ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

整个

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -整个-, *整个*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
整个[zhěng gè, ㄓㄥˇ ㄍㄜˋ, / ] whole; entire; total, #647 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm gonna throw a big party here tomorrow, and this whole place is gonna get crazy.[CN] 明天我会给你整个大派对 整个地方都会为之疯狂 你们两个? Hard Times (2010)
Letting your emotions get the best of you can threaten the entire operation.[CN] 放任情绪对你的影响 会危及整个行动 Blind Spot (2010)
I don't have a fairy godmother I can phone up, or the whole Chicago political machine.[CN] 没有什么仙女帮我实现愿望 也没有整个芝加哥的政界来做靠山 Hybristophilia (2010)
I'm not gonna snitch on Cruz. They'll investigate the whole gang.[CN] 我不想揭发Cruz 他们会调查整个黑帮 Hard Times (2010)
When I squeezed an entire romantic evening into just two minutes to accommodate Stella's busy schedule?[CN] 为了适宜Stella的行程 我把整个浪漫的夜晚压缩成两分钟? The Wedding Bride (2010)
In Cultural Revolution, they could only keep one floor of their building[CN] 整个楼据说过去都是他们的 但是文革时候只有一层是他们的 I Wish I Knew (2010)
The blast blew apart the wall with the dumbwaiter, so there was no evidence that it was even there.[CN] 爆炸粉碎了整个升降机 所以找不到任何炸弹曾在升降机 上的证据 Boom (2010)
All Vienna was agog[CN] 整个维也纳都轰动了 I Wish I Knew (2010)
Then the teacher immediately sent all the students home[CN] 那校长马上 就把整个学校的学生 都送回家了 I Wish I Knew (2010)
This movie is the whole story of our breakup.[CN] 电影讲的就是我们整个分手的故事 The Wedding Bride (2010)
So the traffic around Tilanqiao Prison was clogged up all day[CN] 所以提篮桥这一天 整个地方 交通都堵塞了 I Wish I Knew (2010)
Middle Ages isn't only found in literature.[CN] 在整个中世纪期间 出现了许多壮丽的油画 Closer Encounters (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top