ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

缝隙

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -缝隙-, *缝隙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缝隙[fèng xì, ㄈㄥˋ ㄒㄧˋ, / ] small crack; chink, #15,045 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I dropped my cuticle pusher down the crack.[CN] 第一天我就把磨皮刀 掉到缝隙 The Seven Year Itch (1955)
Remind me to pick my laundry up... from that chink motherfucker up the street.[CN] 提醒我 来接我洗衣服了... 从那个缝隙娘 在街上。 Don't Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood (1996)
Then stuff your bigger-than-it-looks backside in the jump seat.[CN] 油都已经加满了 把你那个大屁股塞进机关枪的缝隙 Porco Rosso (1992)
- Right between the screws.[CN] -就从缝隙之间穿过去 Down Periscope (1996)
- Half is in between. Right in that crack.[CN] - 1/2在中间,就在那缝隙 Blue in the Face (1995)
The tanks'll leak some at first... until the boards begin to swell and close the seams.[CN] 水桶一开始会漏水... 等到木板开始膨胀就会把缝隙合死的 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
I want flawless surveillance this time.[CN] 这次我要没有缝隙的监视 Le Samouraï (1967)
In a gap between two planks it looked to me as if the joint wasn't made of oak but a different coloured wood - beech or poplar.[CN] 在两块橡胶板的中间缝隙 我发现联结着它们的木头并不是橡胶 它是另外一种颜色: A Man Escaped (1956)
Madder than a white beast becomes when he finds he's closed in... and the mad beast'll run for the last time... pursued and hunted all over the island... till he falls into one of the great fires that he himself has made.[CN] 侵吞马上就会出现 当他找到缝隙的时候 那是为了他们自己 Burn! (1969)
[ Lanzmann ] Didn't people here who went by the trains look through the cracks in the cars?[CN] 从这里经过的人 没用从缝隙里看到里面的情景吗? Shoah (1985)
It smelled there of sauerkraut and cat's piss, but up above there was a last little crevice, through which my dream touched the world, and the world my dream.[CN] 那儿散发着泡菜和猫尿的气味 上面的最后一道缝隙 我的梦从那里触到了外面的世界 Case for a Rookie Hangman (1970)
As if he had slipped in through some crevice in time.[CN] 彷彿他穿行并 滑进时间的缝隙 Episode #2.21 (1991)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top