ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

緩急

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -緩急-, *緩急*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轻重缓急[qīng zhòng huǎn jí, ㄑㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ ㄏㄨㄢˇ ㄐㄧˊ, / ] (set phrase) in order of priority; relative importance or urgency, #39,875 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
緩急[かんきゅう, kankyuu] (n) (1) pace; tempo; slow and fast; (2) in case of emergency; (P) [Add to Longdo]
緩急記号[かんきゅうきごう, kankyuukigou] (n) (See 速度標語) tempo indication; tempo marking; (a) tempo [Add to Longdo]
緩急自在[かんきゅうじざい, kankyuujizai] (n,adj-na) varying the tempo or speed (of something) at will [Add to Longdo]
緩急[かんきゅうしゃ, kankyuusha] (n) brake van; guard's van [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You're always there for me so if you're ever in dire straits just let me know and I'll come running (to help).いつもお世話になっていますから、一旦緩急あれば、すぐさま馳せ参じます。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am aware of the urgency.[CN] 我知道輕重緩急 Around the Bend (2010)
Yang always orders them according to priority-[CN] Yang總是按輕重緩急排序 State of Love and Trust (2010)
First things first.[CN] 事有輕重緩急 The Chairman (1969)
All of a sudden you know what's important?[CN] 你突然間知道輕重緩急了? Adam (2009)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
緩急[かんきゅう, kankyuu] schnelle_und_langsame_Bewegung, Notfall [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top