ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

怀念

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -怀念-, *怀念*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怀念[huái niàn, ㄏㄨㄞˊ ㄋㄧㄢˋ, 怀 / ] to cherish the memory of; to think of; reminisce, #3,788 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If they hang you, I'll always remember you.[CN] 如果他们吊死你,我就永远怀念 The Maltese Falcon (1941)
It'll be a night to remember.[CN] 今晚将是值得怀念的一夜 All About Eve (1950)
Come to thin of it, bad sons cry easily, right.[CN] 我想愈是坏孩子 愈会在父亲死后怀念 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
There's something I do miss...very much. Deep-sea fishing.[CN] 我怀念海上的渔夫 The Woman on the Beach (1947)
I'm gonna miss you.[CN] 力克,我将会怀念 Casablanca (1942)
Do you remember those days?[CN] 真怀念 Apostasy (1948)
But everybody should have someplace to remember and feel like they belong to.[CN] 但人人都得有个怀念并有归属感的地方啊 The Man from Laramie (1955)
But I miss their spirit and their courage.[CN] 但我怀念他们的精神和勇气 Quo Vadis (1951)
Maybe she'll think kindly of me after I'm gone.[CN] 也许她会非常怀念我... ...在我死后 His Girl Friday (1940)
I'll kick you out like scum. And I won't miss you.[CN] 我会把你踢走 没有怀念 Dédée d'Anvers (1948)
I even miss the "L." It used to sound like thunder.[CN] 我怀念 "L.",声音就象打雷 I Wake Up Screaming (1941)
I shall miss that when we leave Casablanca.[CN] 我们离开卡萨布兰卡后 我将会怀念那咖啡 Casablanca (1942)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top