ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -隙-, *隙*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[隙, xì, ㄒㄧˋ] crack, fissure, split; grudge
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ)  日 (rì ㄖˋ)  小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] A crack 日 dividing two things 小; 阝 provides the pronunciation,  Rank: 2,419

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄒㄧˋ, ] crack; occasion for dislike, #16,679 [Add to Longdo]
[jiàn xì, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧˋ, / ] interval; gap; clearance, #9,761 [Add to Longdo]
[fèng xì, ㄈㄥˋ ㄒㄧˋ, / ] small crack; chink, #15,045 [Add to Longdo]
[kòng xì, ㄎㄨㄥˋ ㄒㄧˋ, ] crack; gap between two objects; gap in time between two events, #17,954 [Add to Longdo]
[liè xì, ㄌㄧㄝˋ ㄒㄧˋ, ] crack; crevice; fracture, #22,398 [Add to Longdo]
白驹过[bái jū guò xì, ㄅㄞˊ ㄐㄩ ㄍㄨㄛˋ ㄒㄧˋ, / ] a white steed flits past a crack (成语 saw); How time flies!, #67,999 [Add to Longdo]
[chéng xì, ㄔㄥˊ ㄒㄧˋ, ] to seize an opportunity; to exploit (a loophole), #78,577 [Add to Longdo]
[xián xì, ㄒㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, ] hostility; animosity; suspicion, #78,871 [Add to Longdo]
[xì fèng, ㄒㄧˋ ㄈㄥˋ, / ] aperture, #96,883 [Add to Longdo]
[sì xì, ㄙˋ ㄒㄧˋ, ] to wait for the opportunity, #183,522 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);透き[すき(P);げき();ひま();すきけ(), suki (P); geki ( geki ); hima ( geki ); sukike ( geki )] (n) (1) gap; space; (2) (すき only) break; interlude; interval; (3) (すき, げき, ひま only) chink (in one's armor, armour); chance; opportunity; (4) (げき, ひま only) breach (of a relationship between people); (P) [Add to Longdo]
いた枝;透いた枝[すいたえだ, suitaeda] (n) thinned branches [Add to Longdo]
を窺う[すきをうかがう, sukiwoukagau] (exp,v5u) to watch for an unguarded moment [Add to Longdo]
を見付ける[すきをみつける, sukiwomitsukeru] (exp,v1) to seize an opportunity [Add to Longdo]
間(P);すき間;透き間;透間;き間(io)[すきま, sukima] (n) crevice; crack; gap; opening; (P) [Add to Longdo]
間の神[すきまのかみ, sukimanokami] (n) God of the gaps [Add to Longdo]
間市場;すき間市場[すきましじょう, sukimashijou] (n) niche market [Add to Longdo]
間風;すきま風[すきまかぜ, sukimakaze] (n) (1) draft; draught; cold air entering through the crack of a door or window; (2) cooling off of a relationship; draft of cold air between two persons [Add to Longdo]
目;透き目;透目[すきめ, sukime] (n) (obsc) (See 間) gap; opening; crevice; crack [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The rain was dripping through a leak in the roof.雨が屋根の間からぽたぽた落ちていた。
Mistreated illegal foreign workers often fall between the cracks of the social system.酷使されている不法外国人労働者は制度の間にこぼれ落ちてしまうことが多いのです。
His teeth had gaps.歯が抜けて間が空いていた。
The man peeped through a hole in the wall.男は壁の間からのぞいた。
The exchange unfolding in front of my eyes had not a single millimetre of a gap for me to slip in.目の前で繰り広げられるやり取りは、俺が入り込むなんて一ミリもない。 [M]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I advise you, stop up this crack![JA] 言うことを聞け この間をふさげ! Das Rheingold (1980)
- Close these crevices![JA] - ここの間を詰めろ! Das Rheingold (1980)
Much air and little tobacco.[CN] 烟叶很少,空很大 For Whom the Bell Tolls (1943)
I want flawless surveillance this time.[CN] 这次我要没有缝的监视 Le Samouraï (1967)
Stop up these chinks![JA] この間にも詰めろ Das Rheingold (1980)
Like cockroaches, they get under the floors, in the cracks in the walls, in the woodwork.[CN] 像蟑螂一样,他们躲在地上 藏在墙,躲在木制品 Chitty Chitty Bang Bang (1968)
It was an accident... We turned our backs for a minute and... got lost in the sand.[JA] ちょっと離れたに 置いてきぼりを食った Kin-dza-dza! (1986)
15 degrees left, an opening![CN] 前方的云层有空 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
I dropped my cuticle pusher down the crack.[CN] 第一天我就把磨皮刀 掉到缝 The Seven Year Itch (1955)
Nice to have you back again.[CN] - 婌 竭詢倓斕婬 Thunderball (1965)
In a gap between two planks it looked to me as if the joint wasn't made of oak but a different coloured wood - beech or poplar.[CN] 在两块橡胶板的中间缝 我发现联结着它们的木头并不是橡胶 它是另外一种颜色: A Man Escaped (1956)
Staggered columns![JA] なく固まれ! ! Gladiator (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top