ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

伯爵

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -伯爵-, *伯爵*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伯爵[bó jué, ㄅㄛˊ ㄐㄩㄝˊ, ] earl; count, #18,798 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
伯爵[はくしゃく, hakushaku] (n) (See 五等爵) count; earl; (P) [Add to Longdo]
伯爵夫人[はくしゃくふじん, hakushakufujin] (n) countess [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have 10,000 men under your command for the purpose of maintaining public order.[JA] 伯爵配下の 1万の軍隊の任務は 王国の治安だ King Arthur: Legend of the Sword (2017)
'Countess Fujiwara Hideko'[JA] "伯爵夫人 藤原秀子" The Handmaiden (2016)
Arise, Robin, Baron of Locksley, Earl of Sherwood and Nottingham...[CN] 起来 罗宾 洛克斯利男爵 舍伍德和诺丁汉伯爵... The Adventures of Robin Hood (1938)
The Count says if it could be as soon as possible.[CN] 伯爵说是否 能够尽快 Ninotchka (1939)
- Mercia...[JA] 伯爵 すべての道を検問するんだ King Arthur: Legend of the Sword (2017)
I'll just take a word with the baroness.[CN] 我想跟女伯爵说几句话 The Lady Vanishes (1938)
You're in love with His Excellency, Count Alexei, aren't you?[CN] 你爱上了阁下 阿力克斯伯爵 不是吗? The Scarlet Empress (1934)
Fifth Earl of Greystoke.[JA] グレイストーク伯爵 The Legend of Tarzan (2016)
This is Count Alexei, field marshal of the Russian Army... grand master of the hunt... lord of the chamber and ambassador extraordinary... from Her Divine Majesty, Elizabeth of Russia.[CN] 这是伯爵阿力克斯 俄军陆军元帅 亨特家族的主人 议长和特命大使... The Scarlet Empress (1934)
The Count sent exactly what I ordered.[JA] 伯爵は私が依頼した通りの者を 送り込んできた The Handmaiden (2016)
The Count paid the innkeeper to spy on us, afraid we might run off.[JA] 伯爵は 監視するために宿の主人に支払った 私たちは逃げるかもしれないと恐れて The Handmaiden (2016)
Keep doing it like the Count would.[JA] 伯爵がそうするように それを続けなさい The Handmaiden (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
伯爵[はくしゃく, hakushaku] -Graf [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top