ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*念*

   
245 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -念-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[念, niàn, ㄋㄧㄢˋ] to think of, to recall; to study
Radical: Decomposition: 今 (jīn ㄐㄧㄣ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] To keep the present 今 in mind 心,  Rank: 477
[捻, niǎn, ㄋㄧㄢˇ] to twist or nip with the fingers
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  念 (niàn ㄋㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 3,471
[鲶, nián, ㄋㄧㄢˊ] catfish; sheat
Radical: Decomposition: 鱼 (yú ㄩˊ)  念 (niàn ㄋㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] fish,  Rank: 5,128
[稔, rěn, ㄖㄣˇ] ripe grain; to harvest; to know well
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  念 (niàn ㄋㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 5,151
[谂, shěn, ㄕㄣˇ] to counsel, to consult for
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  念 (niàn ㄋㄧㄢˋ) 
Etymology: [ideographic] To give thoughtful 念 advice 讠,  Rank: 6,058
[埝, niàn, ㄋㄧㄢˋ] dike, embankment; protuberance
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  念 (niàn ㄋㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 6,650
[唸, niàn, ㄋㄧㄢˋ] to recite, to read, to chant
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  念 (niàn ㄋㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth
[鯰, nián, ㄋㄧㄢˊ] sheatfish
Radical: Decomposition: 魚 (yú ㄩˊ)  念 (niàn ㄋㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] fish

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gài niàn, ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ, ] concept; idea, #1,825 [Add to Longdo]
[guān niàn, ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄢˋ, / ] notion; thought, #1,951 [Add to Longdo]
[lǐ niàn, ㄌㄧˇ ㄋㄧㄢˋ, ] idea; concept; philosophy; theory, #2,332 [Add to Longdo]
[jì niàn, ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ, / ] to commemorate; to remember, #2,802 [Add to Longdo]
[niàn, ㄋㄧㄢˋ, ] to read aloud; twenty (banker's anti-fraud numeral corresponding to 廿), #2,814 [Add to Longdo]
怀[huái niàn, ㄏㄨㄞˊ ㄋㄧㄢˋ, 怀 / ] to cherish the memory of; to think of; reminisce, #3,788 [Add to Longdo]
[xiǎng niàn, ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧㄢˋ, ] miss; remember with longing; long to see again, #4,393 [Add to Longdo]
[sī niàn, ㄙ ㄋㄧㄢˋ, ] think of; long for; miss, #5,430 [Add to Longdo]
[xìn niàn, ㄒㄧㄣˋ ㄋㄧㄢˋ, ] faith; belief; conviction, #6,246 [Add to Longdo]
[niàn tou, ㄋㄧㄢˋ ㄊㄡ˙, / ] thought; idea; intention, #6,703 [Add to Longdo]
[xuán niàn, ㄒㄩㄢˊ ㄋㄧㄢˋ, / ] suspense in a movie, play etc; concern for sb's welfare, #9,304 [Add to Longdo]
[jì niàn rì, ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄖˋ, / ] day of commemoration; memorial day, #12,601 [Add to Longdo]
[jì niàn guǎn, ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] memorial hall; commemorative museum, #13,723 [Add to Longdo]
[liú niàn, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄧㄢˋ, ] to keep as a souvenir; to recall fondly, #13,821 [Add to Longdo]
[jì niàn bēi, ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄅㄟ, / ] monument, #15,736 [Add to Longdo]
[jì niàn pǐn, ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] souvenir, #15,747 [Add to Longdo]
[dào niàn, ㄉㄠˋ ㄋㄧㄢˋ, ] to grieve, #16,122 [Add to Longdo]
不忘[niàn niàn bù wàng, ㄋㄧㄢˋ ㄋㄧㄢˋ ㄅㄨˋ ㄨㄤˋ, ] to keep in mind constantly (成语 saw), #17,501 [Add to Longdo]
[yì niàn, ㄧˋ ㄋㄧㄢˋ, ] idea, #20,865 [Add to Longdo]
[niàn shū, ㄋㄧㄢˋ ㄕㄨ, / ] read; study, #20,876 [Add to Longdo]
[niàn dao, ㄋㄧㄢˋ ㄉㄠ˙, ] reminisce about, #21,355 [Add to Longdo]
[guà niàn, ㄍㄨㄚˋ ㄋㄧㄢˋ, / ] concerned, #23,266 [Add to Longdo]
李先[Lǐ Xiān niàn, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄢ ㄋㄧㄢˋ, ] Li Xiannian (1909-1992), PRC general and politician, #23,672 [Add to Longdo]
[mò niàn, ㄇㄛˋ ㄋㄧㄢˋ, ] to read in silence; to contemplate inwardly, #25,353 [Add to Longdo]
[zhuǎn niàn, ㄓㄨㄢˇ ㄋㄧㄢˋ, / ] to have second thoughts about sth; to think better of, #27,458 [Add to Longdo]
[niàn zhū, ㄋㄧㄢˋ ㄓㄨ, / ] prayer beads, #29,502 [Add to Longdo]
[niàn jīng, ㄋㄧㄢˋ ㄐㄧㄥ, / ] recite or chant Buddhist scripture, #38,178 [Add to Longdo]
[niàn fó, ㄋㄧㄢˋ ㄈㄛˊ, ] to pray to Buddha; to chant the names of Buddha, #38,626 [Add to Longdo]
[jì niàn táng, ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄊㄤˊ, / ] memorial hall; mausoleum, #45,334 [Add to Longdo]
[xié niàn, ㄒㄧㄝˊ ㄋㄧㄢˋ, ] wicked idea; evil thought; evil desire, #48,250 [Add to Longdo]
[gǎn niàn, ㄍㄢˇ ㄋㄧㄢˋ, ] to recall fondly; to remember with emotion, #52,578 [Add to Longdo]
[yù niàn, ㄩˋ ㄋㄧㄢˋ, ] desire, #54,814 [Add to Longdo]
[jì niàn jiǎng, ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄐㄧㄤˇ, / ] trophy, #64,995 [Add to Longdo]
[juàn niàn, ㄐㄩㄢˋ ㄋㄧㄢˋ, ] to think fondly of, #68,877 [Add to Longdo]
毛主席纪[Máo Zhǔ xí Jì niàn táng, ㄇㄠˊ ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄊㄤˊ, / ] Mausoleum of Mao Zedong, #68,962 [Add to Longdo]
[wàng niàn, ㄨㄤˋ ㄋㄧㄢˋ, ] wild fantasy; unwarranted thought, #74,316 [Add to Longdo]
[gù niàn, ㄍㄨˋ ㄋㄧㄢˋ, / ] to care for; to worry about, #77,645 [Add to Longdo]
家家有本难的经[jiā jiā yǒu běn nán niàn de jīng, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄚ ㄧㄡˇ ㄅㄣˇ ㄋㄢˊ ㄋㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄥ, / ] Every family goes through its problems. (俗语 common saying), #82,140 [Add to Longdo]
[shǎn niàn, ㄕㄢˇ ㄋㄧㄢˋ, / ] sudden idea; flash of thought, #82,866 [Add to Longdo]
[zhuī niàn, ㄓㄨㄟ ㄋㄧㄢˋ, ] to recollect, #94,550 [Add to Longdo]
[yí niàn, ㄧˊ ㄋㄧㄢˋ, ] doubt, #107,401 [Add to Longdo]
[guài niàn tou, ㄍㄨㄞˋ ㄋㄧㄢˋ ㄊㄡ˙, / ] eccentric notion; strange whim, #133,199 [Add to Longdo]
[dǎo niàn, ㄉㄠˇ ㄋㄧㄢˋ, / ] to pray; to say one's prayers, #393,848 [Add to Longdo]
屈原纪[Qū Yuán jì niàn guǎn, ㄑㄩ ㄩㄢˊ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] Qu Yuan memorial hall in Zigui County 秭歸縣|秭归县, Hubei, built in 1982 and a major tourist attraction since then, #402,473 [Add to Longdo]
一闪[yī shǎn niàn, ㄧ ㄕㄢˇ ㄋㄧㄢˋ, / ] sudden idea; flash of insight [Add to Longdo]
上位概[shàng wèi gài niàn, ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ, ] superordinate concept [Add to Longdo]
中正纪[Zhōng zhèng jì niàn táng, ㄓㄨㄥ ㄓㄥˋ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄊㄤˊ, / ] Jiang Kai-shek memorial hall in Taibei [Add to Longdo]
人工概[rén gōng gài niàn, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ, ] artificial concept [Add to Longdo]
人民英雄纪[rén mín yīng xióng jì niàn bēi, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄒㄩㄥˊ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄅㄟ, / ] Monument to the People's Heroes, at Tiananmen Square [Add to Longdo]
受难纪[shòu nán jì niàn, ㄕㄡˋ ㄋㄢˊ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ, / ] memorial [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しんねん, shinnen] (n) ความเชื่อ, See also: S. 信じる ,
天然記[てんねんきねんぶつ, tennenkinenbutsu] (n) สัตว์,พืช หรือสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติที่ได้รับการสงวนตามกฎหมาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[がいねん, gainen] แนวคิดทั่วๆไป
[せんねん, sennen] (n ) (แอบซอร์พ' เชิน) n. การดูดซึม, การรับ, การหมกมุ่น. -absortive adj.
憲法記[けんぽうきねんび, kenpoukinenbi] (n ) วันรัฐธรรมนูญ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ざんねん, zannen] Thai: น่าเสียดาย English: deplorable (an)
[ざんねん, zannen] Thai: โชคไม่ดี English: bad luck
[ざんねん, zannen] Thai: เสียใจด้วย English: regret
[ざんねん, zannen] Thai: ผิดหวังมาก English: disappointment

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ独立記[アメリカどくりつきねんび, amerika dokuritsukinenbi] (n) American Independence day; Fourth of July [Add to Longdo]
インフレ懸[インフレけねん, infure kenen] (n) inflation fear; inflation worries [Add to Longdo]
システム概設計[システムがいねんせっけい, shisutemu gainensekkei] (n) {comp} conceptual system design [Add to Longdo]
ドイツ観[ドイツかんねんろん, doitsu kannenron] (n) German idealism [Add to Longdo]
[あくねん, akunen] (n) evil thought; malicious motive; spite [Add to Longdo]
[いちねん, ichinen] (n) (1) determined purpose; (2) {Buddh} an incredibly short span of time (i.e. the time occupied by a single thought); (3) {Buddh} (See 浄土宗) a single repetition of a prayer (esp. in Jodo-shu) [Add to Longdo]
天に通ず[いちねんてんにつうず, ichinentennitsuuzu] (exp) (id) Faith will move mountains [Add to Longdo]
発起;一ほっき[いちねんほっき, ichinenhokki] (n,vs) being resolved to (do something); having a wholehearted intention [Add to Longdo]
一般概[いっぱんがいねん, ippangainen] (n) general idea [Add to Longdo]
[おんねん, onnen] (n) grudge; malice; hatred [Add to Longdo]
;臆[おくねん, okunen] (n) something one always remembers [Add to Longdo]
開校記[かいこうきねんび, kaikoukinenbi] (n) anniversary of the founding of the school [Add to Longdo]
[がいねん, gainen] (n) general idea; concept; notion; (P) [Add to Longdo]
スキーマ[がいねんスキーマ, gainen suki-ma] (n) {comp} conceptual scheme [Add to Longdo]
[がいねんか, gainenka] (n,vs) conceptualization; conceptualisation [Add to Longdo]
記号[がいねんきごう, gainenkigou] (n) {comp} concept symbol [Add to Longdo]
実証[がいねんじっしょう, gainenjisshou] (n) proof of concept [Add to Longdo]
[がいねんてき, gainenteki] (adj-na,n) general; conceptual [Add to Longdo]
文書[がいねんぶんしょ, gainenbunsho] (n) {comp} conceptual-document [Add to Longdo]
[がいねんろん, gainenron] (n) conceptualism [Add to Longdo]
感謝の[かんしゃのねん, kanshanonen] (n) feelings of gratitude [Add to Longdo]
[かんねん, kannen] (n,vs,adj-no) (1) idea; notion; conception; (2) sense (e.g. of duty); (3) resignation; preparedness; acceptance; (4) {Buddh} observation and contemplation; (P) [Add to Longdo]
[かんねんか, kannenka] (n) (1) ideation; process of forming and relating ideas; (vs) (2) to ideate [Add to Longdo]
形態[かんねんけいたい, kannenkeitai] (n) (See イデオロギー) ideology [Add to Longdo]
主義[かんねんしゅぎ, kannenshugi] (n) German idealism [Add to Longdo]
[かんねんてき, kannenteki] (adj-na) (1) conceptual; ideational; notional; (2) theoretical; academic [Add to Longdo]
[かんねんねんぶつ, kannennenbutsu] (n) {Buddh} (See 口称仏) contemplation (on Amida Buddha, the Pure Land, etc.) [Add to Longdo]
連合[かんねんれんごう, kannenrengou] (n) association (e.g. of two concepts) [Add to Longdo]
[かんねんろん, kannenron] (n) idealism [Add to Longdo]
基本概[きほんがいねん, kihongainen] (n) basic overview; basic concept [Add to Longdo]
基本理[きほんりねん, kihonrinen] (n) basic principle; fundamental principle [Add to Longdo]
既成概[きせいがいねん, kiseigainen] (n) stereotype; preconceived idea; preconceived notion [Add to Longdo]
既成観[きせいかんねん, kiseikannen] (n) ready-made ideas [Add to Longdo]
[きねん, kinen] (n,vs) prayer; (P) [Add to Longdo]
(P);紀[きねん, kinen] (n,vs) commemoration; memory; (P) [Add to Longdo]
スタンプ[きねんスタンプ, kinen sutanpu] (n) commemorative stamp; cachet [Add to Longdo]
[きねんかん, kinenkan] (n) memorial hall [Add to Longdo]
講演[きねんこうえん, kinenkouen] (n) memorial lecture; commemorative speech [Add to Longdo]
[きねんさい, kinensai] (n) anniversary; commemoration [Add to Longdo]
[きねんし, kinenshi] (n) commemorative publication [Add to Longdo]
式典[きねんしきてん, kinenshikiten] (n) memorial ceremony [Add to Longdo]
写真[きねんしゃしん, kinenshashin] (n) souvenir photograph [Add to Longdo]
[きねんじゅ, kinenju] (n) memorial tree [Add to Longdo]
出版[きねんしゅっぱん, kinenshuppan] (n) commemorative publication [Add to Longdo]
切手[きねんきって, kinenkitte] (n) special issue stamp [Add to Longdo]
大会[きねんたいかい, kinentaikai] (n) commemoration meeting [Add to Longdo]
[きねんび, kinenbi] (n) holiday; anniversary; memorial day; (P) [Add to Longdo]
[きねんひ, kinenhi] (n) monument; (P) [Add to Longdo]
[きねんひん, kinenhin] (n) souvenir; memento [Add to Longdo]
[きねんぶつ, kinenbutsu] (n) souvenir; memento [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm sorry.ですが。
We will begin by considering the concept of "quota".「割り当て」という概を考察することから始めよう。
"Six pence per second" Bob reminds her.「1秒6ペンスだからね」とボブがを押す。
A toast to your 20th Anniversary!20周年記に乾杯。
"Is the essay ready?" "No, I'm sorry. I haven't finished writing it yet."「論文できましたか」「いや、残ですが、まだ書き終えていません」
Celebrate the twelfth anniversary.12周年記を祝う。
In 1958, the statue was built in the Hiroshima Peace Park.1958年、その記碑は広島平和公園に建てられた。
It is a pity that you can't join us.あなたがいっしょに来られないと残です。
July 4th is a red-letter day in America.7月4日はアメリカでは記すべき日だ。
I am sorry that you should leave here.あなたがここを去るとは残だ。
Watch out for him. That guy can really hold a grudge.あいつは執深いから気をつけた方がいいよ。
It is a pity that you can not come.あなたがおいでにならないのは残です。
What a pity it is that you can't come!あなたがおいでになれないとは、まことに残です。
We deplore your cruelty to animals.あなたの動物虐待を残におもう。
I'm sorry that you should think that way.あなたがそんな風に考えるのは残です。
We regret that you have to leave.あなたが行かねばならないなんて残です。
It is a pity you cannot come.あなたが来られないのは実に残だ。
I would have you apply yourself to your studies.あなたには研究に専していただきたいのです。
Devote your whole attention to your duties.あなたのやるべき仕事に専しなさい。
It is a pity that you cannot come to the party.あなたがパーティーに来られないのは残だ。
I think it a pity that you do not study harder.あなたがもっと熱心に勉強しないのは残だと思う。
You will be sorry for it some day.あなたはいつかそれを残に思うだろう。
No, I'm afraid not.いいえ、残ですが違います。
I'm sorry I can't help you.あなたを助けられなくて残です。
America has an elaborate system of constitutional checks and balances.アメリカには憲法上の抑制と均衡という入な制度がある。
This will be a good souvenir of my trip around the United States.アメリカ旅行のよい記になります。
It is a pity that the teacher is leaving our school.あの先生が私たちの学校を辞められるとは残だ。
They were erected to commemorate a certain event or to tell an ancestral legend.ある出来事を記したり先祖の伝説を伝えるために建てられたものであった。
For all his failures, he did not feel so at all.いろいろ失敗したけれど、彼は少しも残に思わなかった。
There is no thinking without what is called 'association of ideas.'いわゆる『観連想』というものがなければ、考える事ができない。
Quite a few people have been invited to celebrate the couple's anniversary.かなりの数の人々が、その夫婦の結婚記日のお祝いに招待されている。
Before we examine Emmet's theory, we must clarify the concept of 'internal symmetry.'エメット理論を検討する前に、「内部シンメトリー」という概を明確にしておかなければならない。
I regret to say I cannot come.お伺いできないのが残です。
I must point out that we need to clarify the meaning of this over-used concept.このあまりにも使われすぎている概を明確にする必要があるころを指摘したい。
Some of (Rev. Martin Luther) King's supporters began to question his belief in peaceful protests.キング牧師の支持者の中には、平和的に抗議するという彼の信に疑いのを持つ物も現れ始めた。
Kate took careful notes on the history lecture.ケイトは歴史の講義を丹にノートにとった。
As such is the case, I am sorry I can't accept your kind invitation.こういう事情ですから、残ながら、せっかくのご招待をお受けいたしかねるのです。
They erected a statue in memory of Gandhi.ガンジーの記像が建てられた。
This chapter will focus on the concepts of geometry.この章では幾何学の概に焦点をあてます。
This aroused her suspicion.このことが彼女に疑を持たせた。
I went to the dentist recently and he did a cast of my teeth and took an X-ray, 'just in case.' It sounds like a good business to be in.この間、歯医者行ったら、のためとか言われて、歯形とレントゲンをとられた。いい商売してるよ。
This monument was erected in February, 1985.この記碑は1985年の2月に建てられた。
This monument is in memory of a great statesman.この記碑はある偉大な政治家を記したものだ。
This monument is dedicated to the soldiers who gave their lives to their country.この記碑は祖国に命を捧げた兵士を祭っている。
We have no other alternative but to swap horses midstream and inject a fresh atmosphere and new ideas into our organization.この緊急な事態において、人事や制度を改革し、清新な雰囲気と新しい観を、われわれの組織の中に注入する以外に方策はない。
The best laid schemes of mice and men.この上なく入に準備した計画でもしばしば失敗する。
From this point we go on to an even more detailed examination of the concept of repression.この段階を踏まえ、抑圧という概をさらに詳細に検証していくことになるだろう。
This book should be read with diligence.この本は丹に読まなければならない。
This road will lead you to the monument.この道を行けば記碑の所へ行ける。
It is highly regrettable that your request was considered to be unacceptable.ご提案を受け入れることができず、たいへん残です。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And if I could do boxing 24/7, I would do this 24/7.[JA] ボクシングに 専できればいいが CounterPunch (2017)
I'm so sorry about Alison, Bruce.[JA] アリソンのことは 本当に残だわ Stalker's Prey (2017)
We've missed you.[CN] 我们很想 The Scarlet Empress (1934)
- I'd miss him. - You would not.[CN] 一我会挂他 一你不会的 Design for Living (1933)
I'm so sorry about Rebecca.[JA] 私はレベッカについてとても残です。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
Read what's incribed in your ring.[CN] 把你戒指里面的字出来 Episode #1.2 (2004)
I'd hate to see you relaxed.[JA] リラックスできないのは残 Life (2017)
"In full."[CN] 我完了 John Carter (2012)
The centennial customer award? Oh, wait, no-one told you?[JA] 100周年記賞は 初耳ですか? Salesmen Are Like Vampires (2017)
I was sorry when he died.[JA] 彼が亡くなったときは 残で堪らなかった Stormborn (2017)
- We miss you both still.[CN] 我们仍然很想你们俩 Cavalcade (1933)
But no, every day here in this room, he sat thinking of her as he studied.[CN] 但没想到他就在这间屋子 一直没有间断对自己的思 Taki no shiraito (1933)
And I try to keep that in mind and never get caught short.[JA] 私たちはすべて自分自身に保ちます。 私はそれを頭に置いています 決して捕らえられません。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
It's a matter of principle. You probably wouldn't understand.[CN] 这是原则问题 你大概对这没有概 It Happened One Night (1934)
Mrs. Butler, I believe.[CN] 还是因为挂我? Gone with the Wind (1939)
Sorry about Nick.[JA] ニックのこと残だわ Stalker's Prey (2017)
I'd like to bring you up to speed on the attack and a few unfortunate facts you should be aware of.[JA] テロに対して迅速に対応できます それからお知らせしなければならない 残なことがあります Casus Belli (2017)
It's a certain mentality that it takes to be a great fighter.[JA] 偉大なボクサーに 必要なのは信 CounterPunch (2017)
Too bad we can't give them this headline.[JA] 新聞の見出しにできなくて 残 Stalker's Prey (2017)
I'm afraid I'm not a prince.[JA] 残だが私は王子ではない Stormborn (2017)
Americans got no sense of proportion.[CN] 美国人对比例没概 The Lady Vanishes (1938)
Yeah, unfortunately.[JA] うん、残ながら。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
#That I miss you through the day #[CN] 我无时不刻地思 One Hour with You (1932)
But what separates us is there are people who can activate it... and become champion.[JA] だが その信を 行動に移せた者だけが チャンピオンになれる CounterPunch (2017)
Kinya thought of her as he studied hard.[CN] 欣弥惦自己 又以此激励自己寒窗苦读 Taki no shiraito (1933)
- Now, wait a minute, boys. Perhaps Mr Deeds would recite one for us.[CN] 等等,也许迪斯先生 愿意一首给我们听听 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
I gotta just make sure he realizes that it's a business, that it's how you're gonna feed your family.[JA] 経済観を身につけてほしい パット・ルッソ巡査部長 パット・ルッソ巡査部長 CounterPunch (2017)
Repeat after me... The![CN] 跟着我 The The Blue Angel (1930)
I despise that concept.[JA] あの概が 僕 嫌いなんです Reason (2017)
In those memorable days, the city lived together with the rebellious battleship.[CN] 在那些值得纪的日子里 城市与起义的战舰同舟共济 Battleship Potemkin (1925)
Control, I'm sorry about him.[JA] 彼は残だった Life (2017)
Give us one that rings the great American heart. Yes. Go ahead.[CN] 一首感动人心的诗来听听吧 对 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
That is overdone. All right? Take it away.[JA] どうせ残な父親になってた The Widow Maker (2017)
- London's a horrid place. - Oh, my darling.[CN] 我很挂 Gone with the Wind (1939)
It's a pity that my works sit side-by-side with that thing.[JA] ああいったものと並べられるのは 少し残です Ready (2017)
The greatest obstacle in the world is love.[JA] この世で最も超え難きは... 情 Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
How about a Mother's Day poem? Exactly.[CN] 首母亲节的诗来听听吧 对 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
As a gesture toward the best friend that opera ever had, the late Mr Semple, it's fitting his nephew, Longfellow Deeds, be made our next chairman.[CN] 为了纪我们的好朋友 已故的山普拉先生 我认为由他的外甥 朗法洛迪斯先生继任很合适 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
I'd like the little box in the window. I'd like "Jean and Nelly" engraved on it.[CN] 我想刻上"让和乃丽" 并刻上今天的日期,作为纪 Port of Shadows (1938)
If you only knew what I think of him![CN] 要是你知道多么想你,那该多好! Seduction (1929)
The pale face of the carriage driver she could not forget.[CN] 那白皙的面孔 分明是自己不忘的阿欣 Taki no shiraito (1933)
Unfortunately, she's just too powerful for me."[JA] "残だけど 相手が悪かった"って Emotions (2017)
Sir, with respect, um...[JA] 先生、尊敬のをもって、 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
I talked him out of that idea. He thinks we're staying a week.[CN] 我劝他打消头 他以为我们会呆一星期 It Happened One Night (1934)
I'm sorry you feel that way.[JA] そうですか それは残です The Flag House (2017)
Unfortunately, that's not an option.[JA] 残ながら選択肢はありません The Man in the Basement (2017)
Tenderly beating[CN] 你的关心 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
It's like a CB nickname. And your handle is...?[JA] 残だったな 俺は恥じてない The Widow Maker (2017)
I needed that money![CN] 白丝心生私 Taki no shiraito (1933)
Unlucky, mate, could've been you![JA] お前じゃなくて残だな Salesmen Are Like Vampires (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム概設計[システムがいねんせっけい, shisutemu gainensekkei] conceptual system design [Add to Longdo]
[がいねん, gainen] concept [Add to Longdo]
スキーマ[がいねんスキーマ, gainen suki-ma] conceptual scheme [Add to Longdo]
記号[がいねんきごう, gainenkigou] concept symbol [Add to Longdo]
文書[がいねんぶんしょ, gainenbunsho] conceptual-document [Add to Longdo]
論文集[きねんろんぶんしゅう, kinenronbunshuu] festschrift [Add to Longdo]
検索時概組合せ索引作業[けんさくじがいねんくみあわせさくいんさぎょう, kensakujigainenkumiawasesakuinsagyou] post-coordinated indexing [Add to Longdo]
孤立概[こりつがいねん, koritsugainen] isolate [Add to Longdo]
索引時概組合せ索引作業[さくいんじがいねんくみあわせさくいんさぎょう, sakuinjigainenkumiawasesakuinsagyou] pre-coordinated indexing [Add to Longdo]
上位概[じょういがいねん, jouigainen] high level concept, broader term [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たんねん, tannen] grosse_Sorgfalt, Eifer [Add to Longdo]
[しんねん, shinnen] Glaube, Ueberzeugung [Add to Longdo]
[しゅうねん, shuunen] Rachsucht, Groll [Add to Longdo]
[ねん, nen] GEDANKE, IDEE, WUNSCH, AUFMERKSAMKEIT, VORSICHT [Add to Longdo]
[ねんぶつ, nenbutsu] buddhistisches_Gebet [Add to Longdo]
入り[ねんいり, nen'iri] sorgfaeltig, vorsichtig, gruendlich [Add to Longdo]
[ねんがん, nengan] innigster_Wunsch, Herzenswunsch [Add to Longdo]
[けねん, kenen] Sorge, Angst, Unruhe [Add to Longdo]
[だんねん, dannen] Verzicht, Entsagung [Add to Longdo]
望郷の[ぼうきょうのねん, boukyounonen] Heimweh [Add to Longdo]
[がいねん, gainen] Begriff [Add to Longdo]
[ざんねん, zannen] das_Bedauern, Enttaeuschung [Add to Longdo]
[りねん, rinen] Idee, Doktrin [Add to Longdo]
[きねん, kinen] Andacht [Add to Longdo]
[かんねん, kannen] Idee, Sinn, Resignation [Add to Longdo]
切手[きねんきって, kinenkitte] Sondermarke, Sonderbriefmarke [Add to Longdo]
[きねんび, kinenbi] Gedenktag [Add to Longdo]
[きねんひ, kinenhi] Denkmal, Gedenkstein [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top