ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*予*

   
228 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -予-
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
選会[よせんかい] (n ) A preliminary competition

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[预, yù, ㄩˋ] to prepare, to arrange; in advance
Radical: Decomposition: 予 (yǔ ㄩˇ)  页 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] page,  Rank: 647
[序, xù, ㄒㄩˋ] order, sequence, series; preface
Radical: 广Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  予 (yǔ ㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] wide,  Rank: 836
[野, yě, ㄧㄝˇ] field, open country; wilderness
Radical: Decomposition: 里 (lǐ ㄌㄧˇ)  予 (yǔ ㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] village,  Rank: 845
[予, yǔ, ㄩˇ] to give; to award
Radical: Decomposition: 丁 (dīng ㄉㄧㄥ) 
Etymology: [] ,  Rank: 925
[舒, shū, ㄕㄨ] relaxed, comfortable; to unfold, to stretch out
Radical: Decomposition: 舍 (shě ㄕㄜˇ)  予 (yǔ ㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] home,  Rank: 1,459
[豫, yù, ㄩˋ] relaxed; hesitant
Radical: Decomposition: 予 (yǔ ㄩˇ)  象 (xiàng ㄒㄧㄤˋ) 
Etymology: [pictophonetic] elephant,  Rank: 1,956
[抒, shū, ㄕㄨ] to express; to pour out
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  予 (yǔ ㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] give,  Rank: 3,071
[纾, shū, ㄕㄨ] to relieve; to relax, to loosen; to extricate
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  予 (yǔ ㄩˇ) 
Etymology: [ideographic] A thread 纟 with some give 予; 予 also provides the pronunciation,  Rank: 4,392
[杼, zhù, ㄓㄨˋ] scrub oak; long, narrow, thin; sewing shuttle
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  予 (yǔ ㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] tree,  Rank: 5,015
[預, yù, ㄩˋ] to prepare, to arrange; in advance
Radical: Decomposition: 予 (yǔ ㄩˇ)  頁 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] page,  Rank: 6,179
[妤, yú, ㄩˊ] beautiful, handsome, fair
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  予 (yǔ ㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] woman,  Rank: 6,893
[紓, shū, ㄕㄨ] to relieve; to relax, to loosen; to extricate
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  予 (yǔ ㄩˇ) 
Etymology: [ideographic] A thread 糹 with some give 予; 予 also provides the pronunciation,  Rank: 8,609

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐ yǔ, ㄐㄧˇ ㄩˇ, / ] accord; give; show (respect), #1,499 [Add to Longdo]
[yǔ yǐ, ㄩˇ ㄧˇ, ] to give; to pay out, #2,762 [Add to Longdo]
[fù yǔ, ㄈㄨˋ ㄩˇ, / ] to assign; to entrust (a task); to give; to bestow, #5,721 [Add to Longdo]
[shòu yǔ, ㄕㄡˋ ㄩˇ, ] to award; to confer, #5,965 [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] I, #6,068 [Add to Longdo]
[yǔ, ㄩˇ, ] to give, #6,068 [Add to Longdo]
[bù yú, ㄅㄨˋ ㄩˊ, ] not grant, #8,319 [Add to Longdo]
[jì yú, ㄐㄧˋ ㄩˊ, ] to express; to show; to place (importance); to have high hopes, #15,864 [Add to Longdo]
[cì yǔ, ㄘˋ ㄩˇ, / ] to grant; to bestow, #16,314 [Add to Longdo]
欧阳[Ōu yáng Yú qiàn, ㄡ ㄧㄤˊ ㄩˊ ㄑㄧㄢˋ, / ] Ouyang Yuqian (1889-1962), actor and New Culture activist in Chinese theatre, opera and film, #99,940 [Add to Longdo]
很大期望[jì yú hěn dà qī wàng, ㄐㄧˋ ㄩˊ ㄏㄣˇ ㄉㄚˋ ㄑㄧ ㄨㄤˋ, ] to place great hope or expectation on (sth) [Add to Longdo]
[zèng yǔ, ㄗㄥˋ ㄩˇ, / ] to give a present; to accord (a favor); to grant [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[よじつ, yojitsu] มาจาก2คำคือ 測+実績=実 หมายความว่า เป็นการเปรียบเทียบผลการทำงานว่า Plan กับ Actual มีข้อแตกต่างกันหรือไม่
[よそう, yosou] (vt) พยากรณ์,คาดการณ์
[よやく, yoyaku] (vi vt) จอง (เช่น จองโต๊ะในร้านอาหาร)
[よせん, yosen] (n) รอบคัดเลือก
[よぼう, yobou] (vt) ป้องกัน
執行猶[しっこうゆうよ, shikkouyuuyo] (n) การภาคทัณฑ์
天気[てんきよほう, tenkiyohou] (n) พยากรณ์อากาศ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[よこく, yokoku] (n vi) (การ)ประกาศ หรือแจ้งเตือนล่วงหน้า , See also: R. 通知、警告
防保守[よぼうほしゅ, yobouhoshu] การซ่อมบำรุงเพื่อป้องกันปัญหา
[よき, yoki] การคาดการณ์ , See also: S. よそく, R.
[よそく, yosoku] (n) การคาดคะเน,การคาดการณ์ , See also: S. 期, R. よき
[よび, yobi] (n) สำรอง
備知識[よびちしき, yobichishiki] (n ) ความรู้พื้นฐาน
備知識[よびちしき, yobichishiki] (n ) ความรู้พื้นฐาน
地震[じしんよち, jishinyochi] (n ) การพยากรณ์การเกิดแผ่นดินไหว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[あらかじめ, arakajime] Thai: ทำไว้ล่วงหน้า English: in advance
[よてい, yotei] Thai: แผน English: plans (vs)
[よてい, yotei] Thai: กำหนดนัดหมาย English: schedule
[よてい, yotei] Thai: การเตรียมการล่วงหน้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらかじめ計画;め計画[あらかじめけいかく, arakajimekeikaku] (exp) advance plans; forward plans [Add to Longdo]
インフルエンザの防接種[インフルエンザのよぼうせっしゅ, infuruenza noyobousesshu] (n) influenza vaccination; flu shot [Add to Longdo]
トランク[トランクよび, toranku yobi] (n) {comp} trunk conditioning [Add to Longdo]
フェルマ[フェルマよそう, feruma yosou] (n) Fermat's last theorem [Add to Longdo]
ワールドカップ[ワールドカップよせん, wa-rudokappu yosen] (n) World Cup qualifier; World Cup qualifying [Add to Longdo]
[いよかん;イヨカン, iyokan ; iyokan] (n) (uk) iyokan (Citrus iyo); type of citrus fruit [Add to Longdo]
水木[いよみずき;イヨミズキ, iyomizuki ; iyomizuki] (n) (uk) (See 土佐水木) iyomizugi winter hazel (Corylopsis spicata) [Add to Longdo]
[いよべん, iyoben] (n) Iyo dialect (spoken in Ehime prefecture) [Add to Longdo]
為替[かわせよやく, kawaseyoyaku] (n) exchange contract [Add to Longdo]
一般会計[いっぱんかいけいよさん, ippankaikeiyosan] (n) general account budget [Add to Longdo]
火災[かさいよぼう, kasaiyobou] (n) fire prevention [Add to Longdo]
火災防週間[かさいよぼうしゅうかん, kasaiyoboushuukan] (n) Fire Prevention Week [Add to Longdo]
介護[かいごよぼう, kaigoyobou] (n) (See 防的ケア) preventive care, esp. for senior citizens [Add to Longdo]
海上衝突防法[かいじょうしょうとつよぼうほう, kaijoushoutotsuyobouhou] (n) Act on Preventing Collisions at Sea (1892) [Add to Longdo]
感染[かんせんよぼう, kansenyobou] (n) infection prevention; disease control [Add to Longdo]
気象[きしょうよほう, kishouyohou] (n) weather forecasting; weather forecast; meteorological forecasting; meteorological forecast [Add to Longdo]
気象報士[きしょうよほうし, kishouyohoushi] (n) weather forecaster; (P) [Add to Longdo]
規格参照約名[きかくさんしょうよやくめい, kikakusanshouyoyakumei] (n) {comp} reference reserved name [Add to Longdo]
起訴猶[きそゆうよ, kisoyuuyo] (n) suspension of indictment; leaving charge on the file; (P) [Add to Longdo]
休暇[きゅうかよてい, kyuukayotei] (n) holiday plans [Add to Longdo]
競馬[けいばよそう, keibayosou] (n) racing tip; racing prediction [Add to Longdo]
業績[ぎょうせきよそう, gyousekiyosou] (n) earnings forecast (outlook, projection) [Add to Longdo]
均衡[きんこうよさん, kinkouyosan] (n) balanced budget [Add to Longdo]
均衡算乗数[きんこうよさんじょうすう, kinkouyosanjousuu] (n) balanced budget multiplier [Add to Longdo]
緊急時環境線量情報測システム[きんきゅうじかんきょうせんりょうじょうほうよそくシステム, kinkyuujikankyousenryoujouhouyosoku shisutemu] (n) System for Prediction of Environmental Emergency Dose Information; SPEEDI [Add to Longdo]
軍人備裁判所[ぐんじんよびさいばんしょ, gunjinyobisaibansho] (n) court of inquiry; court of enquiry [Add to Longdo]
景気[けいきよそく, keikiyosoku] (n,vs) business forecast; business forecasting; business prediction; economic forecasting [Add to Longdo]
経済成長[けいざいせいちょうよそく, keizaiseichouyosoku] (n) economic growth forecast [Add to Longdo]
経済[けいざいよそく, keizaiyosoku] (n) economic forecast [Add to Longdo]
兼ね兼ね;;[かねがね, kanegane] (adv) often; lately; already [Add to Longdo]
行事[ぎょうじよてい, gyoujiyotei] (n) schedule of events; calendar of events [Add to Longdo]
国家[こっかよさん, kokkayosan] (n) national budget [Add to Longdo]
国立防衛生研究所[こくりつよぼうえいせいけんきゅうしょ, kokuritsuyoboueiseikenkyuusho] (n) National Institute of Health [Add to Longdo]
最終[さいしゅうよせん, saishuuyosen] (n) final qualifier; final qualifying round [Add to Longdo]
参院算委[さんいんよさんい, san'inyosan'i] (n) (abbr) (See 参院算委員会) Budget Committee of the upper house of the Diet (one half of the yosaniinkai) [Add to Longdo]
参院算委員会[さんいんよさんいいんかい, san'inyosan'iinkai] (n) (See 算委員会) Budget Committee of the upper house of the Diet (one half of the yosaniinkai) [Add to Longdo]
産業備軍[さんぎょうよびぐん, sangyouyobigun] (n) (1) industrial reserve force; (2) the ranks of the unemployed [Add to Longdo]
暫定[ざんていよさん, zanteiyosan] (n) provisional budget [Add to Longdo]
思いやり[おもいやりよさん, omoiyariyosan] (n) omoiyari yosan; appreciation payment; financial support towards welfare benefits and allowances of U.S. forces stationed in Japan [Add to Longdo]
支払猶;支払い猶[しはらいゆうよ, shiharaiyuuyo] (n,adj-no) payment moratorium; extension on payment; respite for payment [Add to Longdo]
事前[じぜんよやく, jizenyoyaku] (n) advance reservation [Add to Longdo]
事前約不要[じぜんよやくふよう, jizenyoyakufuyou] (n,adj-no) advance reservations not required [Add to Longdo]
事前約要[じぜんよやくよう, jizenyoyakuyou] (n) advance reservation required [Add to Longdo]
次回[じかいよこく, jikaiyokoku] (n) preview of next installment (TV shows, podcasts, etc.) [Add to Longdo]
執行猶[しっこうゆうよ, shikkouyuuyo] (n,adj-no) stay of execution; suspended sentence; (P) [Add to Longdo]
収穫[しゅうかくよそう, shuukakuyosou] (n) crop estimate [Add to Longdo]
修正[しゅうせいよさん, shuuseiyosan] (n) revised budget [Add to Longdo]
衆院算委[しゅういんよさんい, shuuinyosan'i] (n) (abbr) (See 衆院算委員会) Budget Committee of the lower house of the Diet (one half of the yosaniinkai) [Add to Longdo]
衆院算委員会[しゅういんよさんいいんかい, shuuinyosan'iinkai] (n) (See 算委員会) Budget Committee of the lower house of the Diet (one half of the yosaniinkai) [Add to Longdo]
週間天気[しゅうかんてんきよほう, shuukantenkiyohou] (n) weather forecast for coming week [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Have you reserved a hotel room?" "Sorry, not yet."「ホテルの約はしてありますか」「すみませんが、まだなんです」
"The weather forecast says it's cool today." "On the contrary I feel hot."「天気報では今日は涼しいそうよ」「反対に、暑い気がする」
Here is the demand forecast for 1998.1998年の需要測です。
I plan to stay there a week.1週間滞在の定です。
We have two spare rooms upstairs, neither of which has been used for years.2階に備の部屋が二部屋ありますが、そのどちらもここ数年使用されていません。
I made a doctor's appointment for two.2時に医者の約をした。
I'd like to reserve a table for two.2人分の席を約したいのですが。
I have a reservation for two nights.2日間約してあります。
I'd like to confirm my reservation for the 30th.30日の約を確認したいのですが。
Please re-confirm the reservation by March 10.3月10日までに約を再確認して下さい。
I'd like to make an appointment for my three-year-old son.3歳の息子の診察の約をお願いします。
I have an appointment with the dentist at 3 o'clock.3時に歯医者の約がある。
There's to be a strike on April 6th.4月6日にストライキが定されている。
I made an appointment to see the doctor at four o'clock.4時に医者に診てもらう約をした。
Please cancel my reservation on JAL flight two to New York on May 10.5月10日のニューヨーク行きJAL002便の約をキャンセルします。
I want to make a reservation for JAL flight one to Tokyo on May 12.5月12日の東京行きJAL001便を約したいのですが。
I'd like to cancel my appointment for June first.6月1日の約をキャンセルしたいのですが。
I'd like to reserve a single room on June 3.6月3日にシングルの部屋を約したいのですが。
I'd like to reserve a table for four at six.6時に4人約したいのですが。
We expect to arrive at Heathrow Airport at eight.8時にヒースロー空港に到着する定です。
As the attendees of the DTA General Meeting will be offered the block rate, when you reserve Marriott Hotel for me, please notify them that I will attend it.DTA総会の出席者は特別料金で宿泊できるので、マリオットホテルを約する際は、私が会議出席者だと伝えて下さい。
He didn't have MMR shots in Japan.MMRの防接種は日本で受けていません。
I'm sorry but I can't accept your invitation; I have other plans on that day.あいにくその日は定がありますので、御招きに応じられません。
I'm sorry, today is fully booked.あいにくですが本日は約でいっぱいです。
What's the forecast for tomorrow?あしたの天気報はどうですか。
Your subscription expires with the June issue.あなたの定期購読約は六月号で切れます。
What time is your plane due to take off?あなたの飛行機は何時に離陸する定ですか。
We'll take care of reconfirmation of your reservation.あなたの約の確認はこちらで行います。
You always reserve the same room.あなたはいつも同じ部屋を約する。
Are you planning to take part in the meeting?あなたはその会合に出席する定ですか。
What results do you anticipate?あなたはどんな結果を想していますか。
What time are you going to leave for London?あなたは何時にロンドンへ向けて出発する定ですか。
You have to make reservations in advance.あなたは前もって約をしなければなりません。
Are you going to school tomorrow?あなたは明日学校に行く定ですか。
You have to make a reservation.あなたは約をしなければならない。
Will you go to America next month?あなたは来月アメリカに行く定ですか。
The dark horse candidate was losing in the polls before the primary.あのダークホースは備選挙の前は、劣勢でした。
That school is going to do away with uniforms.あの学校は制服を廃止する定だ。
How long is he going to stay in Japan?あの人はどのくらい日本に滞在の定ですか。
You need an appointment for that hospital.あの病院は約がいる。
The talented young chess player is very bold. He deliberately lays himself open to attack, makes himself vulnerable and then checkmates his opponent when least expected.あの腕の立つ若い棋士は、なかなか大胆だ。わざと、どこからも攻撃されやすいように、しかも陥落されやすいようにみせかけて、相手が最も期しない時に王手を決める。
I would like a less expensive double room.あまり高くない2人部屋を約したいのですが。
We ought to have phoned ahead and reserved a table.あらかじめ電話し、テーブルの約をしておくべきだったな。
You shouldn't rely too heavily on the weather report.あんまり天気報をあてにしたらだめ。
How long do you plan to stay?いつまでの滞在定ですか。
How long are you staying in Japan?いつまで日本に滞在のご定ですか。
When will you get through with work?いつ仕事が終わる定ですか。
Nobody can foresee when the war will end.いつ戦争が終わるかだれにも見できない。
When do you plan to leave for Japan?いつ日本へ出発の定ですか。
My cousin is having a baby next month.いとこは来月出産の定です。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fifteen.[CN] 不评论 Zoolander 2 (2016)
- I don't have the time. - No, I understand, but... - So I have to work through it.[JA] 定があったんで 先に走った CounterPunch (2017)
He vaccinates anyone he doesn't want infected first.[JA] 感染させないように 最初に防接種か Resident Evil: Vendetta (2017)
Also, sir, your call with party headquarters is in five minutes, but they said they're fine to reschedule.[JA] また、 パーティーでのあなたの電話 本部は5分で、 しかし、彼らは彼らが 定を変更してください。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
You already said I could go out with Bre.[JA] ブリーとの定は? Stalker's Prey (2017)
"T.S. From B.M."[CN] B·M赠T·S Shadow of a Doubt (1943)
You've been given a great gift, George, a chance to see what the world would be like without you.[CN] 乔治,上天赐你这么好的一个机会 让你看看没有你的世界会是什么样子 It's a Wonderful Life (1946)
But after hearing the case for the Crown... we have decided to call no witnesses... except the prisoner.[CN] "我们应给同情,而不是嫌弃" 经过多次审讯 以及各种证据表明 The Paradine Case (1947)
You don't want to show up unannounced.[JA] あなたは告なしに表示したくありません。 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2017)
There was an emergency council budget meeting last night.[JA] 昨夜 算会議があった Smell the Weakness (2017)
Constitutional rights![CN] 宪法赋的权利! The Dark Mirror (1946)
We're scheduled to be in court tomorrow afternoon.[JA] 明日の午後に裁判所に行く定だ Imminent Risk (2017)
Sleep- a great mercy vouchsafed to us poor humans.[CN] 睡觉 上天赐人类的洪恩 The Mask of Dimitrios (1944)
"that they may abound in every work that is good and acceptable unto Thee,[CN] 以此可以在任何时候 给你丰厚的回报 The Scarlet Empress (1934)
We'll give a prize. Say, a golden arrow.[CN] 我们会给奖励 就说 是一只纯金打造的箭 The Adventures of Robin Hood (1938)
I did exactly what I'm supposed to do.[JA] 定通りにやった Casus Belli (2017)
The third gives you the option of choosing who your target will be.[JA] 3 ・ ターゲット以外への Resident Evil: Vendetta (2017)
# It can even give me the right to live with you #[CN] 它甚至赋我 与你一起生活的权利 One Hour with You (1932)
The king can move where he wants, and you can't predict the king.[JA] キングはどこでも 行ける だからキングの行き先は 測できない Alt.truth (2017)
Given proper psychiatric treatment, she may snap out of it entirely.[CN] 如果给适当的精神治疗, 她有可能完全好起来 Sorry, Wrong Number (1948)
Uh, as well as could be expected.[JA] 想の範囲内です The Queen's Justice (2017)
But it's only just come to light that there is a major design flaw in the plastic frames of those windows that no-one could have foreseen.[JA] あの窓枠に 欠陥が見つかったんです 誰も想できませんでした Salesmen Are Like Vampires (2017)
This nation is annexed to the Tomainian Empire, and the people will obey the laws bestowed on us by our great leader,[CN] 这个国家被并入 Tomainian 帝国 人们会服从伟大领袖 在我们身上给的法律 The Great Dictator (1940)
A dreary, miserable failure, and, oh, what high hopes I started out with.[CN] 悲惨地失败了 哦,我当初寄了多高的希望啊 Blithe Spirit (1945)
Even before the government armed us with guns and laws G- men became a dreaded underworld whisper.[CN] 甚至早于政府给我们法律和枪支武装之前 G号特工便已成为了致命的地下力量 'G' Men (1935)
And the defendant may be forthwith remanded to the custody of the United States Marshal.[CN] 该被告立即关押 交由执行法官以监护 Notorious (1946)
"If a man hasn't any talent for making money... college won't knock it into him.[CN] "如果一个人没有任何赚钱的天赋... ...那么读大学也不会赋他这种天赋... Sorry, Wrong Number (1948)
I said I expected it.[JA] 想していただけだ The Return (2017)
We're all going. Do they think we're terrorists, too, huh?[JA] 全員行く定だったの 私たちもテロリストって思ってるの? The Man in the Basement (2017)
You just want to be loved, to take without giving, to keep it all and leave.[CN] 你只想被愛 得到一切 又給一切... - 擁有一切後 遠遠離開 Les Visiteurs du Soir (1942)
Our Father... who art in heaven... make some space... in your Holy Land... for this poor Pedro.[CN] 我们 的天父 赐佩德罗 3 Godfathers (1948)
The Lord gave, and the Lord hath taken away.[CN] 上帝自会收回他给的一切 Red River (1948)
It's the logical conclusion.[JA] 想通りの結果よ The Covenant (2017)
To guide along the paths of legal learning,[CN] 为你们在法律学业上给指导 Bordertown (1935)
This will live long after you're dust.[CN] 因为给会在您死后 为世界做出更多贡献 The Bells of St. Mary's (1945)
That noun has no gender in High Valyrian, so the proper translation for that prophecy would be,[JA] 高ヴァリリア語の主語には性別がありません ですから 言に対する正しい訳は― Stormborn (2017)
Now that you're without a home I remember that you gave me... a place to sleep when you might've turned me out.[CN] 既然你没有了家 我记得你给了我 一个地方睡觉 当你可以赶走我时 Wuthering Heights (1939)
Other than for pretending you're in the Dukes of Hazzard I'm struggling to think of a single use for it.[JA] 売春婦を約できる The Widow Maker (2017)
And bellies with... With...[CN] 赐我们... The Yearling (1946)
After a year of Olympic trials qualifiers, the top American Olympic boxing hopefuls are here in Reno to compete to make the US team.[JA] 選大会を勝ち抜き― 有力選手たちが代表の座を 目指してリノに集結 CounterPunch (2017)
Make sure you run all the preliminary medical on him before you begin.[JA] あなたはすべてを実行することを確認してください 備的な医療 あなたが始める前に彼に 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)
"Like a luxuriant vine, give them seed in number like full ears of grain...[CN] 像一棵丰裕的葡萄树 给他们像谷物一样 饱满的种子 The Scarlet Empress (1934)
If you would like to go and sit in... I would like to.[CN] 当然,慢慢来,督学在也一样 你知道,克莱将被授校长职位 The Punch Bowl (1944)
And you believe this prophecy refers to me?[JA] この言が私の事だと信じてるのか? Stormborn (2017)
Laura... what are you doing tomorrow night?[JA] ローラ 明日の夜の定は? Stalker's Prey (2017)
What did you expect would happen?[JA] そんな測ができたか? Casus Belli (2017)
The road begins here, in Tennessee, at the first Olympic trials qualifier.[JA] テネシー州 チャタヌーガ テネシー州 チャタヌーガ スタートはテネシー州 オリンピック選考会 CounterPunch (2017)
Yeah, that's what I expected...[JA] それは想してたんだけどな... The Return (2017)
And one of them is the Constitution right not to say anything that might incriminate us.[CN] 宪法赋我们的权利之一就是 可以对被控告的罪状不以回答 The Dark Mirror (1946)
If they hear about this in England, they'll give you the Victoria Cross.[CN] 如果英国人听到 他们会授你十字勋章的 To Be or Not to Be (1942)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トランク[トランクよび, toranku yobi] trunk conditioning [Add to Longdo]
規格参照約名[きかくさんしょうよやくめい, kikakusanshouyoyakumei] reference reserved name [Add to Longdo]
帯域[たいいきよやく, taiikiyoyaku] bandwidth reservation, bandwidth contract [Add to Longdo]
廃止[はいしよてい, haishiyotei] obsolescent [Add to Longdo]
廃止定事項[はいしよていじこう, haishiyoteijikou] obsolescent feature [Add to Longdo]
期しない結果[よきしないけっか, yokishinaikekka] unexpected results, unpredictable results [Add to Longdo]
見外試験結果[よけんがいしけんけっか, yokengaishikenkekka] unforeseen test outcome [Add to Longdo]
見試験結果[よけんしけんけっか, yokenshikenkekka] foreseen test outcome [Add to Longdo]
[よてい, yotei] plan (vs), schedule [Add to Longdo]
定価格[よていかかく, yoteikakaku] estimated, planned price [Add to Longdo]
防保守[よぼうほしゅ, yobouhoshu] preventive maintenance [Add to Longdo]
防保全[よぼうほぜん, yobouhozen] preventive maintenance [Add to Longdo]
[よやく, yoyaku] reservation (vs) (a-no), appointment, preliminary agreement [Add to Longdo]
約ファイル名[よやくファイルめい, yoyaku fairu mei] reserved filename [Add to Longdo]
約語[よやくご, yoyakugo] key word, reserved word [Add to Longdo]
約購読[よやくこうどく, yoyakukoudoku] subscription [Add to Longdo]
約名[よやくめい, yoyakumei] reserved name [Add to Longdo]
約名使用引数[よやくめいしようひきすう, yoyakumeishiyouhikisuu] reserved name use parameter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[よ, yo] im_voraus, vorher [Add to Longdo]
備費[よびひ, yobihi] Geldreserve, Reservefonds [Add to Longdo]
[よてい, yotei] Plan, Programm, Erwartung [Add to Longdo]
[よそう, yosou] Erwartung, Vermutung, Voraussicht [Add to Longdo]
[よそく, yosoku] Vorausberechnung, Vorhersage [Add to Longdo]
[よち, yochi] voraussehen, voraussagen [Add to Longdo]
[よさん, yosan] Voranschlag, Etat, Budget [Add to Longdo]
[よやく, yoyaku] Subskription, Abonnement [Add to Longdo]
[よしゅう, yoshuu] Vorbereitung [Add to Longdo]
[よげん, yogen] Prophezeiung, Weissagung [Add to Longdo]
[よせん, yosen] Vorwahl, Ausscheidungskampf, Vorrunde [Add to Longdo]
[よぼう, yobou] Vorbeugung, Verhuetung, Vorsicht [Add to Longdo]
執行猶[しっこうゆうよ, shikkouyuuyo] Aufschub_der_Strafvollstreckung [Add to Longdo]
天気[てんきよほう, tenkiyohou] Wettervorhersage [Add to Longdo]
[ゆうよ, yuuyo] Aufschub, Stundung, Verzoegerung [Add to Longdo]
なく[ゆうよなく, yuuyonaku] unverzueglich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top