔の友人を信じています The Covenant (2017)
Following your heart will keep you young.[JA] 心のままに従えば 貴男は不青春のまま Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
Hurry up and get in here.[CN] 但是实说 Ready (2017)
"'But no,' the old man said. 'These are indeed your sailors,[JA] 「しかし、いいえと人は言った 確かにこれはあなたの船員だが」 The Girl with All the Gifts (2016)
Oh, come on old man. Keep pedaling.[JA] さあ人よ ペダルを漕げ Duel (2016)
Ah, he was just old, i think.[JA] 犬だったから Feed (2017)
I didn't expect him to think of us as his rival.[CN] 我想要暗中筹备女演员开菜菜果 和花木师的饭局 Affection (2017)
Old ICHIZO would not do it.[JA] イチゾウ人は それをしませんでした Silence (2016)
Never saw a thing as beautiful as that old dog running.[JA] 何よりも美しかった あの犬の走る姿は最高だった Contrapasso (2016)
What?[CN] 道间师 就是道间 Appeal (2017)
Pan to the old man![JA] 人を撮れ Okja (2017)
-Yes.[CN] 道间师的小说真的很有实力 Appeal (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[げんろう, genrou] kaiserlicher_Berater [Add to Longdo]
[けいろう, keirou] Achtung_vor_dem_Alter [Add to Longdo]
いる[おいる, oiru] alt_werden, altern [Add to Longdo]
ける[ふける, fukeru] alt_werden, altern [Add to Longdo]
[ろうじん, roujin] alter_Mann, alte_Frau, alte_Leute [Add to Longdo]
夫婦[ろうふうふ, roufuufu] altes_Ehepaar [Add to Longdo]
[ろうさい, rousai] alte_Frau [Add to Longdo]
[ろうば, rouba] alte_Frau [Add to Longdo]
[ろうし, roushi] Laotse [Add to Longdo]
[ろうこう, roukou] erfahren, erprobt, geuebt [Add to Longdo]
[ろうきゅう, roukyuu] das_Altwerden, Altersschwaeche, Pensionierung [Add to Longdo]
[ろうおう, rouou] alter_Mann [Add to Longdo]
[ろうほ, rouho] altbekanntes_Geschaeft [Add to Longdo]
[ろうほ, rouho] altbekanntes_Geschaeft [Add to Longdo]
[ろうにゃく, rounyaku] alt_und_jung, Alter_und_Jugend [Add to Longdo]
[ろうにゃく, rounyaku] alt_und_jung, Alter_und_Jugend [Add to Longdo]
[ろうすい, rousui] Altersschwaeche [Add to Longdo]
[ろうれい, rourei] hohes_Alter [Add to Longdo]
[ちょうろう, chourou] Aeltester, Senior [Add to Longdo]
[ようろういん, yourouin] Altenpflegeheim [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top