ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

緩やか

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -緩やか-, *緩やか*
Japanese-English: EDICT Dictionary
緩やか[ゆるやか, yuruyaka] (adj-na) (1) loose; slack; (2) gentle; easy; slow; (3) lenient; liberal; lax; (P) [Add to Longdo]
緩やかに進む[ゆるやかにすすむ, yuruyakanisusumu] (exp,v5m) to proceed slowly [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The wider the V, the slower the speed.Vの角度が広ければ広いほど、スピードは緩やかになる。
Discipline is rather mild at this school.この学校は規律がやや緩やかだ。
The land slopes gently toward the river.その土地は川に向かって緩やかに傾斜している。
The road curves gently towards the west.その道は緩やかに西にカーブしている。
As the river become broader, the current moved slowly.川幅が広くなるにつれて、水流はいっそう緩やかになった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When a reaction is gradual, the change in energy is slight.[JA] 反応が緩やかだと エネルギーも小さい Crazy Handful of Nothin' (2008)
Maybe it would've been better for us to have died quickly back on the colonies with our families, instead of dying out here slowly in the emptiness of dark space.[JA] さっさと死んだほうがいいのかもしれない 家族とコロニーに戻って― ここで緩やかに死ぬくらいなら 暗黒宇宙の虚無の中で― Episode #1.2 (2003)
Only found when two hearts gently beat[JA] Only found when two hearts gently beat (ふたつの心臓が緩やかに鼓動して見つかる) Bambi (1942)
And now in moment, I will crush her jaw so she bites down on it and begins slow and painful death![JA] そして これから 彼女のアゴを押さえる 彼女は電球を噛み潰し 緩やかな死が始まる Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
Okay, this is a smooth, stable velocity in a gradual curve on a single plane...[JA] これは滑らかで 安定した速度 緩やかなカーブ The Spark in the Park (2013)
Henri, can't you go a bit slower? - You told me to go as quickly as possible.[JA] アンリ、もう少し緩やかに走ってくれ ー さっきは早く走れとおっしゃった The Wing or The Thigh? (1976)
It benefited from a magnificent position on the western side of a gently sloping hill.[JA] 村でも南西のほう、緩やかな丘の 絶好の場所で育った・・・ The Wing or The Thigh? (1976)
Back then, after a wedding, the groom ascended the church stairs and rung the bell with five quick tolls to announce to the entire island that a wedding had just occurred.[JA] 式の終わりには 教会の鐘が... 結婚を島じゅうに告げるため 緩やかに5回 鳴り響いた Annabelle Hooper and the Ghosts of Nantucket (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
緩やか[ゆるやか, yuruyaka] -lose, nicht_fest, -langsam, -sanft [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top