ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amelioration

AH0 M IY2 L Y ER0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amelioration-, *amelioration*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amelioration(อะเมลเลียเร' เชิน) n. การทำให้ดีขึ้น, การปรับปรุงให้ดีขึ้น (improvement)

English-Thai: Nontri Dictionary
amelioration(n) การสงเคราะห์, การเยียวยา, การช่วยเหลือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเจริญ[khwām jaroēn] (n) EN: development ; progress ; prosperity ; advancement ; improvement  FR: développement [ m ] ; progrès [ m ] ; amélioration [ f ] ; avancement [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AMELIORATION AH0 M IY2 L Y ER0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amelioration (n) ˈəmˌiːlɪəʳrˈɛɪʃən (@1 m ii2 l i@ r ei1 sh @ n)
ameliorations (n) ˈəmˌiːlɪəʳrˈɛɪʃənz (@1 m ii2 l i@ r ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufbesserung { f }; Verbesserung { f } | Aufbesserungen { pl }; Verbesserungen { pl }amelioration | ameliorations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amelioration \A*mel`io*ra"tion\, n. [Cf. F. am['e]lioration.]
   The act of ameliorating, or the state of being ameliorated;
   making or becoming better; improvement; melioration.
   "Amelioration of human affairs." --J. S. Mill.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amelioration
   n 1: the act of relieving ills and changing for the better [syn:
      {amelioration}, {melioration}, {betterment}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top