ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cardinal

K AA1 R D IH0 N AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cardinal-, *cardinal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
cardinality(n) จำนวนสมาชิกในเซ็ตทางคณิตศาสตร์ที่ให้มา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cardinal(n) พระในศาสนาคริสต์ที่มีลำดับชั้นสูงสุด
cardinal sin(n) หนึ่งในบาปที่ร้ายแรง 7 ประการในศาสนาคริสต์ (หยิ่งยโส, ราคะ, อิจฉา, โมหะ, โลภ, ตะกละ, เกียจคร้าน)
cardinal point(n) จุดหลักสี่จุดที่แสดงทิศในเข็มทิศ (เหนือ, ใต้, ตะวันออกและตะวันตก)
cardinal number(n) จำนวนนับ
cardinal virtue(n) คุณสมบัติของคนที่น่าเคารพอย่างมาก (ฉลาดรอบคอบ, ยุติธรรม, การควบคุมอารมณ์, ความอดทน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cardinal(คาร์'ดิเนิล) n. พระราชาคณะของคาทอลิก, นกจำพวกหนึ่งตัวผู้สีแดงจัด, สีแดงเข้ม adj. สำคัญยิ่ง, มีสีแดง, พื้นฐาน., See also: cardinalship n. ดูcardinal, Syn. principal
cardinal numbern. ตัวเลขแสดงจำนวนเช่น1, 2, 3, Syn. cardinal numeral -Conf. ordinal number

English-Thai: Nontri Dictionary
cardinal(adj) สำคัญ
cardinal(n) พระราชาคณะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cardinal numberจำนวนเชิงการนับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cardinal pointsจุดทิศหลัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cardinal symptomอาการหลัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardinal tongueลิ้นลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardinal virtueคุณธรรมหลัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cardinal vowelsชุดสระมาตรฐาน [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cardinalsพระคาร์ดินัล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Isn't it the first cardinal rule... of perm maintenance that you're forbidden to wet your hair... for at least 24 hours after getting a perm... at the risk of deactivating the ammonium thioglycolate?ของการรักษาลอนผมที่ว่าห้ามให้ผมเปียก อย่างน้อย 24 ชั่วโมงหลังจากดัด เพราะจะเสี่ยงต่อการที่แอมโมเนียม ไตกรีโคเลตจะถูกทำลายเหรอคะ Legally Blonde (2001)
That's cardinal sin number one.นั่นนะผิดศีลข้อที่หนึ่ง Cell Test (2005)
Cardinal One is the top Moscow spy in the White House office of....คาร์ดินัล วัน สายลับมอสโคว์ ในทำเนียบขาว กลุ่มที่คบคิดกัน เพื่อลอบสังหาร ปธน. Chuck Versus the Helicopter (2007)
The other nannies had warned me about this very moment, the moment when you'll be tempted to break the cardinal rule of nannydom.พี่เลี้ยงคนอื่น ๆ ได้เตือนฉันถึงช่วงเวลานี้ ช่วงเวลาที่ดึงหัวใจคุณไป กฎสำคัญของการเป็นพี่เลี้ยง The Nanny Diaries (2007)
Cardinal Richelieu C:บี คาร์ดิเนล ริเชล Slumdog Millionaire (2008)
Aramis, B: Cardinal Richelieu, C: D'Artagnan or D:จะเป็นข้อ "เอ อะรามิส" "บี คาร์ดีแนล ริเชล" "ซี ดาร์ทาเนียน" หรือ "ดี พลาเช่ต์" Slumdog Millionaire (2008)
A cardinal rule of writing--กฏสำคัญข้อหนึ่งของการเชียนคือ - - The Serena Also Rises (2008)
Cardinal virtues laid out in elegant calligraphyผู้นำทางศาสนาลงความเห็นว่า เป็นภาพที่สูงด้วยความวิจิตร Portrait of a Beauty (2008)
At the end of the mourning period, the College of Cardinals will lock itself behind the doors of the Sistine Chapel for Conclave.สิ้นทุกข์, พระราชาคณะวิทยาลัย ไปล็อคประตูด้านหลัง Sixtine เสริมสวยสำหรับที่ประชุมสงฆ์, Angels & Demons (2009)
Four cardinals were kidnapped from their quarter's inside the Vatican sometime between 3 and 5 am this morning.สี่ Cardinals ถูก kidnapped ห้องจากวาติกัน บางครั้งระหว่างสามและห้า เช้านี้. Angels & Demons (2009)
Shortly afterward, that document was sent to the office of the Swiss Guard along with the threat the Cardinals will be publicly executed one per hour begining at 8 pm tonight in Rome.ในไม่ช้าหลังจากนั้นเอกสารนี้ ถูกส่งไปยังสวิส Guard สำนักงาน กับการคุกคามที่สี่ จะสาธารณชนรันหนึ่งที่เวลา เริ่มต้นที่ 20, คืนนี้ในกรุงโรม. Angels & Demons (2009)
As long as the cardinals are in conclave, your security concerns are at a minimum.ขณะที่ cardinalii อยู่ในที่ประชุมสงฆ์, Angels & Demons (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเสมา[baisēmā] (n) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements
จำนวนนับ[jamnūan nap] (n, exp) EN: counting number ; natural number ; digit  FR: nombre cardinal [ m ] ; nombres cardinaux [ mpl ] ; cardinaux [ mpl ] ; nombre entier naturel [ m ]
จตุกรณีย์[jatukøranī] (n) EN: the cardinal duties of a king

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CARDINAL K AA1 R D IH0 N AH0 L
CARDINALE K AA0 R D IY0 N AA1 L IY0
CARDINALI K AA0 R D IY0 N AA1 L IY2
CARDINALS K AA1 R D IH0 N AH0 L Z
CARDINAL'S K AA1 R D IH0 N AH0 L Z
CARDINALS' K AA1 R D IH0 N AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cardinal (n) kˈaːdɪnl (k aa1 d i n l)
cardinals (n) kˈaːdɪnlz (k aa1 d i n l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基数[jī shù, ㄐㄧ ㄕㄨˋ, / ] cardinal number, #11,495 [Add to Longdo]
枢机[shū jī, ㄕㄨ ㄐㄧ, / ] cardinal (Catholicism), #73,615 [Add to Longdo]
枢机主教[shū jī zhǔ jiào, ㄕㄨ ㄐㄧ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, / ] Cardinal (of catholic church) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grundzahl { f }; Kardinalzahl { f }cardinal number [Add to Longdo]
Kardinal { m } | Kardinäle { pl }cardinal | cardinals [Add to Longdo]
Kardinalbischof { m }cardinal bishop [Add to Longdo]
Kardinalfehler { m }cardinal error; cardinal fault [Add to Longdo]
Kardinalfrage { f }cardinal question [Add to Longdo]
Kardinalpunkt { m }cardinal point [Add to Longdo]
Kardinaltugend { f }cardinal virtue [Add to Longdo]
Kardinalzahl { f }cardinal (number) [Add to Longdo]
Kardinallori { m } [ ornith. ]Cardinal Lory [Add to Longdo]
Kardinalspecht { m } [ ornith. ]Cardinal Woodpecker [Add to Longdo]
Kardinalhonigfresser { m } [ ornith. ]Cardinal Honeyeater [Add to Longdo]
Kardinalweber { m } [ ornith. ]Cardinal Quelea [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カージナル[ka-jinaru] (n) cardinal (Catholic prelate, number characteristic, etc.) [Add to Longdo]
カージナルス[ka-jinarusu] (n) Cardinals (US baseball team) [Add to Longdo]
カージナルテトラ;カージナル・テトラ[ka-jinarutetora ; ka-jinaru . tetora] (n) cardinal tetra (Paracheirodon axelrodi) [Add to Longdo]
カーディナル[ka-deinaru] (n) cardinal [Add to Longdo]
カスリイシモチ[kasuriishimochi] (n) iridescent cardinalfish (Apogon kallopterus) [Add to Longdo]
ホウライヒメジ[houraihimeji] (n) whitesaddle goatfish (Parupeneus ciliatus); white-lined goatfish; diamondscale goatfish; cardinal goatfish [Add to Longdo]
基数[きすう, kisuu] (n) cardinal number; base; radix [Add to Longdo]
基点[きてん, kiten] (n, adj-no) datum point; cardinal point; reference point; origin [Add to Longdo]
五常[ごじょう, gojou] (n) the five cardinal Confucian virtues (justice, politeness, wisdom, fidelity and benevolence) [Add to Longdo]
紅冠鳥[こうかんちょう, koukanchou] (n) cardinal (bird) (Cardinalis cardinalis) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基数[きすう, kisuu] base, radix, cardinal number [Add to Longdo]
基点[きてん, kiten] origin, , datum point, cardinal point, reference point [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cardinal \Car"di*nal\, a. [L. cardinalis, fr. cardo the hinge of
   a door, that on which a thing turns or depends: cf. F.
   cardinal.]
   Of fundamental importance; pre["e]minent; superior; chief;
   principal.
   [1913 Webster]
 
      The cardinal intersections of the zodiac. --Sir T.
                          Browne.
   [1913 Webster]
 
      Impudence is now a cardinal virtue.   --Drayton.
   [1913 Webster]
 
      But cardinal sins, and hollow hearts, I fear ye.
                          --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {Cardinal numbers}, the numbers one, two, three, etc., in
    distinction from first, second, third, etc., which are
    called {ordinal numbers}.
 
   {Cardinal points}
   (a) (Geol.) The four principal points of the compass, or
     intersections of the horizon with the meridian and the
     prime vertical circle, north, south east, and west.
   (b) (Astrol.) The rising and setting of the sun, the zenith
     and nadir.
 
   {Cardinal signs} (Astron.) Aries, Libra, Cancer, and
    Capricorn.
 
   {Cardinal teeth} (Zool.), the central teeth of bivalve shell.
    See {Bivalve}.
 
   {Cardinal veins} (Anat.), the veins in vertebrate embryos,
    which run each side of the vertebral column and returm the
    blood to the heart. They remain through life in some
    fishes.
 
   {Cardinal virtues}, pre["e]minent virtues; among the
    ancients, prudence, justice, temperance, and fortitude.
 
   {Cardinal winds}, winds which blow from the cardinal points
    due north, south, east, or west.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cardinal \Car"di*nal\, n. [F. carinal, It. cardinale, LL.
   cardinalis (ecclesi[ae] Roman[ae]). See {Cardinal}, a.]
   1. (R. C. Ch.) One of the ecclesiastical princes who
    constitute the pope's council, or the sacred college.
    [1913 Webster]
 
       The clerics of the supreme Chair are called
       Cardinals, as undoubtedly adhering more nearly to
       the hinge by which all things are moved. --Pope Leo
                          IX.
    [1913 Webster]
 
   Note: The cardinals are appointed by the pope. Since the time
      of Sixtus V., their number can never exceed seventy
      (six of episcopal rank, fifty priests, fourteen
      deacons), and the number of cardinal priests and
      deacons is seldom full. When the papel chair is vacant
      a pope is elected by the college of cardinals from
      among themselves. The cardinals take precedence of all
      dignitaries except the pope. The principal parts of a
      cardinal's costume are a red cassock, a rochet, a short
      purple mantle, and a red hat with a small crown and
      broad brim, with cords and tessels of a special pattern
      hanging from it.
      [1913 Webster]
 
   2. A woman's short cloak with a hood.
    [1913 Webster]
 
       Where's your cardinal! Make haste.  --Lloyd.
    [1913 Webster]
 
   3. Mulled red wine. --Hotten.
    [1913 Webster]
 
   4. the {cardinal bird}, also called the {northern cardinal}.
    [PJC]
 
   {Cardinal bird}, or {Cardinal grosbeak} (Zool.), an American
    song bird ({Cardinalis cardinalis}, or {Cardinalis
    Virginianus}), of the family {Fringillid[ae]}, or finches
    of which the male has a bright red plumage, and both sexes
    have a high, pointed crest on its head; -- it is also
    called the {northern cardinal} or {eastern cardinal}. The
    males have loud and musical notes resembling those of a
    fife. Other related species are also called cardinal
    birds.
 
   {Cardinal flower} (Bot.), an herbaceous plant ({Lobelia
    cardinalis}) bearing brilliant red flowers of much beauty.
    
 
   {Cardinal red}, a color like that of a cardinal's cassock,
    hat, etc.; a bright red, darker than scarlet, and between
    scarlet and crimson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cardinal
   adj 1: serving as an essential component; "a cardinal rule";
       "the central cause of the problem"; "an example that was
       fundamental to the argument"; "computers are fundamental
       to modern industrial structure" [syn: {cardinal},
       {central}, {fundamental}, {key}, {primal}]
   2: being or denoting a numerical quantity but not order;
     "cardinal numbers" [ant: {ordinal}]
   n 1: (Roman Catholic Church) one of a group of more than 100
      prominent bishops in the Sacred College who advise the Pope
      and elect new Popes
   2: the number of elements in a mathematical set; denotes a
     quantity but not the order [syn: {cardinal number},
     {cardinal}]
   3: a variable color averaging a vivid red [syn: {cardinal},
     {carmine}]
   4: crested thick-billed North American finch having bright red
     plumage in the male [syn: {cardinal}, {cardinal grosbeak},
     {Richmondena Cardinalis}, {Cardinalis cardinalis}, {redbird}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top