ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pope

P OW1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pope-, *pope*
Possible hiragana form: ぽぺ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pope(n) สันตะปาปา, See also: โป๊ป, สังฆราช, Syn. Pontiff, Supreme Pontiff
popery(n) หลักคำสอนและพิธีกรรมในนิกายโรมันคาทอลิก (คำต้องห้าม), Syn. papism
popeyed(adj) ที่ตาพองโต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pope(โพพ) n. สันตะปาปา, สังฆราช
popeyed(พอพ'อายดฺ) adj.ตาถลน, ตาเบิกโพลง
antipope(แอน' ทิโพพ) n. ผู้ที่อ้างเป็นสันตะปาปา, การเลือกสันตะปาปาที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
apopemptic(แอพพะเพม'ทิค) adj. เกี่ยวกับการจากไป, เกี่ยวกับคำพูดที่ลาจากไป. -n. คำพูดลาจาก (leave-taking departing; valedictory)

English-Thai: Nontri Dictionary
pope(n) สันตะปาปา, สังฆราช

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Popesสันตะปาปา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everything like the pope almost.เกือบเหมือนพระสันตปาปาเลย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
¶ Let's do Pope John Paul.โป๊ปจอห์น พอล Punchline (1988)
Mr. Pope has asked me to announce he'll be performing this afternoon... on an antique instrument of the Italian school... which has revitalized his affections for the violin.คุณ โป๊ปให้ผมมาประกาศว่า เขาจะเริ่มการแสดงบ่ายนี้ ด้วยเครื่องดนตรีเก่าแก่ จากโรงเรียนในอิตาลี่ ซึ่งดลใจให้เขาหวลระลึกถึง การลุ่มหลงในการสีไวโอลินของเขา The Red Violin (1998)
Unfortunately, I have just received notice... that Mr. Pope has been afflicted by an illness... and unfortunately cannot be with us today.โชคไม่ดีนัก ผมเพิ่งได้รับจดหมายว่า... ได้ล้มป่วยลงอย่างกะทันหัน... ทำให้ไม่สามารถมาแสดงในวันนี้ได้ The Red Violin (1998)
Sure. The Frederick Pope Bussotti? Sure, I have, stories.เคย ของ เฟรดเดอริค โป๊ป บุสซอตติ ใช่เลยผมเคยอ่าน The Red Violin (1998)
What do you want me to do with that one... the Pope copy?คุณจะให้ผมทำยังไงกับตัวที่เลียนแบบของโป๊ป The Red Violin (1998)
I'm not quite sure it's gonna be possible to get the Pope on the phone tonight but...ฉันไม่ค่อยแน่ใจนะ ว่ามันจะเป็นไปได้ ที่จะโทรหาโป๊ปคืนนี้ แต่.. Love Actually (2003)
They took Anne Pope right in front of me.พวกนั้นเอาตัวแอน โพปไปต่อหน้าฉันเลย The Forgotten (2004)
Did you forget that Pope sanctified this himself?นายลืมไปแล้วเหรอ ว่าวันนี้พระสังฆราชจะมาประกอบพิธีด้วยตนเอง ? Love So Divine (2004)
Didn't you tell me Pope sanctified it?นายบอกฉันเองไม่ใช่เหรอ ว่างานนี้พระสังฆราชจะเป็นประธาน ? Love So Divine (2004)
So they are dying for what the pope command them to do. Yes.พวกเขาต้องตาย ทั้งที่ได้รับคำสั่งจากโป๊ปให้ทำ. Kingdom of Heaven (2005)
Don't ever go around me to The Pope again.แล้วอย่าเอาเรื่องฉันไปบอก โป๊ป อีกล่ะ Cute Poison (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
popeA little learning is a dangerous thing. [ Quote, Pope ]
popeHe named his dog Popeye.
popeHis dog was named Popeye by him.
popeThe pope appeared in his red robe.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปป(n) pope, Syn. สันตะปาปา, โป๊ป, Example: ได้ข่าวว่า ขณะนี้โปปยังอยู่ในวาติกัน, Count Unit: องค์, Thai Definition: สังฆนายกแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
สันตะปาปา(n) pope, See also: pontiff, Example: องค์สันตะปาปาจะเสด็จเยือนประเทศไทยกลางเดือนสิงหาคมนี้, Count Unit: องค์, Thai Definition: ผู้เป็นประมุขคริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว[ngū khīo hāng mai thøng khīo] (n, exp) EN: Pope Pit Viper
พระสันตะปาปา[Phra Santa Pāpā] (n, exp) EN: Pope ; Pontiff  FR: Sa sainteté le Pape
สันตะปาปา[santa pāpā] (n) EN: Pope ; pontiff  FR: pape [ m ] ; pontife [ m ] ; souverain pontife [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
POPE P OW1 P
POPES P OW1 P Z
POPEK P OW1 P IH0 K
POPEIL P OW2 P IY1 L
POPE'S P OW1 P S
POPEYE P AA1 P AY2
POPEJOY P OW1 P JH OY2
POPELKA P AH0 P EH1 L K AH0
POPEYES P AO1 P AY2 Z
POPEYE'S P AA1 P AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Pope (n) pˈoup (p ou1 p)
Popes (n) pˈoups (p ou1 p s)
popery (n) pˈoupəriː (p ou1 p @ r ii)
popeyed (j) pˈɒpaɪd (p o1 p ai d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教皇[jiào huáng, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄨㄤˊ, ] pope, #27,737 [Add to Longdo]
维奇[Wéi qí, ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ, / ] Pope Vigilius (in office 537-555); phonetic -vich or -wich in Russian names, #57,155 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Popel { m }booger [Add to Longdo]
Popelin { m }; Popeline { f }poplin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポープ[po-pu] (n) Pope [Add to Longdo]
ローマ教皇[ローマきょうこう, ro-ma kyoukou] (n) (See 教皇) Pope [Add to Longdo]
ローマ法王[ローマほうおう, ro-ma houou] (n) (See 教皇) Pope [Add to Longdo]
教王[きょうおう, kyouou] (n) Pope [Add to Longdo]
教皇[きょうこう, kyoukou] (n) Pope [Add to Longdo]
女教皇[おんなきょうこう;じょきょうこう, onnakyoukou ; jokyoukou] (n) High Priestess (Tarot card); Popess [Add to Longdo]
対立教皇[たいりつきょうこう, tairitsukyoukou] (n) antipope [Add to Longdo]
法王[ほうおう, houou] (n) Pope; (P) [Add to Longdo]
法皇[ほうおう, houou] (n) (1) ex-emperor who becomes a monk; (2) (Catholic) Pope; religious leader [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pope \Pope\ (p[=o]p), n. [AS. p[=a]pa, L. papa father, bishop.
   Cf. {Papa}, {Papal}.]
   1. Any ecclesiastic, esp. a bishop. [Obs.] --Foxe.
    [1913 Webster]
 
   2. The bishop of Rome, the head of the Roman Catholic Church.
    See {Note} under {Cardinal}.
    [1913 Webster]
 
   3. A parish priest, or a chaplain, of the Greek Church.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) A fish; the ruff.
    [1913 Webster]
 
   {Pope Joan}, a game at cards played on a round board with
    compartments.
 
   {Pope's eye}, the gland surrounded with fat in the middle of
    the thigh of an ox or sheep. --R. D. Blackmore.
 
   {Pope's nose}, the rump, or uropygium, of a bird. See
    {Uropygium}.
 
   {to be more Catholic than the Pope} to adhere more
    stringently to Roman Catholic practices and doctrine than
    is required by church doctrine; -- usually used in a
    negative sense to mean, to be excessively pious.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Puffin \Puf"fin\ (p[u^]f"f[i^]n), n. [Akin to puff.]
   1. (Zool.) An arctic sea bird {Fratercula arctica}) allied to
    the auks, and having a short, thick, swollen beak, whence
    the name; -- called also {bottle nose}, {cockandy},
    {coulterneb}, {marrot}, {mormon}, {pope}, and {sea
    parrot}.
    [1913 Webster]
 
   Note: The name is also applied to other related species, as
      the horned puffin ({Fratercula corniculata}), the
      tufted puffin ({Lunda cirrhata}), and the razorbill.
      [1913 Webster]
 
   {Manx puffin}, the Manx shearwater. See under {Manx}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) The puffball.
    [1913 Webster]
 
   3. A sort of apple. [Obs.] --Rider's Dict. (1640).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruff \Ruff\, Ruffe \Ruffe\, n. [OE. ruffe.] (Zool.)
   A small freshwater European perch ({Acerina vulgaris}); --
   called also {pope}, {blacktail}, and {stone perch}, or
   {striped perch}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pope
   n 1: the head of the Roman Catholic Church [syn: {pope},
      {Catholic Pope}, {Roman Catholic Pope}, {pontiff}, {Holy
      Father}, {Vicar of Christ}, {Bishop of Rome}]
   2: English poet and satirist (1688-1744) [syn: {Pope},
     {Alexander Pope}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top