ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disquisition

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disquisition-, *disquisition*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disquisitionn. การตรวจสอบและถกเถียงเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์

English-Thai: Nontri Dictionary
disquisition(n) การถกเถียง,การตรวจสอบ,การค้นคว้า,การบรรยาย,ปาฐกถา

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disquisition (n) dˌɪskwɪzˈɪʃən (d i2 s k w i z i1 sh @ n)
disquisitions (n) dˌɪskwɪzˈɪʃənz (d i2 s k w i z i1 sh @ n z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disquisition \Dis`qui*si"tion\, n. [L. disquisitio, fr.
   disquirere to inquire diligently, investigate; dis- +
   quaerere to seek. See {Quest}.]
   A formal or systematic inquiry into, or discussion of, any
   subject; a full examination or investigation of a matter,
   with the arguments and facts bearing upon it; elaborate
   essay; dissertation.
   [1913 Webster]
 
      For accurate research or grave disquisition he was not
      well qualified.             --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disquisition
   n 1: an elaborate analytical or explanatory essay or discussion

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top