ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

爆炸

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -爆炸-, *爆炸*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爆炸[bào zhà, ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, ] explosion; to explode; to blow up; to detonate, #2,340 [Add to Longdo]
爆炸[dà bào zhà, ㄉㄚˋ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, ] the big bang (in cosmology), #25,762 [Add to Longdo]
爆炸[bào zhà wù, ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ ㄨˋ, ] explosive, #27,442 [Add to Longdo]
爆炸[hé bào zhà, ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, ] nuclear explosion, #56,856 [Add to Longdo]
地下核爆炸[dì xià hé bào zhà, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, ] nuclear underground burst; underground nuclear explosion [Add to Longdo]
地面核爆炸[dì miàn hé bào zhà, ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, ] surface nuclear explosion [Add to Longdo]
爆炸地球物理效应[hé bào zhà dì qiú wù lǐ xiào yìng, ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ㄨˋ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄠˋ ㄧㄥˋ, / ] geophysical effects of nuclear explosion [Add to Longdo]
爆炸效应[hé bào zhà xiào yìng, ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ ㄒㄧㄠˋ ㄧㄥˋ, / ] nuclear explosion effect [Add to Longdo]
爆炸烟云[hé bào zhà yān yún, ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ ㄧㄢ ㄩㄣˊ, / ] nuclear cloud [Add to Longdo]
爆炸装置[hé bào zhà zhuāng zhì, ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] nuclear explosion device [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Before the world broke over his head.[CN] 这世界没在他的脑袋上爆炸 Cavalcade (1933)
Lt'll go up like dynamite![CN] 会像炸药爆炸 Saboteur (1942)
- Good work, Drisk. - Now, she don't blow up, by golly.[CN] 干得好,德里斯科 希望它不要爆炸 The Long Voyage Home (1940)
Police have traced the incendiary origin of the blaze to Barry Kane, former aircraft...[CN] 警方正追寻爆炸之凶巴利坚尼 是飞机厂的前任 Saboteur (1942)
Jane darling, we've had wars before without the world breaking.[CN] 亲爱的,我们以前也遇到过战争, 世界也并没有爆炸 Cavalcade (1933)
There was an explosion on the roof.[CN] 屋顶爆炸 顶层起火 There was an explosion on the roof. I Married a Witch (1942)
They got to be careful they don't get blown up.[CN] 若雇员不小心便会令工厂爆炸 Saboteur (1942)
- I suppose it just blew up. - No, ma'am. We set it out.[CN] 一我猜它爆炸了 一不,女士,我们解决他们了 The Palm Beach Story (1942)
- What do you mean "blow up"? - You pipe down.[CN] 你说爆炸是什么意思 你闭嘴 The Long Voyage Home (1940)
- Mysterious explosion on the roof.[CN] 屋顶神秘爆炸 有人受伤吗 - Mysterious explosion on the roof. I Married a Witch (1942)
The tear bomb went off unexpectedly in the hands of the bombing squad.[CN] 爆炸小组手上有颗催泪弹 不慎爆炸 His Girl Friday (1940)
Don't know. An explosion somewhere.[CN] 我不知 某处发生了爆炸 Saboteur (1942)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top