ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prelacy

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prelacy-, *prelacy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prelacy[N] ตำแหน่งพระราชาคณะ, See also: บาทหลวง, Syn. diocese, pontificate

English-Thai: Nontri Dictionary
prelacy(n) ที่ทำการของสังฆราชา,ตำแหน่งพระราชาคณะ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prelacy    (n) prˈɛləsiː (p r e1 l @ s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtsbereich {m} | Amtsbereiche {pl}prelacy | prelacies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prelacy \Prel"a*cy\, n.; pl. {Prelacies}. [LL. praelatia. See
   {Prelate}; cf. {Prelaty}.]
   1. The office or dignity of a prelate; church government by
    prelates.
    [1913 Webster]
 
       Prelacies may be termed the greater benefices.
                          --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
   2. The order of prelates, taken collectively; the body of
    ecclesiastical dignitaries. "Divers of the reverend
    prelacy, and other most judicious men." --Hooker.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prelacy
   n 1: prelates collectively [syn: {prelacy}, {prelature}]
   2: the office or station of a prelate [syn: {prelacy},
     {prelature}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top