ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

观念

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -观念-, *观念*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
观念[guān niàn, ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄢˋ, / ] notion; thought, #1,951 [Add to Longdo]
强迫观念[qiǎng pò guān niàn, ㄑㄧㄤˇ ㄆㄛˋ ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄢˋ, / ] compelling notion; obsession [Add to Longdo]
绝对观念[jué duì guān niàn, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄢˋ, / ] absolute idea (in Hegel's philosophy) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His tiny brain has been calcified by intolerance.[CN] 他那小小的脑子已经 被偏狭的观念所僵化 Loose Lips (2004)
Another approach to live and death[CN] 另一套关于生与死的观念 9th Company (2005)
I need you to move this one tiny-brained judge.[CN] 我真的需要您来改变 那个顽固法官的观念 拜托了 Loose Lips (2004)
They could take advantage and do more damage![CN] 虫会有利害观念吗? Mushi-Shi: The Movie (2006)
This is about ideas and influence, what's safe for your career.[CN] 只能看到一些观念、影响 以及能不能保住饭碗 Why We Fight (2005)
She's Old South, you know. She thinks women still curtsey.[CN] 她的观念很传统 觉得女人还是含蓄点比较好 The Skeleton Key (2005)
Mr. Klaw's films and photographs are created with the deliberate intention of inciting lust and lascivious thoughts, and should therefore be barred from being sent through the mails.[CN] 而克劳先生的电影 则具有很强的性煽动素材 和淫荡的观念 所以当然应该禁止 The Notorious Bettie Page (2005)
There is this incredible point right now, that we are invincible and we are the preeminent power on planet Earth.[CN] 现在正有一种观念甚嚣尘上 那就是我们是无敌的 我们是全世界最强大的力量 Why We Fight (2005)
These guys were manipulating public opinion creating falsehoods and fantasies to inspire fear in the American people, so that they could have their war.[CN] 这些人操纵大众观念 制造虚假的威胁和谎言 在美国大众中散布威胁恐惧 从而获得他们想要的战争 Why We Fight (2005)
In the short story following his essay, "The Life Span of a Day" he looks at the concept of gender in today's world.[CN] 将它文章总结成一个简短的故事就是 "一日人生"... ...他预见了今日世界对性别的观念 Mom at Sixteen (2005)
My goodness, what a remarkable legacy.[CN] 他的观念就是一份 珍贵的财产 Robots (2005)
And while we watch the animals in their joys of being, in their grace and ferociousness, a thought becomes more and more clear.[CN] 当我们看着动物沉浸于欢乐时 带着他们的仁慈和凶猛 一个观念变得越来越清晰了 Grizzly Man (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top